Nationella vaccinationsregistret

Sedan den 1 januari 2013 ska alla vaccinationer, som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram.

Det nationella vaccinationsregistret (NVR) är ett verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram. Rapporteringen är obligatorisk och enligt lagen måste vårdgivaren rapportera alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Informationsbrev om det nationella vaccinationsregistret – februari 2019

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Det är en tvingande EU-lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med det upphör personuppgiftslagen (PUL) att gälla. Den nya lagen innebär exempelvis att den som vaccineras/vårdnadshavaren kommer att få tydligare information om rapporteringen till det nationella vaccinationsregistret. Det är vårdgivarens ansvar att ge denna information.

Mer information finns i dokumentet: Information till den vaccinerade (PDF, 65 kB)

Så rapporterar du

För att tillgodose olika vårdgivares behov och förutsättningar erbjuds följande alternativ för inrapportering:

Inrapportering i första hand

Direkt via ett journalsystem eller indirekt via Svevac.

Via Svevac – användare av Svevac kan begära automatisk överföring till det nationella vaccinationsregistret. Inera, som sköter Svevac, kan ge närmare information om hur det går till www.inera.se/svevac

Inrapportering i andra hand

Uppladdning av XML-fil – avser data som kan exporteras från journalsystem och sker manuellt via det nationella vaccinationsregistrets webbsida eller via en säker anslutning till Folkhälsomyndighetens server (SFTP-överföring).

Inrapportering i tredje hand

Manuellt registrera direkt i formuläret på det nationella vaccinationsregistrets webbsida. Detta sista alternativ innebär dock dubbelarbete i de fall samma uppgifter registreras både i journalsystem och direkt i det nationella vaccinationsregistret.

För att kunna skicka in dina rapporter måste du först registrera ett konto via det nationella vaccinationsregistrets webbsida. När du fullföljt din registrering får du ett lösenord via e-post. Vid första inloggningen kommer du att få byta lösenordet. När du loggar in första gången kommer du också att få välja vilken/vilka vårdenheter du vill rapportera för.

Vaccinationsregistret – logga in direkt

Skapa ett nytt konto i vaccinationsregistret

Information om hur du registrerar och använder ditt konto (PDF, 1,3 MB)

Information om hur du manuellt registrerar i vaccinationsregistret (PDF, 422 kB)

Rapportering ska fullgöras i anslutning till utförd vaccination. Elektronisk inrapportering ska ske dagligen. I det nationella vaccinationsregistret sparas information om den som rapporterat vaccinationen exempelvis mejladress, namn och telefonnummer.

Vaccinationer som ska rapporteras

Alla vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras in i det nationella vaccinationsregistret. Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn innefattar idag följande vaccinationer:

 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • Haemophilus influenzae typ b
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • humant papillomvirus
 • rotavirus (från den 1 september 2019)

Sedan den 1 september 2019 ingår även vaccinationer mot rotavirus i det allmänna
vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinet ges till spädbarn. Vaccinationer mot rotavirus ska, liksom övriga vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet, rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

Läs mer om vaccinationer som ska rapporteras

Faktablad om det svenska vaccinationsprogrammet (finns på flera språk)

Information som ska rapporteras

Den information som ska rapporteras är datum för vaccinationen, den vaccinerades person-id, vilket vaccin som använts, satsnummer och den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen. Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

Support

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan är du välkommen att kontakta vår support.

Supporten når du via formuläret "Kontakta support" varje vardag.

Obligatorisk inrapportering förenklar datainsamling

Med en obligatorisk inrapportering till det nationella vaccinationsregistret förenklas datainsamling på nationell nivå och möjliggör:

 • en heltäckande och kvalitetssäker nationell övervakning av vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar
 • snabbare återkoppling och åtgärder i områden med låg vaccinationstäckning
 • epidemiologisk forskning
 • deltaganden i internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten.

Data från registret ger även ett bättre beslutsunderlag för optimering av nationella vaccinationsprogram och vaccinationsschema.

Gå till toppen av sidan