Tillsyn av detaljhandel med folköl, inledning

Lyssna

Den här vägledningen vänder sig framför allt till dig som arbetar med tillsyn av detaljhandel med folköl på kommunen. Detaljhandel omfattar försäljning i butik, men även exempelvis internethandel och tillverkares försäljning. Texten är uppbyggd efter sådant som du kan tänka på inför, under och efter ditt tillsynsbesök.

Syfte med alkoholpolitiken

Alkoholpolitikens huvudmål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom att motverka skadligt dryckesbeteende. En restriktiv lagstiftning, som syftar till en minskad total alkoholkonsumtion bidrar också till målet (prop. 2009/10:125, s. 56). Kravet på ordning och nykterhet har också en framträdande plats i lagstiftningen.

Kommunens och Polismyndighetens tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten delar tillsynsansvaret för detaljhandel med folköl. Kommunen gör i första hand löpande tillsyn. Polismyndighetens tillsyn baseras på de observationer som görs i samband med kontroller och ingripanden.

Läs mer om påföljder: Detaljhandel med folköl, efter tillsynsbesök

Det kan underlätta att ha en fungerande samverkan mellan kommunen och Polismyndigheten, exempelvis om kommunen upptäcker överträdelser vid tillsyn. Dokumentation från tillsynen kan då bidra med underlag till Polismyndighetens fortsatta utredning.

Allmänt om tillsyn

Information eller beslut?

I en dialog med en verksamhetsutövare måste det tydligt framgå om du ger generell information eller om du gör en bedömning i ett enskilt fall. Det finns inga särskilda formkrav för information, men om du gör bedömningar av verksamheten och ställer krav så ska det ske i form av beslut. Beslut och beslutsfattande måste följa reglerna i förvaltningslagen (2017:900). Ett resonemang om gränsdragningen mellan information och beslut finns i ett JO-avgörande. Där riktades det kritik mot en kommunal nämnds sätt att inskränka folkölsförsäljning vid en sommarfestival. Kommunen borde i detta fall ha fattat ett överklagbart beslut.

Planering av tillsyn

Varje kommun ska ha en tillsynsplan och lämna den till länsstyrelsen när den upprättas eller revideras. Planen kan gälla för ett år eller flera, och bör revideras vid behov. Det viktigaste är att den direkta tillsynen verkligen bedrivs. Tillsynsplanen ska vara ett stöd för den direkta tillsynsverksamheten. En genomtänkt tillsynsplan är ett grundläggande verktyg för kommunens arbete med att inventera, prioritera och följa upp tillsynsverksamheten. Planeringen kan därmed bidra till ökad kostnadseffektivitet.

Ett annat syfte med tillsynsplaner, enligt lagens förarbeten, är att tillsynsverksamheten ska fungera på ett effektivt och enhetligt sätt över hela landet. Länsstyrelserna har ett uppdrag att sammanställa information om kommunernas tillsyn.

Samverkan om tillsyn

En kommun kan träffa avtal med en annan kommun om att göra tillsynsbesök. Detta kan vara en lösning i mindre kommuner där handläggare ofta har begränsat med arbetstid avsatt för alkoholfrågor. Information om kommunal samverkan finns i SKR:s skrift:

Kommunal avtalssamverkan I – Prövning och tillsyn (skr.se)

Antal tillsynsbesök

Lagen anger inte hur ofta en kommun ska genomföra tillsynsbesök på varje försäljningsställe. I förarbetena står dock att kontrollbesök är helt nödvändiga för att upprätthålla både verksamhetsutövarnas och allmänhetens förtroende för regelverket. Det är samtidigt viktigt att tillsynsverksamheten tar hänsyn till den administrativa börda som läggs på tillståndshavarna i samband med tillsyn.

Övriga delar i vägledningen