Sammanfattning för vecka 41

  • Inför lättnaden av restriktioner ökade resande i Sverige, medan förändringar sedan dess har varit begränsade. Resandet ligger på den högsta nivån sedan pandemin började i mars 2020, men är fortsatt enligt flertalet mått cirka 10% lägre än motsvarande period 2019.
  • Arbetsresor visar en ökande trend som indikerar att fler återgår till arbetsplatser, med ett totalt arbetsresande i regionerna som motsvarar hösten 2020, enligt data från Telia.
  • Mått på utomhusvistelse visar en tydligt minskande trend, med oförändrad eller lätt minskande aktivitet på handelsplatser eller nöjesområden, enligt data från Google.
  • Resande i kollektivtrafik fortsätter att öka och ligger på en nivå motsvarande 2/3 av ordinarie resande innan pandemin, uppmätt i Stockholms tunnelbana och pendeltåg.
  • Störst ökning i resande ses i Stockholms län, där kortare resor inom en och samma kommun har ökat sedan augusti, enligt data från Telia. Denna ökning kan inte enbart förklaras av ökat arbetsresande.

Denna rapport innehåller inte full data för vecka 41.

Mobilmastdata från Telia

Det som mäts av Telia är anonymiserade rörelser mellan telefonmasters upptagningsområden. Detta kan sedan slås ut på olika nivåer, varav de Folkhälsomyndigheten använder är i huvudsak kommun- och region-nivå. Befolkningstäthet och därmed täthet på telefonmaster påverkar hur stora rörelser som kan fångas upp i olika delar av landet.

Resande på nationell nivå

Figur 1. Resor per invånare, alla restyper mellan 1 mars 2020 till och med september 2021. Uppdaterad för vecka 41.

Graf över alla restyper i Sverige under 2019-2020 samt 2020-2021.

Olika mått speglar olika resande och uppvisar årstidsvariation samt reaktion på reseråd. Graf över alla restyper i Sverige under 2019-2020 samt 2020-2021.

De absoluta måtten uppvisar mönster som kan vara relevanta för smittspridning, och ställda bredvid 2019 års rörelsemönster ger de en viss bild av befolkningens ansträngningar.

Resande i regionerna

Absoluta mått överskattar resande i högbefolkade områden med fler telefonmaster. Relativa mått speglar den ansträngning befolkningen har gjort för att minska sin rörelse. Baslinje är motsvarande vecka och veckodag 2019 utjämnat för variation av högtider.

Figur 2. Samtliga resor inom och mellan kommuner. Dagliga resor mellan 1 oktober 2020 till och med september 2021. Uppdaterad för vecka 41.

Graf över alla restyper i olika regioner i Sverige mellan oktober 2020 till innestående vecka för rapporten.

Resor mellan kommuner speglar i större utsträckning avrådd aktivitet såsom resor till nöjesområden, shoppinggallerior, fester – och i mindre utsträckning promenader eller besök till matbutiker, icke-avrådd aktivitet. Måttet täcker ej aktivitet inom ~500 meter från hemmet.

Figur 3. Resor mellan kommuner per invånare mellan 1 oktober 2020 till och med september 2021. Uppdaterad för vecka 41.

Graf över relativ minskning i resande mellan kommuner i olika regioner av Sverige mellan oktober 2020 till innestående vecka för rapporten.

Hemarbetesanalys

Resor dagtid till en plats där man spenderar minst två timmar stationärt. (Se nedan för specifik definition).

Figur 4. Dagliga arbetsresor per person mellan mars 2020 till och med september 2021. Uppdaterad för vecka 41.

Graf över arbetsresor i olika regioner i Sverige mellan oktober 2020 till innestående vecka för rapporten.

Resor i Norden

Figur 5. Summering av samtliga restyper i Norden mellan vecka 5 2020 och vecka 40 2021.

Graf över alla restyper som jämför Nordiska länder mellan vecka 5 2020 till innestående vecka för rapporten.

Google resemått

Baseline för Google-analys 03/01-06/02 2020 (v1-6) och ingen justering för ordinarie säsongsvariation har gjorts. Graferna visar förändringar sedan februari 2020.

Figur 6a. Data från Android-användare under perioden februari 2020 till och med september 2021. Uppdaterad för vecka 41.

Graf över Googles summering av uppehälle i olika områden som matbutiker och arbetsplaters mellan februari 2020 till innestående vecka för rapporten.

Figur 6b. Data över parkvistelse från Android-användare mellan februari 2020 och september 2021. Uppdaterad för vecka 41.

Graf över Googles summering av uppehälle i parker mellan februari 2020 till innestående vecka för rapporten.

Kollektivtrafik, SL – Stockholms län

Figur 7. Graf över resande med tunnelbana och pendeltåg i Stockholm från januari 2019 till september 2021, uppdaterad för vecka 40.

Graf över resande med tunnelbana och pendeltåg i Stockholm från januari 2019 till innestående vecka för rapporten.

Definitioner

Om Telia-data

Datan skapas genom tidstämplar från Telias telemaster som kombineras med mastens täckningsområde. All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person. Dessa processer följer GDPR och E-privacy direktivet. Utifrån Telias marknadsandel och en statistisk modell uppräknas datan till att representera hela befolkningen i syfte att skapa insikter om hur grupper av människor rör sig i samhället.

Om Jobba hemifrån-analysen

Jobba hemifrån-analysen bygger på rörelsemönster som är indikativa av kontorsarbete, dvs. rörelsemönster som påbörjas innan kl. 16, är stationära längre än en timme och sker mer än 500 meter från morgonens rörelsemönster.

Noter

  • Om inget annat anges visas dagligen insamlad data som rullande 14-dagarsmedelvärden för att jämna ut förutsägbara och förväntade skillnader mellan veckodagar. Detta medför att föregående veckas kurva påverkas av läget innevarande vecka.
  • I internationell analys exkluderas vecka 24 2020 för samtliga länder samt vecka 41 2020 och vecka 3 2021 för Sverige på grund av underhåll.
  • Data från Telia för maj 5 exkluderas på grund av dataavvikelse.
  • Vissa resemått har korrigerats sedan de första rapporterna, därav har bland annat summering av ”samtliga resor” i olika regioner skiftat något. Ytterligare förändringar av grafer kan ske mellan veckouppdateringar när säkrare data inhämtats eller då analysen utvecklas ytterligare. Dessa förändringar kommenteras endast när de medför en förändring i situationstolkningen.