Rökförbud på inhägnade idrottsanläggningar utomhus

Lyssna

Med den nya lagen har införts ett rökförbud på platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning – förutsatt att platserna är inhägnade. Kravet på att idrottsanläggningen ska vara inhägnad innebär att rökförbudet knyts till en tydligt avgränsad geografisk plats (prop. 2017/18:156 sid 96).

6 kap 2 § p 8 LTLP,

Rökning är förbjuden..//..8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning.

De anläggningar lagstiftaren närmast har haft i åtanke tycks vara vad som i vardagligt tal ofta benämns som arenor eller stadion – det vill säga utomhusanläggningar huvudsakligen avsedda för olika idrotts- och nöjesarrangemang (prop. 2017/18:156 s. 96). Rent språkligt ryms dock även exempelvis inhägnade fotbollsplaner och tennisbanor utan sittplatser för åskådare inom definitionen. Det är dock enligt regeringen tveksamt om ett förbud är ändamålsenligt eller behövligt för alla anläggningar som faller inom definitionens räckvidd (prop. 2017/18:156 s. 97). En bedömning måste göras i varje enskilt fall. Det centrala för bedömningen är att platsen huvudsakligen är avsedd för idrottsutövning och att det finns en avgränsning av utomhusområdet via inhägnad.

Att anläggningen huvudsakligen är avsedd för idrottsutövning innebär att den kan användas även för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, och ändå omfattas av rökförbudet. Om däremot ett idrottsarrangemang anordnas på en plats som normalt används på ett helt annat sätt - exempelvis ett torg - omfattas platsen inte av rökförbudet enligt punkt 8, även om platsen är inhägnad under tiden som idrottsevenemanget pågår (prop. 2017/18:156 s. 202).

Rökförbudet på idrottsanläggningen gäller även när det inte pågår något idrottsevenemang eller annan offentlig tillställning på platsen. Förbudet gäller alltså alltid (prop. 2017/18:156 s. 202).

Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att platserna ligger inom det inhägnade området (prop. 2017/18:156 s. 202 f.).

Det finns ingen möjlighet till avvikelse från detta rökförbud (prop. 2017/18:156 s. 92).

Entréer till inhägnade idrottsplatser omfattas inte av den speciella regeln om rökförbud vid entréer. Det är alltså inte förbjudet enligt lagen att röka vid en sådan entré. Ett rökförbud där kan dock införas på frivillig väg.