Detaljhandel med folköl, under tillsynsbesök

Lyssna

Den här delen av vägledningen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn inom alkoholområdet på en kommun. Innehållet kan även vara relevant för personal på Polismyndigheten. Här får du veta mer om vad du kan tänka på under ett tillsynsbesök.

I det här kapitlet finns mer information om vad du bör tänka på under ditt tillsynsbesök. Kapitlet är uppdelat i rubrikerna. Länkarna är genvägar till rubrikerna på sidan:

I de olika delarna finns också exempel på vad du kan fråga och titta på när du gör ett tillsynsbesök.

Checklista

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett förslag på checklista som du kan använda vid tillsynsbesöket.

Ordning och nykterhet

Syftet med att reglera försäljning av bland annat folköl är att det ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Den som säljer folköl och den personal som medverkar vid försäljningen har ansvar för att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.

Kunder ska exempelvis inte uppträda störande, även om de inte är alkoholpåverkade, och någon brottslig verksamhet får inte förekomma, till exempel narkotika- eller häleribrott. Om någon oordning uppkommer måste missförhållandena rättas till. Det kan till exempel handla om att tala kunder tillrätta, avvisa kunder eller i värsta fall utrymma försäljningsstället.

Egenkontrollprogrammet kan exempelvis ta upp:

 • rutiner för att säkerställa ordning och nykterhet på försäljningsstället
 • rutiner för att hantera påverkade kunder.

Tips vid tillsyn för ordning och nykterhet

 • Vilka rutiner finns för att säkerställa ordning och nykterhet på försäljningsstället? Är dessa kända av personalen? Gör stickprov.
 • Har personalen stöd för att avvisa personer som stör?

Vad händer om bestämmelsen inte följs?

Om det inte råder ordning och nykterhet kan kommunen besluta om sanktioner mot försäljningsstället. Följderna kan bli antingen en varning eller ett förbud mot att sälja folköl i antingen sex eller tolv månader.

Kontroll av åldersgräns samt förbud mot langning, gåva och lån

Ett försäljningsställe får inte sälja eller lämna ut folköl till någon som inte har fyllt 18 år. Syftet med regleringen är att skydda unga människor mot skador som kan uppkomma vid konsumtion av alkohol.

Det finns ett personligt ansvar för den som säljer eller lämnar ut folköl. Denna måste förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Om det är svårt att bedöma en persons ålder ska legitimation begäras. Om personen inte kan eller vill visa legitimation ska försäljning vägras.

Folköl får inte heller lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. Det gäller även om det finns anledning att tro att folkölen är tänkt att olovligen tillhandahållas någon.

Alkohollagen tar också upp frågan om langning. Det innebär att någon överlåter folköl till en person som inte har fyllt 18 år. Det gäller även om folkölen skulle lämnas som gåva eller lån.

Egenkontrollprogrammet bör innehålla information om hur försäljningsstället hanterar dessa förbud.

Försäljning i olika verksamheter

Nu kommer en beskrivning av hur kontroller av ålder och langning kan hanteras i fyra olika situationer: fysisk butik, obemannad butik, marknad och internethandel. I slutet av denna genomgång finns ett par korta stycken om kontrollköp och vilka sanktioner som kan beslutas om bestämmelserna inte följs.

Fysisk butik

Åldern ska kontrolleras oavsett hur försäljningen går till, alltså även om den exempelvis sker via en butik eller utlämningsbox.

Egenkontrollprogrammet kan det exempelvis ta upp:

 • rutiner för att säkerställa mottagarens ålder
 • rutiner om konsumenten inte kan eller vill visa legitimation
 • rutiner för att säkerställa att langning inte sker.

Folkhälsomyndigheten har utformat ett exempel på ett egenkontrollprogram för detaljhandel av folköl. Det ska dock anpassas till varje enskilt försäljningsställe.

Exempel på mall för egenkontrollprogram:

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl (PDF, 190 kB)

Skyltning om åldersgräns

Det finns inget krav i alkohollagen om att det ska finnas skyltar eller dekaler på försäljningsstället om åldersgränsen, till skillnad mot regleringen i lag om tobak och liknande produkter, LTLP. Däremot kan det underlätta för personalen om kunderna får den informationen innan de står i kassan.

Obemannad butik

Det startas fler och fler obemannade butiker, många i glesbygd, men också som ett alternativ till en lokal närbutik. Kraven på egenkontroll, ålderskontroll och förbud mot langning i en obemannad butik är desamma som vid försäljning i en fysisk butik.

Marknad (till exempel REKO-ring)

REKO-ringar är en modell för handel av närproducerade varor, där REKO är en förkortning av rejäl konsumtion. Varor beställs till exempel via en Facebook-grupp, och säljare och köpare träffas sedan på bestämda platser för överlämning av varor och betalning. En vara som kan säljas via REKO-ringar är folköl. Alkohollagen reglerar inte på vilken plats tillverkare får sälja sin folköl. I ett avgörande bedömde kammarrätten att försäljningen kan se från andra platser än tillverkningsstället. En ambulerande försäljning förutsätter dock att försäljningen sker vid en förutbestämd tid och plats för att kommunen ska kunna utöva sin tillsyn. Kommunen har rätt att begära de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen, med stöd av 9 kap. 15 § AL.

