Minnesanteckningar 2019-06-19

Lyssna

Minnesanteckningar från videomöte med tillverkare av cigaretter och rulltobak för den svenska marknaden.

  • Datum 2019-06-19
  • Tid kl. 14.00-14.20

Deltagare

Allexis s.r.o, Folkhälsomyndigheten, British American Tobacco, Grand River Enterprises GmbH, JTI Sweden AB, Imperial Tobacco Limited, Philip Morris ApS, Deltagarförteckning återfinns separat i ärendet.

Dagordning

  • Mötet öppnas och kort introduktion av Folkhälsomyndigheten
  • Uppdaterad lägesbild av id-utfärdaren Allexis s.r.o
  • Frågor och diskussion
  • Information från myndigheten
  • Avslutning

Anteckningar

Ellen Jones, Folkhälsomyndigheten, hälsar alla välkomna och förklarar att syftet med mötet är att ge tillverkarna en lägesuppdatering från den svenska id-utfärdaren, som är behörig idutfärdare för produkter till den svenska marknaden, samt ge möjlighet att reda ut eventuella oklarheter och ställa frågor till id-utfärdaren och myndigheten. Myndigheten har noterat att det finns tillverkare som beställer unika id-märkningar och tillverkare som inte kommit igång med beställningarna än. Av de som beställer ser vi att det har beställts unika id-märkningar från andra id-utfärdare än den behöriga för svenska marknaden. Myndigheten följer upp detta med direktkontakt med berörda tillverkare. Likaså kommer myndigheten att följa upp de tillverkare som rapporterat i EU-CEG att de tillhandahåller cigaretter och rulltobak för konsumenter på den svenska marknaden som ännu inte börjat beställa unika id-märkningar från behörige id-utfärdaren.

Efter inledningen gav Vladimír Rovčanin/Allexis en redogörelse för det aktuella läget. De uppmanar tillverkarna att informera ekonomiska aktörer om att alla måste ha unika id-koder för att distributionen ska fungera, för sig som ekonomisk aktör och för sin/sina anläggning/ar. Det saknas ca 10 % av de ekonomiska aktörerna och ca 30 % av anläggningarna. Allexis har nu skickat ut de första fakturorna, om det är någon tillverkare som inte fått eller har synpunkter på hur det fungerat kan kontakta Vladimir. Saffa Efazat informerade därefter om kommande tillsyn av efterlevnaden av reglerna kring säkerhetsmärkning. Ett brev kommer att skickas ut under sommaren med bland annat begäran om varuprover.

Därefter fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till id-utfärdaren och myndigheten. Därefter avslutades mötet med en önskan om glad midsommar till alla.