Nya lagen om tobak och liknande produkter

 • Enligt 5 kap. 10 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter får den som bedriver partihandel med tobaksvaror bara sälja sådana varor till den som har försäljningstillstånd. Säljaren ska förvissa sig om att köparen har sådant tillstånd. Innebär det att partihandlare inte får sälja tobak till detaljister fr.o.m. den 1 juli 2019 och fram till dess att de erhållit ett försäljningstillstånd för detaljhandel?

  Genom lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) upphävs tobakslagen (1993:581), (TL).

  I LTLP införs tillståndsplikt för att få bedriva detaljhandel och partihandel med tobaksvaror. Tillståndsplikten innebär bl.a. att detaljhandlare som anmält försäljning av tobaksvaror till konsumenter enligt TL måste ansöka om och beviljas tillstånd enligt LTLP för att få fortsätta bedriva sådan försäljning.

  Detaljhandlare som redan anmält försäljning enligt TL före den 1 juli 2019 får enligt övergångsbestämmelserna fortsätta bedriva verksamheten till dess att kommunen har haft möjlighet att hantera tillståndsansökan. Försäljningen får därför fortgå under förutsättning att detaljhandlaren senast den 1 november 2019 ger in en tillståndsansökan. Försäljningen ska även därefter kunna fortsätta till dess att kommunen har beslutat i tillståndsfrågan. Under denna övergångsperiod gäller bestämmelserna för anmälningspliktig försäljning enligt TL.

  Partihandel med tobaksvaror får enligt övergångsbestämmelserna bedrivas utan tillstånd fram till den 1 november 2019. Har en ansökan om tillstånd till partihandel kommit in till tillståndsmyndigheten före detta datum, får verksamheten fortsätta till dess att kommunen har beslutat i tillståndsfrågan. Eftersom partihandlare inte omfattas av anmälningsplikten enligt TL, bedömer Folkhälsomyndigheten att de inte omfattas av vare sig TL eller LTLP under övergångsperioden.

  Folkhälsomyndigheten bedömer alltså att en rimlig tolkning av övergångsbestämmelserna – både i förhållande till detaljhandlarna, partihandlarna och kommunerna – är att de innebär en uppskjuten tillämpning av reglerna om tillstånd fram till dess handlarna har beviljats försäljningstillstånd.

  Partihandlarna får alltså fortsätta sälja sina tobaksprodukter till detaljister som tidigare – även om dessa saknar tillstånd. Och detaljisterna får fortsätta sälja sina produkter till konsumenter som tidigare utan att behöva ha tillstånd till det. Om detaljisten eller partihandlaren har gjort vad som krävs enligt övergångsbestämmelserna till lagen – det vill säga har ansökt om tillstånd senast den 1 november (detaljhandlare) eller 30 oktober (partihandlare) ska de åligganden som ankommer på en tillståndshavare inte gälla dem förrän de fått sina tillstånd. Och kommunerna kan inte börja tillämpa tillsynsreglerna i LTLP mot en handlare innan de har lämnat honom besked i tillståndsfrågan.

  Detta kan uppfattas som att en partihandlare som fått tillstånd inte får sälja tobaksvaror till en detaljhandlare som saknar tillstånd – fastän detaljhandlaren har rätt att sälja sådana varor enligt övergångsbestämmelserna. Detta var dock inte lagstiftarens avsikt. I denna situation bör istället följande gälla vid tillämpning av regeln i 5 kap. 10 § i förhållande till en detaljhandlare som har anmält försäljning enligt TL före den 1 juli 2019, men som ännu inte har fått besked i tillståndsfrågan:

  Detaljhandlaren har rätt att fortsätta sälja tobaksvaror enligt övergångsbestämmelserna. Partihandlaren bör då – även efter att partihandlaren beviljats tillstånd – få fortsätta att sälja tobaksvaror till en sådan detaljhandlare. Efter den 1 november 2019 måste partihandlaren dock förvissa sig om att detaljhandlaren har ansökt om tillstånd senast den 1 november 2019.

  Uppdaterad: 2021-04-13 13:43

  Direktlänk till frågan

Spårbarhetssystemet – Vad gäller för dig som är detaljhandlare?