Modeller för folkhälsoarbete

Det finns flera exempel på arbetsmodeller, både för utvecklingsarbete generellt och för folkhälsoarbete specifikt. Nedan finns en enkel modell med de fyra centrala stegen behovsanalys, planering, genomförande och uppföljning.

Bild. Illustration av centrala steg i modeller för folkhälsoarbetet.

IllustrationIllustrationen föreställer fyra kugghjul som hakar i varandra. I det första kugghjulet står ”Behovsanalys. Beskriv nuläge och önskat läge”. I det andra kugghjulet står ”Planering. Inhämta kunskap och panera åtgärder”. I det tredje kugghjulet står ”Genomförande. Implementera och bibehåll åtgärder”. I det fjärde kugghjulet står ”Uppföljning. Följ upp och utvärdera”.

Illustrationen ger en förenklad och teoretisk bild av en sammansatt process. Varje enskilt kugghjul består i praktiken av flera steg eller faser. Dessa kan i sig ställa krav på vissa förutsättningar och vara beroende av andra processer, exempelvis för prioritering. För att kunna besluta om välgrundade och effektiva insatser för att nå eller upprätthålla ett önskat läge behövs kunskapsinhämtning. Möjligheterna att genomföra en insats kan i sin tur kräva politiska beslut och finansiering. I genomförandefasen ingår att både implementera och bibehålla de valda åtgärderna.

SBU:s ”kunskapshjul” har en motsvarande funktion när det gäller praktiknära forskning. Stegen i kunskapshjulet inleds med systematiska översikter av litteraturen och fortsätter med identifiering av vetenskapliga kunskapsluckor, prioritering av forskningsfrågor och slutligen genomförande av praktiknära forskning. Läs mer i SBU:s rapport nedan:

Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering.

Som stöd för hälso- och sjukvården och socialtjänsten har Socialstyrelsen tagit fram ett generellt stöd för att styra med kunskap:

Statlig styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Modellen beskriver myndigheternas respektive roller i att skapa god hälsa, vård och omsorg, men kan även ses som ett verktyg för dialog med andra aktörer.

Dessutom finns olika modeller för att planera och genomföra folkhälsoarbete i flera av materialen nedan, till exempel:

  • Att lyckas med ANDTS-prevention – en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete
  • Att lyckas med hivprevention – vägledning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av hivpreventivt arbete
  • Vägledning för kvalitetssäkrat arbete för att förebygga spelproblem
  • Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens svåra konst.

Även om dessa arbetsmodeller har tagits fram med tanke på specifika sakområden kan de vara användbara också inom andra fält.

Lyckas med implementering

Rapporten "Från nyhet till vardagsnytta" beskriver de faktorer som har betydelse för att en implementering blir lyckosam på sikt. Den beskriver också viktiga faser och steg och möjliga fallgropar i processen.

Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Rapporten kan användas för att både planera och utvärdera en implementering. Rapporten och den kompletterande checklistan kan utgöra ett stöd för beslutsfattare, strateger och praktiker.

Tips och råd kring hälsokommunikation – hur når man ut?

I rapporten "Hälsokommunikation i det nya medielandskapet" finns samlade erfarenheter från praktiken och forskningen med tips och råd kring att kommunicera om hälsa. Här finns även länkar till annat relevant material om kommunikation.

Hälsokommunikation i det nya medielandskapet

Så gör du en litteraturöversikt

Guiden "Handledning för litteraturöversikter" hjälper dig att förstå hur man genomför och tolkar systematiska litteraturöversikter inom olika ämnesområden.

Handledning för litteraturöversikter

Vägledning för hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbete

Här finns praktiska råd och vägledning för dig som ska samordna och bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Kunskapsstödet "Att lyckas med ANDTS-prevention" visar hur man kan lägga upp ett förebyggande arbete med hög kvalitet utifrån lokala och regionala behov. Snabbguiden-modellen utgår från de faser som ett hälsofrämjande och förebyggande arbete vanligen omfattar. Guiden kan också vara användbar inom andra områden.

Att lyckas med ANDTS-prevention ­– en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete

På webbsidan hittar du också fördjupande information, tips och stödmaterial som till exempel filmer och bilder.

Lyckas med hivprevention

Vägledningen "Att lyckas med hivprevention" kan användas för att kvalitetssäkra hälsofrämjande och förebyggande projekt inom hivprevention och sexuell hälsa. Här beskrivs struktur, process och resultat med tillhörande frågor kring framgångsfaktorer, som kan ge en tydlig bild av projektets förutsättningar att nå önskat resultat. Vägledningen kan också vara användbar inom andra områden än hivprevention eftersom den bygger på en generell metod för folkhälsoarbete.

Att lyckas med hivprevention – vägledning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av hivpreventivt arbete

Till vägledningen finns arbetsboken ”Har jag tänkt på allt?” som stödjer dig att beakta viktiga delar i projektet.