Rekommendationer för vaccination

Lyssna

Utöver de nationella vaccinationsprogrammen (allmänna och särskilda) kan Folkhälsomyndigheten ge ut rekommendationer om vaccinationer. Dessa rekommendationer är inte bindande, utan regioner beslutar själva om rekommendationerna ska följas och om eventuella avgifter för patienterna.

Rekommendationer för specifika sjukdomar

Covid-19

Du hittar information på vår samlingssida om vaccination mot covid-19:

Vaccination mot covid-19

Rekommendationer om vaccination mot covid-19

Difteri och stelkramp

Vaccinationer mot difteri och stelkramp ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som är grundvaccinerade enligt vaccinationsprogrammet tar en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp

På grund av att monovalenta vacciner mot difteri och stelkramp inte är tillgängliga har Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer om grundvaccination av vuxna.

Rekommendationer för grundvaccination av vuxna mot difteri och stelkramp

Hepatit A

Profylax mot hepatit A med vaccin är aktuell för personer som har ökad risk för att bli smittade eller drabbas av svår sjukdom. Vaccin kan också ges efter exponering för att minska risken för smitta.

Skydd mot hepatit A – Pre- och postexpositionsprofylax med vaccin och immunglobulin

Hepatit B

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla spädbarn vaccination mot hepatit B och sedan 2016 erbjuder alla regioner vaccinet kostnadsfritt inom regionala vaccinationsprogram. Vaccin mot hepatit B rekommenderas också till personer i grupper med ökad risk att smittas eller drabbas av allvarlig sjukdom till följd av hepatit B. Vaccinet bör även ges till personer som har utsatts för känd eller förmodad hepatit B-smitta, i vissa fall i kombination med specifikt immunglobulin.

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B

Influensa

Årlig vaccination mot influensa rekommenderas till personer som löper högre risk för allvarlig influensasjukdom: personer över 65 år, vuxna och barn som tillhör vissa medicinska riskgrupper och gravida kvinnor (under andra och tredje trimestern).

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Kikhosta

Vaccination mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds från tre månaders ålder. Kikhosta kan orsaka svår sjukdom hos ovaccinerade spädbarn. För att skydda små barn mot kikhosta rekommenderar Folkhälsomyndigheten därför uppmärksamhet på symtom på kikhosta, förebyggande behandling till små barn vid känd exposition för kikhosta, att vaccination ges i tid enligt programmet samt vaccination under graviditet.

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

Från 15 augusti 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot kikhosta under graviditet, från graviditetsvecka 16, för skydd mot kikhosta under barnets första levnadsmånader.

Rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida

Rekommendationerna baseras på flera utredningar och litteraturgranskningar. Vi har samlat materialet på nedanstående webbsida.

Utredningar om nationella vaccinationsprogram

Meningokocker

Vaccination mot meningokocker rekommenderas till personer med underliggande sjukdomstillstånd som medför en ökad risk för att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Även personer som har ökad risk att exponeras för meningokocker bör erbjudas vaccination.

Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion

Mpox

Vaccination mot mpox rekommenderas till särskilda grupper med ökad risk att smittas. Vaccinet kan även ges som post-expositionsprofylax.

Nationell plan för vaccination mot mpox – EU-donerade och upphandlade vaccindoser

Mässling, påssjuka och röda hund

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga i befolkningen bör ha skydd mot mässling, påssjuka och röda hund. Alla barn erbjuds vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vuxna bör särskilt se över sitt behov av vaccinationer inför utlandsresor.

Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Pneumokocker

Vaccination av spädbarn mot pneumokocker ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination av personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd, samt personer det år de fyller 75 år, ingår i det särskilda vaccinationsprogrammet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom vaccination till vissa andra grupper som inte omfattas av det särskilda vaccinationsprogrammet.

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Polio

Vaccination mot polio ingår i det grundskydd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla har. Det är särskilt viktigt att se över sitt skydd mot polio inför resor till vissa länder.

Rekommendationer om vaccination mot polio

Rabies

Vaccination mot rabies ges företrädesvis till grupper som i yrket kan tänkas komma i kontakt med viruset, t.ex. vissa personer inom karantänsverksamheten, veterinärväsendet, viltvården, tullväsendet, vid laboratorier som bedriver rabiesdiagnostik samt vid sjukvårdsinrättningar i områden där rabies förekommer (enzootiska områden). Vaccination bör även övervägas till utlandsresenärer med längre vistelse i enzootiska områden där det är svårt att snabbt få behandling med vacciner och immunglobulin.

Rekommendationer om förebyggande av rabies

RS-virus

Folkhälsomyndigheten har definierat riskgrupper bland barn och vuxna för allvarlig RS-virusinfektion och tagit fram rekommendationer om vaccination. Vaccination mot RS-virus rekommenderas till personer som är 75 år och äldre och till personer från 60 år med vissa sjukdomar, diagnoser eller tillstånd.

Riskgrupper och rekommendationer om förebyggande insatser mot RS-virus

Vaccination mot RS-virus

För barn står Läkemedelsverket för rekommendation om vilka barn som kan erbjudas förebyggande behandling (monoklonala antikroppar) inför och under vintern 2023/2024. Läs mer om vilka barn detta gäller:

Allvarlig RSV-infektion bland barn och vuxna i Sverige - Riskgrupper och rekommendationer om förebyggande insatser 2023/2024

Rekommendationerna kan komma att ändras framöver utifrån ny kunskap och nya läkemedel.

Tuberkulos

Vaccination mot tuberkulos rekommenderas till barn med ökad risk att smittas, men inte till vuxna. Vaccination inför resor är sällan motiverat.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination

Rekommendationer för särskilda grupper

För tidigt födda barn

Barn som är födda före gestationsvecka 32 rekommenderas en extra dos av hexavalent vaccin för att ge ett tidigt och förstärkt skydd.

Rekommendationer för vaccination av för tidigt födda barn

Barn som vid 6-12 veckors ålder fortfarande vårdas på sjukhus rekommenderas få första dosen vaccin mot rotavirus på neonatalavdelningen.

Vaccination mot rotavirus till sjukhusvårdade barn på neonatalavdelning

Människor på flykt från Ukraina

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor från Ukraina oavsett migrationsstatus får tillgång till vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn och mot covid-19.

Vaccination av människor på flykt från Ukraina

Vägledningar för vaccination

Personal inom vård och omsorg

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg, som stöd för verksamhetsansvariga i bedömningen av vilka vaccinationer som kan vara aktuella för olika personalgrupper.

Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg

Vaccination av barn och ungdomar

För att ge stöd vid vaccination av barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning. I den beskrivs allmänna principer vid vaccination och anvisningar ges om hur kompletterande vaccinationer kan planeras.

Vaccination av barn och ungdomar - Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer