Det nationella vaccinationsregistret är ett verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram. Rapporteringen är obligatorisk och enligt lagen måste vårdgivaren rapportera alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Informationsbrev om det nationella vaccinationsregistret oktober 2017 (PDF, 185 kB)

Så rapporterar du

För att tillgodose olika vårdgivares behov och förutsättningar erbjuds följande alternativ för inrapportering:

Inrapportering i första hand

Direkt via ett journalsystem eller indirekt via Svevac.

Via Svevac – användare av Svevac kan begära automatisk överföring till vaccinationsregistret. Inera, som sköter Svevac, kan ge närmare information om hur det går till www.inera.se/svevac

Support för Svevac finns via mejl www.inera.se/tjanster/svevac
eller telefon 077-125 10 10 vardagar 08.00–17.00

Inrapportering i andra hand

Uppladdning av XML-fil – avser data som kan exporteras från journalsystem och sker manuellt via vaccinationsregistrets webbsida eller via en säker anslutning till Folkhälsomyndighetens server (SFTP-överföring).

Inrapportering i tredje hand

Manuellt registrera direkt i formuläret på det nationella vaccinationsregistrets webbsida. Detta sista alternativ innebär dock dubbelarbete i de fall samma uppgifter registreras både i journalsystem och direkt i det nationella vaccinationsregistret.

För att kunna skicka in dina rapporter måste du först registrera ett konto via vaccinationsregistrets webbsida. När du fullföljt din registrering får du ett lösenord via e-post. Vid första inloggningen kommer du att få byta lösenordet. När du loggar in första gången kommer du också att få välja vilken/vilka vårdenheter du vill rapportera för.

Vaccinationsregistret – logga in direkt

Skapa ett nytt konto i vaccinationsregistret

Information om hur du registrerar och använder ditt konto (PDF, 1,3 MB)

Information om hur du manuellt registrerar i vaccinationsregistret (PDF, 422 kB)

Rapportering ska fullgöras i anslutning till utförd vaccination. Elektronisk inrapportering ska ske dagligen.

Vaccinationer som ska rapporteras

Alla vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras in i vaccinationsregistret. Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn innefattar idag följande vaccinationer:

 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • Haemophilus influenzae typ b
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • humant papillomvirus

Läs mer om vaccinationer som ska rapporteras

Faktablad om det svenska vaccinationsprogrammet (finns på flera språk)

Information som ska rapporteras

Den information som ska rapporteras är datum för vaccinationen, den vaccinerades person-id, vilket vaccin som använts, satsnummer och den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen. Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

Support

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan är du välkommen att kontakta vår support.

Supporten når du måndag - torsdag kl. 9-15 och fredag kl. 9-14 på telefonnummer: 010-205 27 34 eller via e-post supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se

Obligatorisk inrapportering förenklar datainsamling

Med en obligatorisk inrapportering till vaccinationsregistret förenklas datainsamling på nationell nivå och möjliggör:

 • en heltäckande och kvalitetssäker nationell övervakning av vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar
 • snabbare återkoppling och åtgärder i områden med låg vaccinationstäckning
 • högkvalitativ epidemiologisk forskning
 • deltaganden i internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten.

Data från registret ger även ett bättre beslutsunderlag för optimering av nationella vaccinationsprogram och vaccinationsschema.