Det nationella vaccinationsregistret (NVR) är ett verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram. Rapporteringen är obligatorisk och enligt lagen måste vårdgivaren rapportera alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Informationsbrev nationella vaccinationsregistret, mars 2020 (PDF, 489 kB)

Så sker rapportering till vaccinationsregistret

Nyttan med registret

Det nationella vaccinationsregistret förenklar datainsamling på nationell nivå och möjliggör:

 • en heltäckande och kvalitetssäker nationell övervakning av vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar
 • snabbare återkoppling och åtgärder i områden med låg vaccinationstäckning
 • epidemiologisk forskning
 • deltaganden i internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten.

Data från registret utgör även på sikt ett bättre beslutsunderlag inför optimering av nationella vaccinationsprogram och vaccinationsschema.

Vaccinationer som ska rapporteras

Alla vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras in i det nationella vaccinationsregistret. Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn innefattar idag följande vaccinationer:

 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • Haemophilus influenzae typ b
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • humant papillomvirus
 • rotavirus

HPV-vaccination även till pojkar från den 1 augusti

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om den föreskriftsändring som krävs för att erbjuda HPV-vaccination även till pojkar. Tidigare har enbart flickor erbjudits denna vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet men från och med den 1 augusti 2020 innefattas även pojkar födda från och med år 2009. Vaccinet kommer att ges till alla barn i årskurs 5 och ska, liksom övriga vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet, rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

Faktablad om det svenska vaccinationsprogrammet (finns på flera språk)

Övrig information som ska rapporteras

Den information som ska rapporteras är datum för vaccinationen, den vaccinerades person-id, vilket vaccin som använts, satsnummer och den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen. Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Det är en tvingande EU-lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med det upphör personuppgiftslagen (PUL) att gälla. Den nya lagen innebär exempelvis att den som vaccineras/vårdnadshavaren kommer att få tydligare information om rapporteringen till det nationella vaccinationsregistret. Det är vårdgivarens ansvar att ge denna information.

Mer information finns i dokumentet: Information till den vaccinerade (PDF, 65 kB)

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan är du välkommen att kontakta oss via formuläret "Kontakta vaccinationsregistret" varje vardag.