Minnesanteckningar 2022-02-24

Lyssna

Minnesanteckningar från videomöte med tillverkare, importörer och aktörer i leveranskedjan av tobaksprodukter.

  • Datum: 2022-02-24
  • Tid: kl. 13.00 – 15.00
  • Plats: Digitalt

Deltagare

Representanter från Airshoppen Travel Retail A/S filial SE, Another Snus Factory Stockholm AB, Bergstrand Cigars, Blychert, British American Tobacco, Brobergs Tobakshandel AB, Cobber Sweden AB, Coop Sverige AB, Coop Logistik AB, Dagab Inköp & Logistik AB, Dalasnus AB, Danielas Spel och Tobak AB, Duderhof AB, Dufry Group, Gaia Snus AB, Gate Group, GS1, Habanos Nordic AB, House of Oliver Twist A/S, ICA Sverige AB, IWE Group AB, Japan Tobacco International Sweden AB/Nordic snus AB, KF, Kurbits Snus AB, Linan Produktion AB, Philip Morris AB, Råå S AB, Simras AB Skruf Snus AB, SMD Logistics AB, Svenska Tobaksleverantörsföreningen, Sveriges Skeppshandlareförbund, Swedish Match North Europe AB, Swedsnus Sverige AB, The Nuance Group, Tobakskompaniet i Malmö AB

Anteckningar

Efter upprättande av deltagarförteckning inledde biträdande enhetschefen Saffa Efazat, Folkhälsomyndigheten, mötet och hälsade alla välkomna. Saffa gav en kort introduktion av syftet med mötet och varför vi bjudit in till detta.

Reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning kommer att även omfatta andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak från och med den 20 juli 2024. Mötet syftar till att ge berörda aktörer information om reglerna och vilket ansvar aktörerna har.

Efter genomgång av bakgrunden till reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning, systemet för spårbarhet och säkerhetsmärkning svarade myndigheten på deltagarnas frågor.

Inskickade frågor

Kommer Dentsu ta höjd för övergångsreglerna och inte skicka felmeddelande när unika identitetsmärkningar saknas för andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak fram till 20 maj 2026?

Övergångsreglerna innebär att produkter som tillverkats inom EU eller importerats till EU före den 20 maj 2024 får fortsätta säljas tom den 20 maj 2026 utan märkning – det betyder att de kan fortsätta hanteras på samma sätt som idag, dvs ingen registrering görs. Eftersom det inte görs någon registrering kommer inte heller sekundära databasen att skicka några felmeddelanden.

Under en tvåårs period kommer det finnas både märkta och icke märkta produkter, det viktiga är att inte missa att registrera händelser för de förpackningar som har denna märkning.

Kommer Fohm implementera spårbarhetssystemet för snus på samma sätt som det nuvarande för cigaretter och rulltobak?

Regeringen har uttryckligen i förarbetena till LTLP sagt att snus omfattas av reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Regeringens proposition till LTLP 2017/18:156 Sidan 111-112 anger följande. Kraven på unik identitetsmärkning och säkerhetsmärkning avser tobaksvaror. Med begreppet tobaksvaror avses enligt artikel 2.4 (TPD) alla produkter som kan förbrukas och som består av tobak. Snus är en tobaksvara och omfattas således av kraven i artikel 15 och 16. Bestämmelserna i LTLP som avser genomförandet av dessa artiklar ska därför även inkludera snus.

Hur påverkas Lagerhållare och Upplagshavare av dessa förändringar?

När reglerna omfattar alla tobaksvaror kommer lagerhållare och upplagshavare att behöva registrera händelser för alla tobaksvaror de hanterar.

Kommer det bli krav/lag på att anlita en bestämd aktör inom etikett- tillverkning för märkning av tobaksprodukter?

Det finns inga särskilda krav på leverantören av etiketter vad gäller spårbarhetsmärkningen, däremot finns det krav på att minst en av äkthetsdetaljerna i säkerhetsmärkningen levereras av en oberoende tredjepartsleverantör (i enlighet med artikel 3.2 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576).

Hur påverkas registreringen av en ny snussort (ingrediensrapportering) genom EU-CEG?

Registreringen av nya tobaksvaror i EU-CEG påverkas inte av reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning. Däremot ska rätt TP-ID och TP-PN, anges vid beställning av unika identitetsmärkningar – regler om när varan får släppas ut på marknaden måste också följas.

På vilket sätt kan jag som näringsidkare få bekräftat att alla varor som är utlevererade från olika leverantörer är levererade till min lokal? Att min ankomstregistrering (antalet) stämmer med utleveransen från leverantörerna. Är det möjligt att kontrollera att alla varor i min lokal är rätt ankomstregistrerade (ett kontrollsystem)?

Om ankomstregistrering görs på samma nivå (aggregerad) som utleveransen gjorts på så bör det inte generera felmeddelanden. Om felmeddelanden skickas från sekundära databasen bör man söka reda på orsaken till felet, felmeddelandet innehåller uppgifter om vilka identitetsmärkningar som orsakat avvikelsen. Kan man inte hitta orsaken till felet i sin egen hantering får man vända sig till sin leverantör för att se om felet kan vara orsakat där.

Du kan även kontrollera att du fått det du har beställt genom att jämföra leveransen mot t ex din beställning och frakthandlingar.

Endast behöriga myndigheter har åtkomst till informationen i spårbarhetssystemet.

Problemen med att ha varor på lagret som inte är ankomstregistrerade borde minska om de felmeddelanden som ges vid ankomstregistreringen åtgärdas.

Övriga frågor

BAT ställer följdfråga till på frågan om det är samma spårbarhetssystem för snus som för cigaretter och rulltobak?

Ja, det är samma system för alla tobaksvaror. Det enda mindre undantaget som finns rör antimanipulationsverktyg, som inte är ett krav om produktionen är helt manuell. Men då ska det istället göras en manuell kontroll att spårbarhetsmärkningen är korrekt anbringad korrekt och läsbar.

Airshoppen Travel Retail A/S filial Sverige, ställer fråga om ansvaret på tillverkare att tillhandahålla utrustning? Om flera tillverkare? De har köpt utrustningen själva.

Ja, tillverkarna ska tillhanda utrustning för att kunna registrera händelser. Folkhälsomyndigheten har i sin tillsyn av partihandlare fått liknande uppgifter som nu framförs av Airshoppen. Myndigheten kommer att inleda tillsyn mot tillverkare för att kontrollera att kravet uppfylls.

Kravet i lagen är att tillverkarna ska tillhandahålla utrustningen. Finns inga detaljerade bestämmelser om hur exakt.

Gaia Snus undrar om det är skillnad i kraven mellan stora tillverkare och mindre tillverkare?

Nej, det är ingen skillnad. Det fanns tidigare undantag i övergångsreglerna, men inte längre.

Gaia Snus undrar vidare om det är Ok om flera tillverkare kan gå ihop och upphandla primärdatabasleverantör?

Så länge primärdatabaserna är separata, en primärdatabas per tillverkare så finns det nog inga hinder att ha avtal med samma leverantör. Leverantören måste uppfylla kraven om oberoende av tobaksindustrin.

Dalasnus undrar vad som gäller för mindre tillverkare som också bedriver försäljning till konsument – ska vi då ha en identifieringskod för fabrik och försäljningsställe ska det då vara två identitetskoder?

Om en aktör har två olika verksamheter vid samma anläggning behövs två anläggningskoder – en kod med typ ’tillverkningsanläggning med lager’ samt en kod som ’försäljningsställe’. En registrering av varor till försäljningsstället måste rapporteras (utleverans till försäljningsställe), innan försäljning till konsument sker.

Anläggningskoderna är kopplade till den fysiska platsen. En kod per anläggning, om det inte är olika verksamheter som bedrivs på samma adress (då kan flera koder med olika anläggningstyper behövas).

Daniellas Spel och Tobak tar upp att det är svårt att få svar på frågor från någon som är insatt i dessa regler. Kommunerna som tillsynar saknar kunskap om detta. Saknar någon att ställa frågor till.

Kommunens tillsyn över partihandlare gäller bland annat partihandelstillståndet. Folkhälsomyndigheten har tillsyn över partihandlare vad gäller spårbarheten – t ex registreringar.

Frågor kan ställas till myndigheten och till leverantören av den sekundära databasen, Dentsu, via den serviceportal de lagt upp, länk till sida där konto kan skapas finns på myndighetens hemsida om spårbarhet. Leverantören av utrustningen bör också kunna svara på frågor om handhavande med utrustningen.

Spårbarhet av tobaksvaror

Blychert undrar vad som gäller vid sk gårdsförsäljning? T ex en skördehelg?

Dels gäller tillståndsplikten hos kommunen, och dels ska tobaksvarorna till försäljningsstället vara spårbar. Försäljningsstället behöver en anläggningskod och varorna som säljs måste vara rapporterade levererade till försäljningsstället.

Hur länge ska data sparas i databaserna?

Data som registreras av antimanipulationsverktyget ska lagras i 9 månader. För primärdatabaserna ska informationen lagras i fem (5) år.

Gate group undrar vad händer vid tillsyn om det upptäcks att vi missat något eller gör något fel?

De redskap myndigheten har vid tillsyn är föreläggande och förbud. Utgångspunkten vid tillsyn är inte att straffa någon aktör för att någon gjort fel, utan att aktören få vidta åtgärder för att rätta eventuella fel. Men exakt vilka åtgärder myndigheten vidtar är beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. Vi har inlett tillsyn av partihandlare och börjat med de stora aktörerna och går mot små.

Bergstrands Cigars som tillverkar handrullade cigarrer undrar vilka datum som gäller för att märka cigarrerna och ha en databas?

Senast den 31 december 2022 ska avtalsutkast och vald leverantör godkännas av Europeiska kommissionen. Alla tobaksvaror (än cigaretter och rulltobak) som tillverkas från den 20 maj 2024 ska ha säkerhets- och spårbarhetsmärkning.

Gaia Snus undrar om allt, databasen och upphandling, ska vara klart i år?

Ett utkast på avtalet och vald leverantör ska godkännas av kommissionen i december i år. Därefter kan databasen byggas upp och göras tester så att allt kan vara på plats 2024.

Hur fungerar det om man startar upp en ny tillverkning, ska allt finnas på plats när man startar tillverkningen?

Om tillverkningen startas upp efter maj 2024 måste allt vara på plats inför start. Handläggningstiden för godkännande av hos kommissionen är troligtvis kortare efter 2024.

Gaia Snus frågar om speditören ska rapportera omlastning - om en tillverkare ska leverera en pall till ett försäljningsställe och det sker en omlastning under vägen?

Den aktör som skickat meddelande om utleverans skickar meddelande om omlastning. Om leveransen inte kan gå vidare direkt utan blir stående på terminalen behöver ett meddelande om inleverans och därefter utleverans göras när den skickas vidare. Terminalen behöver ha en anläggningskod.

Gaia Snus undrar om det finns något register över tredjepartsaktörerna som skapar primärdatabaserna?

Det finns en lista över nu godkända aktörer på kommissionens hemsida under avsnittet om anmälan av förslag på leverantör av primärdatabas och utkast till avtal.

Notification of proposed primary data storage providers and draft data storage contracts (ec.europa.eu)

Direktlänk till listan: Primary Repositories - Approved providers (ec.europa.eu)

Det efterfrågades även utbildning, användarmanualer från flera av aktörerna

Myndigheten har övergripande information om spårbarhet, med länkar till relevanta sidor hos Europeiska kommissionen och Dentsu, leverantören av sekundära databasen. På myndighetens sida finns även information om ingrediensrapportering.

Spårbarhet av tobaksvaror

Därefter fanns inga fler frågor och mötet avslutades.

Presentation 2022-02-24 – Spårbarhet och säkerhetsmärkning (PDF, 851 kB)