Kraven på egenkontroll och ålderskontroll på marknader är desamma som vid försäljning i en fysisk butik.

Internethandel

Vid försäljning över internet ska säljaren förvissa sig om att köparen har fyllt 18 år. Den som lämnar ut folkölen ska också kontrollera att mottagaren har uppnått rätt ålder. Om man misstänker langning får varan inte lämnas ut till köparen.

Hur kan detta hanteras?

Säljaren ska upprätta ett egenkontrollprogram där det framgår vilka åtgärder man vidtar för att uppfylla alkohollagens krav. I detta ingår att säkerställa att ålderskontroll sker vid utlämnande. Ansvaret bör inte kunna överlåtas till exempelvis ett paketombud.

Tips vid tillsyn under försäljning i olika verksamheter

 • Vilka rutiner finns för att säkerställa konsumentens ålder?
 • Vilka rutiner finns om osäkerhet råder kring konsumentens ålder?
 • Vilka rutiner finns om kunden inte visar legitimation på begäran?
 • Vilka rutiner finns för att se till att folköl inte får lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon?
 • Vilka rutiner finns för att säkerställa att langning inte sker?
 • Vilka rutiner finns att hantera kunder som är märkbart påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel?
 • Kontrollera vilka försäljningsformer som förekommer på försäljningsstället. Exempelvis om det sker försäljning via webben.
 • Kontrollera vilka rutiner som finns för ålderskontroll om försäljningen även sker via webben?
 • Genomför kontrollköp.

Kontrollköp

Kommunen har möjlighet att använda sig av en metod som kallas för kontrollköp för att uppmärksamma verksamhetsutövaren på hur ålderskontrollen fungerar på försäljningsstället. Resultatet av kontrollköpet får dock inte användas som grund till sanktioner.

Information om kontrollköp för folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Exempel på vad en checklista för information och instruktion till kontrollköparen kan innehålla (PDF, 138 kB)

Vad händer om bestämmelserna inte följs?

Kommunen har möjlighet att besluta om sanktioner mot ett försäljningsställe som inte följer reglerna om åldersgränser. Följderna kan bli antingen en varning eller ett förbud mot försäljning i antingen sex eller tolv månader.

Om överträdelsen har polisanmälts kan den som bryter mot bestämmelserna om ålderskontroll, langning eller om mottagaren är märkbart påverkad kan dömas för olovlig hantering av alkohol, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som bryter mot bestämmelserna om anskaffning, gåva eller lån till minderårig döms enligt för olovligt anskaffande av alkohol till böter eller fängelse i högst två år, eller till fängelse i högst fyra år om brottet är grovt.

Krav på lokal och utbud av matvaror

Förutsättningarna för detaljhandel med folköl är knutna till den plats där försäljningen ska ske. Försäljningsstället ska vara godkänt från hygienisk synpunkt eftersom ett krav är att matvaror ska säljas där.

När det gäller försäljning av öl i allmän handel har det alltid funnits en koppling till samtidig försäljning av matvaror. Tanken har varit att ölförsäljning ska vara ett komplement till matvaruförsäljningen, och kunderna måste kunna köpa en komplett måltid från ett varierat utbud av matvaror. Därutöver ska det finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning.

Detta innebär exempelvis att en bensinstation utan livsmedelsförsäljning inte bör kunna bedriva detaljhandel med folköl eftersom den inte skulle uppfylla kravet på ett varierat utbud av matvaror.

Tips vid tillsyn

 • Finns mat till försäljning?
 • Är utbudet tillräckligt?

Vem får sälja folköl utan krav på lokal och utbud av matvaror?

Detaljhandel med folköl får även bedrivas av Systembolaget och av tillverkare av folköl. De omfattas inte av kraven på lokal, livsmedelsförsäljning eller matvaruutbud.

En tillverkare kan sälja sin egen och andra producenters folköl till konsumenter utan att ha något matvaruutbud, både från lager och vid tillfälliga arrangemang.

Marknadsföring

När det gäller marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska man iaktta särskild måttfullhet. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Marknadsföring får inte heller rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

Konsumentverket har det övergripande ansvaret för marknadsföring, och de har gett ut allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter. Där anges bland annat vad som räknas som måttfullhet. Framställning i text bör presenteras så sakligt som möjligt och undvika att spela på känslor eller stämningar. Marknadsföring ska inte förekomma i eller kunna förknippas med situationer där alkohol inte ska förekomma, exempelvis trafik, arbete, sport eller utbildning. Bilder bör endast återge varan, råvaror, förpackningar eller varumärke. Reklam som riktar sig direkt till en enskild konsument, genom till exempel post, e-post, telemarketing eller i postlådan, strider också mot kravet på måttfullhet. Utomhusreklam får bara förekomma i direkt anslutning till ett försäljningsställe eller en tillverkningsplats.

Kommunen kan i sina rutiner om tillsynsbesök ange om tveksam marknadsföring på försäljningsstället ska anmälas till Konsumentverket, och i så fall hur och när.

Övriga delar i vägledningen