Minnesanteckningar 2019-05-21

Lyssna

Minnesanteckningar från videomöte med tillverkare av cigaretter och rulltobak för den svenska marknaden.

  • Datum 2019-05-21
  • Tid kl. 13.00-14.00

Deltagare

Allexis s.r.o, Folkhälsomyndigheten, Atos IT Solutions, British American Tobacco, Grand River Enterprises GmbH, JTI Sweden AB, Mac Baren Tobacco Company A/S, Philip Morris ApS, Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V. Deltagarförteckning återfinns separat i ärendet.

Dagordning

  • Mötet öppnas och kort introduktion
  • Uppdaterad lägesbild av id-utfärdaren Allexis s.r.o
  • Frågor och diskussion
  • Avslutning

Anteckningar

Ellen Jones, Folkhälsomyndigheten, hälsar alla välkomna och förklarar att syftet med mötet är att ge tillverkarna en lägesuppdatering från den svenska id-utfärdaren, som är behörig idutfärdare för produkter till den svenska marknaden, samt ge möjlighet att ställa frågor till idutfärdaren och myndigheten.

Efter en kort presentationsrunda, gav Vladimír Rovčanin/Allexis en redogörelse för det aktuella läget. Id-utfärdaren är fullt operationell men avtal saknas fortfarande med tillverkare så att de ska kunna beställa unika id-märkningar. Allexis har för att tillmötesgå tillverkarna tagit fram trepartsavtal som har skickats ut till alla tillverkare. Om någon aktör inte har fått ett utkast än kan denna kontakta Allexis. Allexis kommer, som en frivillig gest, att under en begränsad tid öppna för beställning av unika id-märkningar trots att avtalen inte är på plats än. Fakturering av utfärdade koder kommer att göras enligt de avtal som tecknas och kommer inkludera de idmärkningar som utfärdats innan avtalen är klara.

För att veta vilka fabriker som är behöriga att beställa id-märkningar för respektive marknad behöver Allexis få uppgift om EOID för dessa. Ett formulär för vilka uppgifter som Allexis behöver skickas ut efter mötet.

Därefter fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till id-utfärdaren.

Därefter avslutade Ellen Jones mötet