Denna rapport levereras under vecka 21 och innehåller inte full data för innestående vecka. I de fall data saknas längre tillbaks specificeras detta i anslutning till bilder och diagram.

Sammanfattning för vecka 21

  • Resande ökar under slutet av maj månad. Bilden är mycket lik den under månadsskiftet maj-juni 2020.
  • Vid analys av olika mått finns indikation att ökningen framförallt består av aktivitet utanför arbetstid, men också till stor del ökad aktivitet utomhus.
  • Ökning i arbetsresemått har avtagit sedan början av maj.

Mobilmastdata från Telia

Det som mäts av Telia är anonymiserade rörelser mellan telefonmasters upptagningsområden. Detta kan sedan slås ut på olika nivåer, varav de Folkhälsomyndigheten använder är i huvudsak kommun- och region-nivå. Befolkningstäthet och därmed täthet på telefonmaster påverkar hur stora rörelser som kan fångas upp i olika delar av landet.

Resande på nationell nivå

Olika mått speglar olika resande och uppvisar årstidsvariation samt reaktion på reseråd.

De absoluta måtten uppvisar mönster som kan vara relevanta för smittspridning, och ställda bredvid 2019 års rörelsemönster ger de en viss bild av befolkningens ansträngningar.

Figur 1. Resor per invånare, alla restyper mellan 1 mars 2020 till och med maj 2021. Uppdaterad för vecka 21.

En graf som visar två kurvor över resande 2019 och 2020. Kurvan för 2020-21 är avsevärt lägre än för 2019-20.

Resande i regionerna

Absoluta överskattar resande i högbefolkade områden med fler telefonmaster. Relativa mått speglar den ansträngning befolkningen har gjort för att minska sin rörelse. Baseline är motsvarande vecka och veckodag 2019 utjämnat för variation av högtider.

Resor mellan kommuner speglar i större utsträckning avrådd aktivitet såsom resor till nöjesområden, shoppinggallerior, fester – och i mindre utsträckning promenader eller besök till matbutiker, icke-avrådd aktivitet. Måttet täcker ej aktivitet inom ~500 meter från hemmet.

Figur 2. Absoluta mått. Samtliga resor inom och mellan kommunen. Dagliga resor mellan 1 oktober 2020 till och med maj 2021. Uppdaterad för vecka 21.

En graf som visar ett summariskt mått av både resande inom och mellan regioner per person över oktober till april. En svag uppgång kan anas under februari-mars 2021.

Figur 3. Relativ. Resor mellan kommuner per invånare mellan 1 oktober 2020 till och med maj 2021. Uppdaterad för vecka 21.

Diagram som visar resor mellan kommuner per invånare mellan 1 oktober 2020 till och med april 2021. Uppdaterad för vecka 21

Hemarbetesanalys

Resor dagtid till en plats där man spenderar minst två timmar stationärt. (Se nedan för specifik definition).

Figur 4. Dagliga arbetsresor per person mellan 1 mars 2020 till och med maj 2021. Uppdaterad för vecka 21.

En graf som visar arbetsresor per person mellan mars 2020 och mars 2021. Sex linjer ses med Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Övriga Svealand, Övriga Götaland och Norrland. Linjerna uppvisar liknande mönster med en kraftig nedgång under mars-maj 2020, viss återhämtning under maj-juli, en dipp under juli-augusti 2020 och sedan en mycket kraftig dipp mellan slutet av december 2020 till mitten på januari 2021. Nivån under februari-mars 2021 är längre än någon gång tidigare.

Resor i Norden

Figur 5. Summering av samtliga restyper i Norden mellan vecka 5 2020 och vecka 19 2021.

En graf som visar en summering av samtliga restyper över 2020 och relativ minskning jämfört med vecka 6. Under större delen av året ligger Sveriges rörelse lägre än andra nordiska länder.

Google resemått

Baseline för Google-analys 03/01-06/02 2020 (v1-6), grafen visar tiden sedan februari 2020.

Figur 6a. Data från Android-användare under perioden februari 2020 till och med maj 2021. Uppdaterad för vecka 21.

En graf som visar 6 olika mått på resande från Google i förhållande till normalvecka. Det som visas är uppehälle: vid Station i kollektivtrafiken; i matbutiker och apotek; i shopping och nöjesområden; på arbetsplatser; och i bostäder.

Figur 6b. Data från Android-användare under perioden februari 2020 till och med maj 2021. Uppdaterad för vecka 21

bid

Definitioner

Om Telia-data

Datan skapas genom tidstämplar från Telias telemaster som kombineras med mastens täckningsområde. All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person. Dessa processer följer GDPR och E-privacy direktivet. Utifrån Telias marknadsandel och en statistisk modell uppräknas datan till att representera hela befolkningen i syfte att skapa insikter om hur grupper av människor rör sig i samhället.

Om Jobba hemifrån-analysen

Jobba hemifrån-analysen bygger på rörelsemönster som är indikativa av kontorsarbete, dvs. rörelsemönster som påbörjas innan kl. 16, är stationära längre än en timme och sker mer än 500 meter från morgonens rörelsemönster.

Noter

  • Om inget annat anges visas dagligen insamlad data som rullande 14-dagarsmedelvärden för att jämna ut förutsägbara och förväntade skillnader mellan veckodagar. Detta medför att föregående veckas kurva påverkas av läget innevarande vecka.
  • I internationell analys exkluderas vecka 24 2020 för samtliga länder samt veckor 41 2020 och 3 2021 för Sverige på grund av underhåll.
  • Vissa resemått har korrigerats sedan veckorapport vecka 9, därav har bland annat summering av ”samtliga resor” i olika regioner skiftat något. Ytterligare förändringar av grafer kan ske mellan veckouppdateringar när säkrare data inhämtats eller då analysen utvecklas ytterligare. Dessa förändringar kommenteras endast när de medför en förändring i situationstolkningen.