Hivprevention bland personer som har sex mot ersättning

Lyssna

Personer som har sex mot ersättning är generellt en riskutsatt och heterogen grupp. För personer i prostitution är det viktigt med lättillgängliga hälsofrämjande och förebyggande insatser när det gäller hiv- och STI-prevention och sexuell hälsa, samt sociala stödinsatser.

Begreppet personer som har sex mot ersättning

Personer som har sex mot ersättning innefattande som får eller utlovas ersättning i utbyte mot sexuella handlingar, och gruppen är en generellt riskutsatt och heterogen grupp. Inom folkhälsoarbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) används uttrycket ”ge eller ta emot ersättning för sex” även när ersättningen består av annat än pengar, exempelvis kläder, presenter, alkohol, droger eller sovplats. Vidare används även begreppet personer i prostitution.

Lagstiftning

År 1999 kom lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster (1998:408), men att sälja sexuella tjänster är inte straffbart i Sverige. Syftet med att göra köp och försök till köp av sexuell tjänst straffbart var att minska prostitutionens omfattning och samhällets attityder till sexköp.

Lagen har utvärderats (SOU 2010:49) för att undersöka hur kriminaliseringen fungerar i praktiken och vilken betydelse den har haft på förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Utvärderingen visade att förbudet mot köp av sexuella tjänster har haft avsedd effekt och är ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel.

Nationell strategi mot hiv och aids

Personer som har sex mot ersättning är en målgrupp i den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Personer som har sex mot ersättning är generellt en riskutsatt, sårbar och heterogen grupp. Enligt strategin finns indikationer på att många som befinner sig i prostitution i Sverige har koppling till andra länder och låg grad av anknytning till det svenska samhället och dess stödsystem, vilket gör det svårt att nå personer i denna grupp. Det finns begränsad data om förekomsten av hivinfektion bland personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Däremot visar undersökningar att det finns tydliga kopplingar till ojämställdhet och ojämlikhet, och att många kvinnor och hbtqi-personer som befinner sig i prostitution är utsatta för sexuellt våld och tvång. För personer i prostitution är det viktigt med lättillgängliga hälsofrämjande och förebyggande insatser när det gäller hiv- och STI-prevention och sexuell hälsa, samt sociala stödinsatser.

Kunskapsunderlag

Den nationella befolkningsundersökningen SRHR2017 visade att 1,5 procent av kvinnorna och 1 procent av männen tagit emot ersättning för sex. Däremot hade 9 procent av samtliga män och 0,5 procent av kvinnorna någon gång hade gett ersättning för sexuella tjänster. Det var vanligare bland homo- och bisexuella män och transpersoner. Det var också vanligare att män hade betalat för sex utomlands än i Sverige.

Folkhälsomyndighetens arbete

Vidare stödjer vi och gör olika undersökningar för att följa utvecklingen av hiv och andra sexuellt överförda infektioner och den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheterna för personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Vi fördelar varje år statsbidrag till civilsamhällsorganisationer som arbetar med hiv- och STI-prevention. Civilsamhället har en viktig roll när det gäller insatser för personer som har sex mot ersättning.

Förbättringsområden

Enligt SRHR2017 är erfarenheter av sex mot ersättning vanligare bland exempelvis homosexuella och bisexuella personer, vilket kan indikera en sexuell utsatthet i gruppen. Det behövs mer kunskap om metoder för förebyggande arbete. Befolkningsundersökningar och andra studier behöver omfatta frågor om förekomst av sex mot ersättning och sexuellt riskbeteende. Vidare bör personer som har erfarenhet av sex mot ersättning erbjudas lättillgängliga hälsofrämjande och förebyggande insatser samt sociala stödinsatser.

Det behövs även ett brett jämställdhetsarbete och ett arbete med jämlik hälsa för att förändra attityder och beteenden när det gäller sex mot ersättning. Insatserna bör fokusera på att förbättra förutsättningarna för en god och jämlikt fördelad hälsa samt minska skillnaderna i hälsa.

Läs mer