Migration – en bestämningsfaktor för hälsa

Lyssna

Hälsa och ohälsa påverkas av människors livshistoria, levnadsvanor, livsvillkor och miljö samt det omgivande samhället. Sådana faktorer brukar kallas för bestämningsfaktorer för hälsa, och de kan ha stor betydelse för hur olika sjukdomar och psykisk ohälsa fördelas i befolkningen.

Migration är en viktig bestämningsfaktor för hälsa, i samspel med t.ex. socialt stöd, yrke, utbildning och boende. Hälsan kan påverkas av många olika saker som har med migrationsprocessen att göra, till exempel hälsorisker medan man är på flykt. Det kan också handla om att utrikesfödda har sämre villkor och förutsättningar än andra i det nya landet. Effekterna på individers och gruppers hälsa beror mycket på bestämningsfaktorerna, som också samspelar på olika sätt med varandra.

Modell över hälsans sociala bestämningsfaktorer

Den så kallade regnbågsmodellen visar hur olika yttre socioekonomiska faktorer påverkar individers hälsa i olika lager. Först faktorer som ålder, kön och ärftlighet. Sedan livsstil, familj och socialt nätverk. Nästa lager av faktorer i modellen innehåller levnadsvillkor och arbetsvillkor. Det yttersta lagret handlar och samhället och miljön i stort, och dess effekter på hälsan. Migration påverkar alla dessa faktorer, och påverkas av alla dessa faktorer. Till exempel kan migration innebära separation från familjemedlemmar, diskriminering på arbetsmarknaden, sämre studieresultat för barn och unga och sämre tillgång till hälso- och sjukvård.

Figur 1. International Organisation of Migration´s (IOM) version av Whitehead och Dahlgrens modell från 1991 över hälsans sociala bestämningsfaktorer.

Modellen visar hur migration påverkar alla hälsans sociala bestämningsfaktorer. Förklaring finns i texten.

Referens: International Organisation of Migration (IOM).