Målgrupper som är viktiga att nå i det hivpreventiva arbetet

Lyssna

Enligt den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar omfattas hela befolkningen av de förebyggande insatserna mot hiv och STI samt vissa blodburna sjukdomar. I strategin identifieras även sju målgrupper som är särskilt viktiga att nå i det hivpreventiva arbetet.

I den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar identifieras sju målgrupper, som utifrån epidemiologiska data, är särskilt viktiga att nå med preventiva och stödjande insatser.

Målgrupperna är heterogena och både inom och mellan grupperna finns det skillnader i riskutsatthet och risktagande vad gäller hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Grupperna överlappar också ofta varandra, vilket innebär att en individ kan tillhöra en eller flera av grupperna.

Enligt strategin är de här målgrupperna särskilt viktiga att nå:

 • Personer som lever med hiv

  Personer som lever med hiv är en heterogen grupp. I Sverige gäller det cirka 8 100 personer (2020) och ungefär 400–500 nya fall rapporteras varje år. Tre grupper är mer drabbade av hivinfektion än andra: män som har sex med män, personer med ursprung i högendemiska områden och personer som injicerar droger.

 • Hivprevention bland män som har sex med män (MSM)

  Män som har sex med män (MSM) är en prioriterad preventionsgrupp för hivprevention eftersom ungefär en fjärdedel av hivfallen som rapporterats i Sverige under 2000-talet överförts via sex mellan män.

 • Hivprevention bland personer med ursprung i högendemiska områden

  Personer med ursprung i högendemiska områden är en av de mest riskutsatta grupperna när det gäller hiv, tillsammans med gruppen män som har sex med män (MSM). En anledning är att många har haft begränsad tillgång till information, testning och behandling, av olika skäl.

 • Hivprevention bland personer som injicerar droger

  Varje år rapporteras cirka 5–10 fall av hiv som överförts via injektion i Sverige. Bland personer som injicerar droger är hepatit C är betydligt vanligare än hiv. Det finns starkt vetenskapligt stöd för skadebegränsande åtgärder för att minska infektionerna bland personer som injicerar, så kallad harm reduction.

 • Hivprevention bland transpersoner

  Transpersoner är en av målgrupperna i den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Forskning visar att transpersoner har en högre risk för hivinfektion globalt, men i Sverige finns begränsade data om detta.

 • Hivprevention bland unga och unga vuxna

  Ungdomar och unga vuxna är en heterogen grupp. Unga har olika förutsättningar för sin sexuella hälsa och reproduktiva hälsa och rättigheter, så som socioekonomisk position, livsstil, intressen, sexuell identitet, sexuell praktik. Unga har också olika erfarenhet av stigma, kränkningar, diskriminering, våld samt alkohol och droger vilket påverkar handlingsutrymmet och deras sexuella hälsa.

 • Hivprevention bland personer som har sex mot ersättning

  Personer som har sex mot ersättning är generellt en riskutsatt och heterogen grupp. För personer i prostitution är det viktigt med lättillgängliga hälsofrämjande och förebyggande insatser när det gäller hiv- och STI-prevention och sexuell hälsa, samt sociala stödinsatser.