Teknisk sprit

Handel med teknisk sprit

Vid försäljning av teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad är säljaren skyldig att förvissa sig om att köparen har rätt att köpa in eller sälja varan vidare. Säljaren ska förvissa sig om att spriten inte kommer att användas på otillåtet sätt.

Försäljning av teknisk sprit får ske till:

 • den som har rätt att tillverka alkoholdrycker
 • den som har godkänts som skattebefriad förbrukare för sådan vara
 • apotek
 • universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål
 • sjukhus för medicinskt ändamål

Utöver detta gäller följande enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit :

 • grund- och gymnasieskolor får köpa in högst 15 liter teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad per år för användning i sin verksamhet
 • näringsidkare som behöver små mängder teknisk sprit för sin verksamhet får köpa in högst 5 liter teknisk sprit per år som är denaturerad enligt 19 § i föreskrifterna.

Apotek får förutom till annat apotek lämna ut eller sälja tekniskt sprit endast efter förskrivning eller rekvisition av behörig förskrivare. Detta får endast avse utvärtes bruk eller desinfektion av instrument eller laboratorieändamål i beställarens yrkesutövning. Det är Läkemedelsverket som meddelar föreskrifter om vem som är behörig att förskriva eller rekvirera teknisk sprit.

För mer information om de regler som gäller för godkännande som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare vänligen kontakta Skatteverket.

För handel med fullständigt denaturerad sprit krävs inget godkännande. Med fullständigt denaturerad sprit avses sprit som denaturerats i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93.

Alkoholhaltiga preparat

Handel med alkoholhaltiga preparat

Handel med alkoholhaltiga preparat är fri förutsatt att denatureringskraven är uppfyllda.

Alkoholhaltiga preparat får inte säljas eller lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att användas i berusningssyfte.

Alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda att förtäras får inte genom smak- eller färgsättning, förpackning eller på annat sätt utformas så att det finns risk för förväxling med alkoholdrycker eller uppmuntrar till förtäring.

Alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda för förtäring och som ska användas eller säljas inom landet ska vara denaturerade på ett sätt som så långt som möjligt hindrar att de förtärs.

Denaturering

Fullständigt denaturerad teknisk sprit

Folkhälsomyndigheten får en del frågor som handlar om möjligheten för företag att använda fullständigt denaturerad teknisk sprit istället för de angivna denatureringarna för de olika användningsområdena i myndighetens föreskrifter.

17 § föreskrifterna FoHMFS 2014:4 om teknisk sprit anges att "teknisk sprit som ska användas eller säljas inom landet och som inte är fullständigt denaturerad ska vara denaturerad på något av de sätt som anges i dessa föreskrifter". Av 4 § framgår att med fullständigt denaturerad teknisk sprit avses sprit som denaturerats i enlighet med vad som framgår av kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse.

Detta innebär att:

 1. För samtliga användningsområden, det vill säga både för teknisk sprit som ska användas som den är och för teknisk sprit som ska användas vid framställning av alkoholhaltiga preparat, kan fullständigt denaturerad teknisk sprit som införts användas utan krav på dispens oavsett vilket EU-medlemslands godkända fullständiga denaturering som använts, och:
 2. Teknisk sprit kan denatureras fullständigt med något EU-medlemslands godkända fullständiga denaturering och sedan användas till vilket av användningsområdena som helst.

Föreskrifter

Folkhälsomyndigheten får enligt alkoholförordningen (2010:1636) meddela föreskrifter om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat vad gäller:

 • anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit
 • denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall denaturering får underlåtas
 • handel i övrigt med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som behövs till skydd för liv och hälsa
 • vem som utöver vad som anges i 6 kap 5 § alkohollagen har rätt att köpa teknisk sprit och i så fall för vilket ändamål.

Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter med bestämmelser om bl.a. inköp av teknisk sprit, anmälan av verksamhet, redovisning till myndigheten, anlitande av kontrollbolag och denaturering:

Underrättelseskyldighet

Enligt alkohollagen (2010:1622) 9 kap. 10 § har statliga och kommunala myndigheter underrättelseskyldighet gentemot Folkhälsomyndigheten om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan ha betydelse för tillämpningen av bestämmelserna om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.