Teknisk sprit

Handel med teknisk sprit

Vid försäljning av teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad är säljaren skyldig att förvissa sig om att köparen har rätt att köpa in eller sälja varan vidare. Säljaren ska förvissa sig om att spriten inte kommer att användas på otillåtet sätt.

Försäljning av teknisk sprit får ske till:

 • den som har rätt att tillverka alkoholdrycker
 • den som har godkänts som skattebefriad förbrukare för sådan vara
 • apotek
 • universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål
 • sjukhus för medicinskt ändamål

Utöver detta gäller följande enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit :

 • grund- och gymnasieskolor får köpa in högst 15 liter teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad per år för användning i sin verksamhet
 • näringsidkare som behöver små mängder teknisk sprit för sin verksamhet får köpa in högst 5 liter teknisk sprit per år som är denaturerad enligt 19 § i föreskrifterna.

Apotek får förutom till annat apotek lämna ut eller sälja tekniskt sprit endast efter förskrivning eller rekvisition av behörig förskrivare. Detta får endast avse utvärtes bruk eller desinfektion av instrument eller laboratorieändamål i beställarens yrkesutövning. Det är Läkemedelsverket som meddelar föreskrifter om vem som är behörig att förskriva eller rekvirera teknisk sprit.

För mer information om de regler som gäller för godkännande som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare vänligen kontakta Skatteverket.

För handel med fullständigt denaturerad sprit krävs inget godkännande. Med fullständigt denaturerad sprit avses sprit som denaturerats i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93.

Alkoholhaltiga preparat

Handel med alkoholhaltiga preparat

Handel med alkoholhaltiga preparat är fri förutsatt att denatureringskraven är uppfyllda.

Alkoholhaltiga preparat får inte säljas eller lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att användas i berusningssyfte.

Alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda att förtäras får inte genom smak- eller färgsättning, förpackning eller på annat sätt utformas så att det finns risk för förväxling med alkoholdrycker eller uppmuntrar till förtäring.

Alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda för förtäring och som ska användas eller säljas inom landet ska vara denaturerade på ett sätt som så långt som möjligt hindrar att de förtärs.

Denaturering

Fullständigt denaturerad teknisk sprit

Folkhälsomyndigheten får en del frågor som handlar om möjligheten för företag att använda fullständigt denaturerad teknisk sprit istället för de angivna denatureringarna för de olika användningsområdena i myndighetens föreskrifter.

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit (FoHMFS 2014:4), anges i 17 § godkända sätt att denaturera teknisk sprit som ska användas eller säljas inom landet och som inte är fullständigt denaturerad. Av 4 § framgår att med fullständigt denaturerad teknisk sprit avses sprit som denaturerats i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse.

Kravet på denaturering omfattar all teknisk sprit som hanteras inom landet. Teknisk sprit som införs från annat EU-land och som är fullständigt denaturerad i enlighet med den medlemsstatens krav där framställningen skett, kan användas som den är alternativt för framställning av alkoholhaltiga preparat, utan krav på dispens.

Ändrade bestämmelser om fullständig denaturering av teknisk sprit

EU-kommissionen har fattat ett beslut om nya bestämmelser i genomförandeförordning (EU) 2017/1112 om ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om vilka metoder som från och med den 1 augusti 2017 ska vara godkända för att fullständigt denaturera alkohol.

Sedan 2009 har ett arbete pågått med att minska antalet metoder som används för fullständig denaturering av alkohol inom EU, i syfte att motverka bland annat skatteflykt och missbruk av teknisk sprit. Målet har varit att införa en gemensam metod inom EU (s.k. eurodenaturering) och att stryka de nationella metoderna. Folkhälsomyndigheten har lämnat remissyttranden i frågan.

Antalet metoder som kommer att vara tillåtna enligt de nya bestämmelserna utgörs av fyra varianter av eurodenaturering med olika koncentration av de tillsatta ämnena och fem ytterligare metoder som används i vissa medlemsstater. De flesta av de tidigare nationella metoderna stryks, däribland Sveriges.

Handel med teknisk sprit som är denaturerad enligt metoderna i förordningen är fri enligt alkohollagen (2010:1622).

Sveriges nya metod för fullständig denaturering av alkohol

 • 1,0 liter isopropylalkohol + 2,0 liter metyletylketon + 1,0 gram denatoniumbensoat per hundra liter absolut etanol

Sveriges tidigare nationella metod för fullständig denaturering av alkohol

 • 3 liter metylisobutylketon + 2 liter metyletylketon (MEK) per hundra liter absolut etanol

Sverige kommer inte att ha kvar ovan nämnda metod i förordningen men den kommer ändå att vara godkänd för att fullständigt denaturera alkohol till och med den 31 december 2018 eftersom den kommer att användas av Finland till och med detta datum..

Därefter krävs godkännande som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt för att handel med teknisk sprit som denaturerats med metoden ska vara tillåten enligt alkohollagen.

Den som har för avsikt att köpa, sälja, införa eller importera teknisk sprit denaturerad enligt Sveriges tidigare nationella metod för fullständig denaturering från och med 1 januari 2019 måste därför ansöka om skattebefrielse hos Skatteverket.

Metoden kommer att uppfylla kraven på denaturering i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit (FoHMFS 2014:4) även efter den 31 december 2018.

Andra medlemsstaters tidigare nationella metoder för fullständig denaturering av alkohol

Handel med andra medlemsstaters nationella metoder som strukits ur förordningen kommer att kräva godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt av Skatteverket för att vara tillåten enligt alkohollagen från den 1 augusti 2017.

Teknisk sprit som är denaturerad med någon av dessa metoder kommer att vara tillåten att införa och sälja i Sverige under förutsättning att den är godkänd för tillverkning och försäljning i annan medlemsstat inom EU eller i Turkiet, eller godkänd för tillverkning i land som undertecknat EES-avtalet. Denaturering med dessa metoder får inte göras i Sverige eftersom de inte längre utgör metoder för att fullständigt denaturera alkohol.

Föreskrifter

Folkhälsomyndigheten får enligt alkoholförordningen (2010:1636) meddela föreskrifter om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat vad gäller:

 • anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit
 • denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall denaturering får underlåtas
 • handel i övrigt med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som behövs till skydd för liv och hälsa
 • vem som utöver vad som anges i 6 kap 5 § alkohollagen har rätt att köpa teknisk sprit och i så fall för vilket ändamål.

Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter med bestämmelser om bl.a. inköp av teknisk sprit, anmälan av verksamhet, redovisning till myndigheten, anlitande av kontrollbolag och denaturering:

Underrättelseskyldighet

Enligt alkohollagen (2010:1622) 9 kap. 10 § har statliga och kommunala myndigheter underrättelseskyldighet gentemot Folkhälsomyndigheten om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan ha betydelse för tillämpningen av bestämmelserna om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.