Sammanfattning vecka 9

Under ordinarie år ökar resandet i landet i mars och april. En mindre ökning i rörelse ses under vecka 9 i flera av landets delar. Detta efter att nivån legat stadig mellan veckorna 3 till 8. Arbetsresor ligger fortsatt på en lägre nivå än under december och har inte ökat nämnvärt.

Sverige har fortsatt lägst relativ rörelse jämfört med nordiska grannländer.

Den kraftiga minskning som sågs under slutet av december och början av januari motsvarar en säsongsbunden minskning av resor till arbete och skola, vilken sannolikt hade effekt på smittspridningen.

Mobilmastdata från Telia

Det som mäts av Telia är anonymiserade rörelser mellan telefonmasters upptagningsområden. Detta kan sedan slås ut på olika nivåer, varav de Folkhälsomyndigheten använder är i huvudsak kommun- och region-nivå. Befolkningstäthet och därmed täthet på telefonmaster påverkar hur stora rörelser som kan fångas upp i olika delar av landet.

Resande på nationell nivå

Samtliga restyper – uppdaterad för vecka 9

En graf som visar två kurvor med resor per person på y-axeln mellan 1.2 resor per person till 2.2 resor per person och tid på x-axeln mellan mars till mars-april nästkommande år. Ena kurvan visar resande normaliserat för 2019 och tidigt 2020 - och den andra kurvan visar resande sedan pandemistarten 2020. Under mars 2020 minskade resandet kraftigt och har sedan dess legat på en avsevärt lägre nivå än 2019. En viss ökning i resande ses under sommaren, men inte upp till samma nivå som 2019. Under november 2020 ses återigen en kraftig minskning. Över jul och nyår ses en kraftig minskning av resande i bägge kurvor, men även här är kurvan för 2020-21 avsevärt lägre än för 2019-20.

Olika mått speglar olika resande och uppvisar årstidsvariation samt reaktion på reseråd.

De absoluta måtten uppvisar mönster som kan vara relevanta för smittspridning, och ställda bredvid 2019 års rörelsemönster ger de en viss bild av befolkningens ansträngningar.

Samtliga resor (i antal)

Observera: Absoluta mått kan överskatta resande i tätbebyggda områden som Stockholmregionen, då telefonmasterna står tätare.

Uppdaterad för vecka 9.

En graf som visar ett summariskt mått av både resande inom och mellan regioner per person över oktober till april. Sex linjer ses med Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Övriga Svealand, Övriga Götaland och Norrland. De uppvisar ett liknande mönster med fallande resor sedan oktober 2020 fram till mitten på december 2020 då resande faller mycket kraftigt. Efter nyåret återhämtar sig resande för att i mitten på januari vara åter på samma nivå som i mitten av december för att därefter ligga på en platå  fram till mars 2021. En svag uppgång kan anas under februari-mars 2021.

Resor mellan kommuner (relativt 2019)

Relativa mått på resande speglar den ansträngning befolkningen har gjort för att minska sin rörelse. Baseline är motsvarande vecka och veckodag 2019 utjämnat för variation av högtider.

Uppdaterad till vecka 9.

En graf som visar relativ minskning jämfört med 2019 i resande från oktober 2020 oktober till april 2021. Sex linjer ses med Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Övriga Svealand, Övriga Götaland och Norrland. Samtliga linjer visar liknande bild med initialt viss spridning mellan minus 13% till minus 23% under början av oktober till att falla till en nivå som är med stadig kring mellan minus 25% och minus 45% mellan december till mars. Ett viss gupp ses över jul och nyårshelgen då resandet ökar diskret till minus 30, vilket motsvarar en mycket kraftig minskning under ett normalår. Efter mitten på januari ses en lätt ökning från mellan cirka minus 40% och minus 30% till minus 35% och minus 25% i slutet på februari.

Resor mellan kommuner speglar i större utsträckning avrådd aktivitet såsom resor till nöjesområden, shoppinggallerior, fester – och i mindre utsträckning promenader eller besök till matbutiker, d.v.s. sådant som inte är avrått. Det täcker dock ej avrådd aktivitet i närområdet.

Hemarbetesanalys

Det som mäts i detta fall är resor dagtid till en plats där den resande spenderar minst två timmar stationärt.

Uppdaterad för vecka 9

En graf som visar arbetsresor per person mellan mars 2020 och mars 2021. Sex linjer ses med Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Övriga Svealand, Övriga Götaland och Norrland. Linjerna uppvisar liknande mönster med en kraftig nedgång under mars-maj 2020, viss återhämtning under maj-juli, en dipp under juli-augusti 2020 och sedan en mycket kraftig dipp mellan slutet av december 2020 till mitten på januari 2021. Nivån under februari-mars 2021 är längre än någon gång tidigare.

Resor i Norden

Uppdaterad för vecka 8

En graf som visar en summering av samtliga restyper över 2020 och relativ minskning jämfört med vecka 6. Under större delen av året ligger Sveriges rörelse lägre än andra nordiska länder, förutom en period mellan vecka 11 och vecka 15 2020.

Google

Uppdaterad för vecka 9

En graf som visar 6 olika mått på resande från Google i förhållande till normalvecka. Det som visas är uppehälle: vid Station i kollektivtrafiken; i matbutiker och apotek; i shopping och nöjesområden; på arbetsplatser; och i bostäder.

Kollektivtrafik, SL – Stockholms län

Uppdaterad för vecka 8

En graf som visar resande under 2020-2021 i SLs kollektivtrafik utslaget per fordontyp: lokaltåg, pendeltåg, buss och tunnelbana.