Denna rapport levereras under vecka 23.

Sammanfattning för vecka 23

  • Efter månadsskiftet maj-juni har resande fortsatt att öka, med viss avtagande trend i ökningen. Under normalår minskar resande kraftigt från mitten av juni.
  • Trots kraftig ökning sedan början av maj har rörligheten ökat relativt sett minst i Sverige jämfört med nordiska grannländer.
  • Fortsatta tecken finns att ökat resande framförallt innefattar utomhusaktivitet, men det syns även ökning i vistelse i nöjesområden.
  • Ökning i arbetsresemått är måttlig jämfört med den generella trenden. Resande i kollektivtrafiken stiger men är fortsatt på en avsevärt lägre nivå än innan pandemin med tecken på anpassning av restyp till rådande restriktioner och rekommendationer.

Mobilmastdata från Telia

Det som mäts av Telia är anonymiserade rörelser mellan telefonmasters upptagningsområden. Detta kan sedan slås ut på olika nivåer, varav de Folkhälsomyndigheten använder är i huvudsak kommun- och region-nivå. Befolkningstäthet och därmed täthet på telefonmaster påverkar hur stora rörelser som kan fångas upp i olika delar av landet.

Resande på nationell nivå

Olika mått speglar olika resande och uppvisar årstidsvariation samt reaktion på reseråd. Graf över alla restyper i Sverige under 2019-2020 samt 2020-2021.

De absoluta måtten uppvisar mönster som kan vara relevanta för smittspridning, och ställda bredvid 2019 års rörelsemönster ger de en viss bild av befolkningens ansträngningar.

Figur 1. Resor per invånare, alla restyper mellan 1 mars 2020 till och med juni 2021. Uppdaterad för vecka 23.

Graf över alla restyper i Sverige under 2019-2020 samt 2020-2021

Resande i regionerna

Absoluta överskattar resande i högbefolkade områden med fler telefonmaster. Relativa mått speglar den ansträngning befolkningen har gjort för att minska sin rörelse. Baseline är motsvarande vecka och veckodag 2019 utjämnat för variation av högtider.

Resor mellan kommuner speglar i större utsträckning avrådd aktivitet såsom resor till nöjesområden, shoppinggallerior, fester – och i mindre utsträckning promenader eller besök till matbutiker, icke-avrådd aktivitet. Måttet täcker ej aktivitet inom ~500 meter från hemmet.

Figur 2. Samtliga resor inom och mellan kommuner. Dagliga resor mellan 1 oktober 2020 till och med juni 2021. Uppdaterad för vecka 23.

Graf över alla restyper i olika regioner i Sverige mellan oktober 2020 till juni 2021

Figur 3. Resor mellan kommuner per invånare mellan 1 oktober 2020 till och med juni 2021. Uppdaterad för vecka 23.

Graf över relativ minskning i resande mellan kommuner i olika regioner av Sverige mellan oktober 2020 till juni 2021

Hemarbetesanalys

Resor dagtid till en plats där man spenderar minst två timmar stationärt.

Jobba hemifrån-analysen bygger på rörelsemönster som är indikativa av kontorsarbete, dvs. rörelsemönster som påbörjas innan kl. 16, är stationära längre än en timme och sker mer än 500 meter från morgonens rörelsemönster.

Figur 4. Dagliga arbetsresor per person mellan 1 mars 2020 till och med juni 2021. Uppdaterad för vecka 23.

Graf över arbetsresor i olika regioner i Sverige mellan oktober 2020 till juni 2021

Resor i Norden

Figur 5. Summering av samtliga restyper i Norden mellan vecka 5 2020 och vecka 22 2021.

Graf över alla restyper som jämför Nordiska länder mellan vecka 5 2020 till v21 2021

Google resemått

Baseline för Google-analys 03/01-06/02 2020 (v1-6), grafen visar tiden sedan februari 2020.

Figur 6a. Data från Android-användare under perioden februari 2020 till och med juni 2021. Uppdaterad för vecka 23.

Graf över Googles summering av uppehälle i olika områden som matbutiker och arbetsplaters mellan februari 2020 till juni 2021

Figur 6b. Data över parkvistelse från Android-användare mellan februari 2020 och juni 2021. Uppdaterad för vecka 23.

Graf över Googles summering av uppehälle i parker mellan februari 2020 till juni 2021

Kollektivtrafik, SL – Stockholms län

Figur 7. Resande i kollektivtrafiken, uppdaterad för vecka 23.

Graf över resande med tunnelbana och pendeltåg i Stockholm från januari 2019 till juni 2021

Definitioner

Om Telia-data

Datan skapas genom tidstämplar från Telias telemaster som kombineras med mastens täckningsområde. All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person. Dessa processer följer GDPR och E-privacy direktivet. Utifrån Telias marknadsandel och en statistisk modell uppräknas datan till att representera hela befolkningen i syfte att skapa insikter om hur grupper av människor rör sig i samhället.

Noter

  • Om inget annat anges visas dagligen insamlad data som rullande 14-dagarsmedelvärden för att jämna ut förutsägbara och förväntade skillnader mellan veckodagar. Detta medför att föregående veckas kurva påverkas av läget innevarande vecka.
  • I internationell analys exkluderas vecka 24 2020 för samtliga länder samt veckor 41 2020 och 3 2021 för Sverige på grund av underhåll.
  • Data från Telia för maj 5 exkluderas på grund av dataavvikelse.
  • Vissa resemått har korrigerats sedan de första rapporterna, därav har bland annat summering av ”samtliga resor” i olika regioner skiftat något. Ytterligare förändringar av grafer kan ske mellan veckouppdateringar när säkrare data inhämtats eller då analysen utvecklas ytterligare. Dessa förändringar kommenteras endast när de medför en förändring i situationstolkningen.