Nya lagen om tobak och liknande produkter

 • I 5 kap. 14 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter framgår att en styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter, rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram, och portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Cigaretter, rulltobak och portionsförpackat snus får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden i mindre mängd än vad som anges i första stycket.

  Utifrån syftet med reglerna bör handlarens egenkontrollprogram beskriva hur det säkerställs att det inte säljs styckvis av cigaretter eller snusportioner. Exempelvis genom att informera personalen om att det förbjudet. I egenkontrollprogrammet bör det också finnas en rutin som beskriver hur handlaren och personalen ska agera när det finns anledning att tro att cigarettpaket eller snusdosor innehåller mindre än 20 stycken cigaretter eller snusportioner.

  Syftet med att det inte får vara mindre än 20 cigaretter i ett cigarettpaket, eller 20 portioner i en snusdosa med portionssnus (gäller snus som innehåller tobak) är att det inte ska vara möjligt att sälja tobaksvaror med mindre antal för att få ner priset på denna typ av varor, ett lägre pris skulle kunna få fler ungdomar att börja använda tobaksvaror. Syftet är också att det inte ska vara möjligt att sälja styckvis. (Se prop. 2017/18:156 s. 105 f. och prop. 2004/05:118 s. 22 f.)

  En handlare kan inte kontrollera att ett cigarettpaket eller en snusdosa innehåller minst 20 cigaretter eller snusportioner utan att behöva öppna paketen. Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte är rimligt att handlaren ska behöva öppna varje förpackning som säljs. Det är därför endast när det finns särskild anledning att kontrollera förpackningen som en kontroll genom öppning kan behöva ske. Det samma gäller om det på paketet framgår att det innehåller färre än 20 cigaretter eller snusportioner.

  Ett exempel på när det finns särskild anledning att kontrollera förpackningen kan vara om en kund uppmärksammar handlaren om att förpackningen innehåller färre antal cigaretter eller snusportioner. Ett liknande resonemang förs i förarbetena till lagstiftningen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och kontrollen av att förpackningarna innehåller ett informationsblad (se prop. 2016/17:132 s. 33).

  Uppdaterad: 2020-05-28 09:38

  Direktlänk till frågan

Spårbarhetssystemet – Vad gäller för dig som är detaljhandlare?