Hur bedrivs narkotikaförebyggande arbete i Sverige?

Lyssna

En stor del av det hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbetet i Sverige sker på lokal nivå i kommunerna, där insatserna oftast koordineras av lokala ANDT-samordnare. Majoriteten av de svenska kommunerna genomför hälsofrämjande universella åtgärder och även insatser riktade till grupper och individer.

Folkhälsomyndigheten samlar varje år in data om det regionala och lokala förebyggande arbetet i en webbaserad undersökning, kallad Länsrapportens undersökning. Resultat av undersökningen visar att ANDT-samordningen på länsstyrelserna har en väl uppbyggd struktur för att stödja kommunerna i genomförandet av den nationella ANDT-politiken genom erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd. Länsstyrelserna genomför ett stort antal kunskapsstödjande sammankomster för kommunerna och majoriteten av kommunerna deltar också i länsstyrelsernas nätverk och upplever ett stöd av dessa.

Länsrapportens undersökning (ANDT)

Förändringar av förebyggande insatser under 2020

Under covid-19 pandemin 2020 uppgav många länsstyrelser att insatserna inom ANDT-samordningen och tillsynsverksamheten minskade under året, men nästan alla bedömde också att arbetet förändrades eller ställdes om. Många länsstyrelser gav exempel på ökade insatser under 2020, till exempel att de genomförde fler digitala utbildningar och gav mer råd och stöd till kommunerna.

En majoritet av kommunerna uppgav minskade ANDT-insatser, särskilt för målgrupperna föräldrar, barn och unga samt personal i kommunal verksamhet. Men många kommuner uppgav också att verksamhet ställdes om, oftast mot målgruppen barn och unga.

Minskad arbetstid för ANDT-förebyggande arbete men bredd på genomförda insatser

En stor del av det hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbetet i Sverige sker på lokal nivå i kommunerna, där insatserna oftast koordineras av lokala ANDT-samordnare. Det finns en god grundstruktur för ett förebyggande arbete med hög kvalitet i många av Sveriges kommuner. Majoriteten av kommunerna hade en utsedd samordnare för det narkotikaförebyggande arbetet 2020 och samordnarna deltog även i stor utsträckning i de nätverk som länsstyrelsen organiserade för att stötta dem. Däremot minskade kommunal arbetstid för att samordna och planera ANDT-förebyggande arbete 2011–2020 från 148 till 79 årsarbetskrafter.

Figur 1. Antal årsarbetskrafter och antal kommuner som har ANDT-samordning vilken inkluderar narkotikafrågor.

Figuren visar att antal ANDT-samordnare ligger på ungefär samma nivåer sedan 2011. År 2020 fanns totalt 210 ANDT-samordnare. Kommunal arbetstid för att samordna och planera ANDT-förebyggande arbete minskade mellan 2011–2020 från 148 till 79 årsarbetskrafter.

I Indikatorlabbet hittar du många uppgifter som beskriver kommunernas struktur för det förebyggande arbetet: Indikatorlabbet Indikatorlabbet – utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i siffror

Kunskap om den lokala kontexten, t.ex. avseende narkotikasituation och möjliga orsaker till denna, är en förutsättning för att bedriva ett effektivt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det ger underlag för val av insatser, arenor och målgrupper, och möjliggör även en uppföljning av arbetet. Det är alltså viktigt att det förebyggande arbetet utgår från en kartläggning och analys av den aktuella situationen i lokalsamhället. Resultat från Länsrapportens undersökning för 2020 visar att ca 40 procent av kommunerna uppgav att de genomförde en kartläggning av användningen och skadeverkningarna av ANDT i kommunen, och drygt hälften uppgav att de följde upp hela eller delar av det ANDT-förebyggande arbetet.

Resultat visar också att majoriteten av de 290 svenska kommunerna genomförde hälsofrämjande universella åtgärder som syftade till att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för narkotikabruk under 2020. Cirka 75 procent av kommunerna genomförde till exempel insatser för att skapa en trygg skolmiljö och en aktiv fritid för barn och unga. En majoritet av kommunerna hade även insatser för att stärka föräldrar i sitt föräldraskap och för att stärka elevhälsan.

De flesta kommuner genomförde även insatser riktade till grupper med ökad risk att få narkotikarelaterade problem under 2020, som t.ex. för barn till föräldrar med alkohol- eller narkotikaberoende, elever med en problematisk frånvaro eller svårigheter i skolan. En annan viktig del i det narkotikaförebyggande arbetet är att tidigt identifiera narkotikabruk, främst hos barn och unga inom exempelvis skolan och elevhälsan, för att vid behov kunna slussa personerna vidare till grupp- eller individinriktade insatser. Flertalet kommuner hade under 2020 insatser som bygger på samverkan mellan polis, öppenvård, socialtjänst och föräldrar, i syfte att tidigt upptäcka narkotikabruk bland unga eller unga vuxna. En majoritet av landets kommuner hade också en rutin för orosanmälan som inkluderade uppföljning och återkoppling.

Skillnader i kommunernas förebyggande arbete associerad med sociodemografisk situation

Det ANDT-förebyggande arbetet varierar i hög grad mellan kommuner i Sverige. En del av dessa skillnader kan bero på olika lokala lägesbilder, men analyser av kommunernas förebyggande arbete visar att kommuner som har en mer utsatt sociodemografisk situation i mindre omfattning har ett förebyggande ANDT-arbete med hög kvalitet även när vi tagit hänsyn till olika risk- och skadesituation. Exempelvis är insatser som bygger på samverkan kopplade till tidig upptäckt av narkotikaanvändning bland unga och unga vuxna mindre vanliga i små kommuner, kommuner med låg mediannettoinkomst eller kommuner med en liten andel personer med längre utbildning.

Mer om regionalt och lokalt narkotikaförebyggande arbete