I den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar identifieras sju målgrupper, som utifrån epidemiologiska data, är särskilt viktiga att nå med preventiva och stödjande insatser. De målgrupperna är heterogena och ofta överlappar de varandra, så att individer kan tillhöra flera målgrupper. Både inom och mellan grupperna finns det skillnader i riskutsatthet och risktagande vad gäller hiv och andra sexuellt överförda infektioner.