Folkhälsomyndigheten samlar varje år in data om det regionala och lokala förebyggande arbetet i en webbaserad undersökning, kallad Länsrapportens undersökning. Resultat av undersökningen visar att ANDT-samordningen på länsstyrelserna har en väl uppbyggd struktur för att stödja kommunerna i genomförandet av den nationella ANDT-politiken genom erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd. Länsstyrelserna genomför ett stort antal kunskapsstödjande sammankomster för kommunerna och majoriteten av kommunerna deltar också i länsstyrelsernas nätverk och upplever ett stöd av dessa.

Minskad arbetstid för ANDT-förebyggande arbete men bredd på genomförda insatser

En stor del av det hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbetet i Sverige sker på lokal nivå i kommunerna, där insatserna oftast koordineras av lokala ANDT-samordnare. År 2018 hade 78 procent av kommunerna lokala samordnare för det narkotikaförebyggande arbetet, vilket är samma nivå som 2011. Däremot minskade den arbetstid som kommunerna avsatte för att samordna och planera det ANDT-förebyggande arbetet under perioden 2011-2018. Läs mer om kommunernas struktur för förebyggande arbete här. I Indikatorlabbet hittar du många uppgifter som beskriver kommunernas struktur för det förebyggande arbetet.

Det förebyggande arbetet avser motverka de bakomliggande anledningarna till att unga börjar använda narkotika, men också att hitta sätt att nå personer med förhöjd risk att utveckla problem. Det är därför viktigt att det förebyggande arbetet utgår från en kartläggning och analys av den aktuella situationen i lokalsamhället. Resultat från Länsrapportens undersökning för 2018 visar att drygt en tredjedel av kommunerna uppgav att de genomförde en kartläggning av användningen och skadeverkningarna av ANDT i kommunen. Två tredjedelar av kommunerna uppgav att de följt upp ANDT-användningen bland skolelever och drygt hälften uppgav att de följde upp hela eller delar av det ANDT-förebyggande arbetet.

Figur 1. Andelen kommuner som svarat att de genomfört kartläggning och uppföljning av det lokala ANDT-arbetet 2018.

Figur 1. Andelen kommuner som svarat att de genomfört kartläggning och uppföljning av det lokala ANDT-arbetet 2018.

Resultat från Länsrapportens undersökning för år 2018 visar att majoriteten av de 290 svenska kommunerna genomförde hälsofrämjande universella åtgärder som syftade till att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för narkotikabruk. Cirka 75 procent av kommunerna genomförde till exempel insatser för att skapa en trygg skolmiljö och en aktiv fritid för barn och unga. De flesta kommuner genomförde även insatser riktade till grupper och individer, exempelvis elever med svårigheter i skolan, och insatser som bygger på samverkan mellan socialtjänst, öppenvård, föräldrar och polis för att tidigt upptäcka narkotikabruk bland unga.

Analyser av kommunernas förebyggande arbete visar att de kommuner som har en mer utsatt sociodemografisk situation också har färre ANDT-förebyggande komponenter på plats. Exempelvis är insatser som bygger på samverkan kopplade till tidig upp­täckt av narkotikaanvändning bland unga och unga vuxna mindre vanliga i små kommuner, kommuner med låg mediannettoinkomst eller kommuner med en liten andel personer med längre utbildning. Läs mer om skillnader i det förebyggande arbetet mellan kommuner i ett faktablad.

Figuren visar hur stor andel av de svenska kommunerna som genomförde några vanliga lokala förebyggande insatser under 2018. Uppgifterna kommer från den webbaserade undersökningen Länsrapporten som Folkhälsomyndigheten genomför varje år.

Figur 2. Urval av några vanliga lokala förebyggande insatser och andelen kommuner som arbetade med dessa 2018.

Universella insatser. Urval av några vanliga lokala förebyggande insatser och andelen kommuner som arbetade med dessa 2018.

Selektiva insatser. Urval av några vanliga lokala förebyggande insatser och andelen kommuner som arbetade med dessa 2018.

Indikerade insatser. Urval av några vanliga lokala förebyggande insatser och andelen kommuner som arbetade med dessa 2018.

Läs mer

ANDT-förebyggande aktiviteter i kommunerna 2011–2016