De pågående uppdragen vid Folkhälsomyndigheten inom narkotikaområdet är att:

Följa upp

Ansvara för en samlad uppföljning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.

Nationellt arbete

Verka för nationell samordning inom ramen för genomförandet av ANDT-strategin 2016–2020 (nyhet 25 februari 2016). Avpublicerad 2021-03-10

Vara nationell kontaktpunkt för samarbetet med EU:s narkotikabyrå (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA).

Internationellt narkotikasamarbete

Kunskapsstöd

Ta fram kunskapsunderlag baserade på aktuell forskning till stöd för lokalt och regionalt arbete, och tillhandahålla underlag för politiska beslut.

Samarbete med regeringen

Samordna och lämna underlag till regeringen för vidare rapportering till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime; UNODC)

Bevaka och utreda

Bevaka och utreda behov av att narkotikaklassificera varor som inte utgör läkemedel, samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Klassificering av nya psykoaktiva substanser (NPS)

Främja hälsa och förebygga

Inom ramen för den nationella strategin för hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar fördela statsbidrag till landsting, storstadskommuner samt ideella organisationer för att främja hälsa och förebygga infektionssjukdomar som HIV och Hepatit bland personer som injicerar droger. Myndigheten stödjer också det preventiva arbetet genom att sprida kunskap och vägleda inom området.

Hiv- och STI-prevention