Läs mer

 • Ett förslag är att jobba utifrån modellen SMARTa mål. Det skapar tidsbegränsade, specifika mål som går att följa upp.

  S=Specifikt – Målet ska vara specifikt, alltså väldigt tydligt och konkret. Exakt vad är det som ska vara förändrat efter projektets slut?

  M=Mätbart – Är det möjligt att mäta det ni vill? Hur ska ni mäta och vem ska göra det? Fundera över lämpliga indikatorer (dvs. mått på måluppfyllelse) för varje mål.

  A=Accepterat – Målet är relevant i förhållande till målgruppen och problemet. Har målgruppen varit delaktig i utformandet av målet eller problemformuleringen som ligger till grund för målet? Detta är särskilt viktigt i folkhälsoarbete eftersom målgruppen måste vara motiverad att förändra beteende. Målet måste också vara förankrat hos projektmedarbetarna så att alla känner ett gemensamt ägandeskap över projektet och arbetar mot samma mål.

  R=Realistiskt – Målet måste vara genomförbart med de (finansiella och personella) resurser som finns tillgängliga och inom projekttiden.

  T=Tidssatt – En tidsplan ska vara satt för när dessa mål ska vara uppfyllda.

  Uppdaterad: 2020-12-17 14:57

  Direktlänk till frågan