Internationellt om migration och hälsa

Lyssna

Migrationsfrågorna är en viktig del av Agendan 2030 för hållbar utveckling och lyfter fram migranters positiva bidrag till tillväxt och hållbar utveckling. De globala målen i Agenda 2030 betonar vikten av att arbeta med migration och hälsa, och att ingen ska lämnas utanför.

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling, och syftet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen är integrerade och odelbara och täcker olika dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. En av de övergripande principerna är att ingen ska lämnas utanför. Det är både en förutsättning och ett mål för hållbar utveckling, och det bör genomsyra allt vårt arbete för att uppnå de 17 målen.

Migrationsspecifika delmål i Agenda 2030 handlar bland annat om att underlätta ordnad, säker, laglig och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, och om att skydda arbetstagares rättigheter, inklusive rättigheter för arbetskraftsinvandrare, särskilt för kvinnliga migranter och personer med otrygga anställningar.

Världshälsoorganisationen (WHO) betonar rätten till hälsa, jämlikhet i hälsa, förebyggande och främjande hälsoinsatser och tillgång till hälso- och sjukvård för alla människor. Migration och hälsa är ett av WHOs fokusområden.

International Organization of Migration (IOM) är ett FN-organ som arbetar med migration globalt, och de arbetar också med olika aspekter av migration och hälsa.

Läs mer

Publikation