Frågor och svar om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror

Lyssna

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om spårbarhet- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror.

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan och klickar sedan på Lyssna.

Generella frågor

Lyssna

Myndigheten är nationell id-utfärdare men har efter upphandling överlåtit uppgiften att vara id-utfärdare för Sverige till det slovakiska företaget All Soft Corp s.r.o. (tidigare Allexis s.r.o.).

Myndigheten har beslutat föreskrifter om bland annat vilka äkthetsdetaljer som ska ingå i säkerhetsmärkningen (HSLF-FS 2019:4).

Myndigheten är utsedd till nationell handläggare för databassystemet. Databassystemet beskrivs i kapitel V i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574.

Myndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kommunens tillsyn över bestämmelserna om identitets- och säkerhetsmärkning i 3 kap. 7 § lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Myndigheten ansvarar för tillsyn över spårbarhet och säkerhetsmärkning enligt 3 kap 7-10 §§ lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), i andra fall än när kommunen utövar tillsyn. Det innebär att Folkhälsomyndigheten bland annat har tillsyn över tillverkare, importörer, partihandlare och distributörer samt i vissa fall detaljhandlare.

Läs mer:

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kommissionens webbplats om spårbarhet och säkerhetsmärkning innehåller information om det EU-gemensamma regelverket, tidplan, riktad information till de aktörer som omfattas av reglerna m.m. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt.

Systems for tobacco traceability and security features (ec.europa.eu)

Se gärna definitionsförteckningarna i Tobaksproduktdirektivet och genomförandeförordningen för en ökad förståelse för vilka som berörs och hur. Där definieras de begrepp som används, såsom ekonomisk aktör, första försäljningsställe, m.m.

  • Tobaksproduktdirektivet (avd. 1, art. 2)
  • Genomförandeförordningen 2018/574 (kap. 1, art. 2)
  • Genomförandeförordning 2023/448 (om ändring av 2018/574 kap. 1, art. 2)

Läs mer:

Information finns också på sidan Spårbarhet av tobaksvaror som uppdateras kontinuerligt:

Spårbarhet av tobaksvaror

Information finns även hos id-utfärdaren:

idissuer.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla tobaksvaror omfattas av reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning. Det finns övergångsregler som innebär att andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak som är tillverkade inom EU eller importerats till EU före den 20 maj 2024 får fortsätta säljas fram till den 20 maj 2026.

Endast tobaksprodukter omfattas av reglerna, övriga produkter som inte innehåller tobak omfattas inte.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Spårbarhet

Lyssna

Systemet ger möjlighet att spåra en tobaksvara från fabrik till försäljningsställe. Systemet innebär i korthet att alla aktörer som ingår i leveranskedjan har en unik identifieringskod, liksom anläggningar (t.ex. produktionsanläggning, lager, terminaler, återförsäljningsställen) och maskiner och maskindelar. Dessutom ska alla styckförpackningar av tobaksvaror förses med en unik identitetsmärkning (spårbarhetsmärkning). När styckförpackningen hanteras och transporteras ska händelsen registreras och informationen föras över till en central databas. En tobaksvara får inte säljas om den saknar den unika identifieringsmärkningen. Identifieringskoder och unika identifieringsmärkningar genereras och utfärdas av den behöriga id-utfärdaren.

Se mer om spårbarhet av tobaksvaror.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Syftet med att införa ett spårbarhetssystem inom EU är att förhindra illegal handel med tobaksvaror i EU:s medlemsstater.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

All Soft Corp s.r.o. (tidigare Allexis s.r.o.) är id-utfärdare i Sverige.

Folkhälsomyndigheten, som är utsedd till svensk id-utfärdare i tobaksförordningen (2016:354), har överlämnat uppgiften till All Soft Corp s.r.o.

Tobaksförordning (2016:354) (riksdagen.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

All Soft Corps identifieringskod är QCALL.

Alla koder som är utfärdade av All Soft Corp börjar med denna kod.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

En id-utfärdare har till uppgift att generera och utfärda unika identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar, maskiner och maskindelar, samt unika identitetsmärkningar och motsvarande mänskligt läsbara koder för styckförpackningar av tobaksvaror. Id-utfärdaren kan även generera och utfärda unika identitetsmärkningar för aggregerade förpackningar av tobaksvaror.

Id-utfärdaren ska skapa offline-flatfiler och hålla register och arkiv över de identifieringskoder som utfärdats, samt se till att en uppdaterad kopia av alla offline-flatfiler, register och tillhörande förklarande notiser överförs till den sekundära databasen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, undantaget tillämpas.

Av 3 kap. 4 § i förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter följer att den svenska id-utfärdaren ansvarar för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar för tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden. I genomförandeförordningen 2018/574 finns fler regler om vilken medlemsstats id-utfärdare som är behörig att generera och utfärda identitetsmärkningar för tobaksvaror samt identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner.

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter (riksdagen.se)

Kommissionens genomförandeordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (eur-lex.europa.eu)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla näringsidkare som verkar i Sverige och som deltar i leveranskedjan för de tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden eller som tillverkas i Sverige avsedda för export till tredjeland ska ansöka om identifieringskoder hos den svenska id-utfärdaren All Soft Corp s.r.o.

Tillverkare och importörer ska dessutom ansöka om unika identitetsmärkningar och motsvarande mänskligt läsbara koder för styckpackningarna hos All Soft Corp s.r.o.

idissuer.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, se föregående fråga och svar.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner samt maskindelar ska utfärdas utan kostnad för beställaren.

Avgiften är fastställd i förordningen (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar.

Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar (riksdagen.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Id-utfärdaren får enligt genomförandeförordningen 2023/448 fastställa och ta ut avgifter av ekonomiska aktörer för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar.

Avgifterna ska vara icke-diskriminerande, kostnadsbaserade och proportionerliga mot antalet unika identitetsmärkningar som genereras och utfärdas för ekonomiska aktörer, med hänsyn tagen till leveranssättet. Avgifterna får återspegla alla fasta och rörliga kostnader som id-utfärdaren har vid uppfyllandet av kraven i genomförandeförordningen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/448 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (eur-lex.europa.eu)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla koder levereras elektroniskt. Unika identitetsmärkningar levereras inte fysiskt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du som tillverkare eller importör redan har identifieringskod för din/a maskin/er så kan du först ansöka om identifieringskoder för varje maskindel. Därefter kan meddelande 1.8 ’Korrigering av information avseende maskinens identifieringskod’ skickas till id-utfärdaren med uppgifter med lista på de ingående maskindelarnas identifieringskoder.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det behövs för att skydda processen med att säkerställa att den unika identitetsmärkningen anbringats korrekt och är läsbar. Se mer om antimanipulationsverktyg i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/448 artikel 7.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/448 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (eur-lex.europa.eu)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Tillverkare och importörer av tobaksvaror måste ha ett antimanipulationsverktyg med undantag om tillverkningsprocessen är helt manuell.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det som avses med en helt manuell tillverkningsprocess är att tillverkningen är gjord för hand, dvs. helt utan maskiner. Se undantag för installation av ett antimanipulationsverktyg i art. 7.6 i genomförandeförordningen 2018/574.

Kommissionens genomförandeordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (eur-lex.europa.eu)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Detta ligger hos tillverkaren/importören att reglera med den oberoende tredje part som anlitas för att installera detta verktyg.

Den anlitade parten ska lämna ett intyg till Folkhälsomyndigheten och till Europeiska kommissionen om att det installerade verktyget uppfyller kraven i genomförandeförordningen, se genomförandeförordningen 2023/448 artikel 7.2 och Tobaksförordningen (2019:223) 5 § punkt. Mall för intyget finns på kommissionens webbplats.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Tillverkaren/importören ska säkerställa att de uppgifter som registreras av antimanipulationsverktyget förblir tillgängliga under nio månader efter registreringen (genomförandeförordningen 2018/574 artikel 7.4).

Kommissionens genomförandeordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (eur-lex.europa.eu)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Myndighetens bedömning är att det inte behöver föreskrivas något kopplat till spårbarhet. En föreskrift om säkerhetsmärkning har beslutats av myndigheten. Föreskriften trädde i kraft den 20 maj 2019.

HSLF-FS 2019:4 Föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Tillverkare av tobaksvaror ska tillhandahålla de näringsidkare som deltar i handeln med tobaksvaror den utrustning som är nödvändig för att registrera tobaksvaror som köps, säljs, lagras, transporteras eller hanteras på annat sätt. De som berörs är alla näringsidkare från tillverkare till den sista ekonomiska aktören före det första återförsäljningsstället, inbegripet importörer, lageranläggningar och transportföretag. Detta är reglerat i 3 kap. 8 § i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (riksdagen.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I artikel 34.3 i Europeiska Kommissionens genomförandeförordning 2018/574 framgår att ekonomiska aktörer ska överföra information om avsändande av tobaksvaror från en anläggning och inom 24 timmar innan händelsen inträffar. Det innebär att meddelandet kan skickas tidigast 24 timmar innan eller senast i samband med att händelsen inträffar, till exempel om leveransen ska skickas på måndag 8.00, så kan meddelandet skickas tidigast på söndag kl. 08.00 och senast måndag kl. 7:59.

Kommissionens genomförandeordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (eur-lex.europa.eu)

Tobaksvarorna får dock inte förflyttas förrän systemet skickar tillbaka en kvittens om att meddelandet mottagits. I artikel 32.7 (2023/448) framgår att information som rör händelsen ska anses vara korrekt överförd så snart den primära databasen eller routern ger en positiv bekräftelse. Bekräftelsen ska innehålla en kod för återkallelse av meddelandet som den ekonomiska aktören ska använda om det ursprungliga meddelandet måste återkallas.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/448 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (eur-lex.europa.eu)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

När du beställer de unika identitetsmärkningarna (UI) till de styckprodukter du ska importera ska du ange att produkterna är avsedda för import. Innan tobaksvarorna importeras ska den unika identitetsmärkningen anbringas på produkten och meddelande 3.1 om applicering (aktivering) skickas, om tobaksvarorna i styckförpackning packas i aggregerade förpackningar ska även aggregerade koder genereras och meddelande 3.2 om aggregeringar (så många som nu sker) skickas.

Eftersom databassystemet nu vet att tobaksvarorna är för import förväntas den första händelsen som registreras därefter vara ett ankomstmeddelande (meddelande 3.4).

Det ska inte registreras något utleveransmeddelande från tillverkningsanläggning (utanför unionen), så mottagande anläggning vid ankomstregistreringen kan vara en annan anläggning än den där applicering och aggregering skett.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om tobaksvarorna ska märkas vid tillverkningsanläggningen i tredje land behöver den tillverkningsanläggningen ha en identifieringskod utfärdad av antingen id-utfärdaren i det land där produkterna ska omsättas eller av id-utfärdaren i det land där importören finns.

Om de däremot ska märkas när de kommer till tullagret, t ex för att det är där tobaksvarorna förpackas i styckförpackningar, då behöver tillverkningsanläggningen utanför EU inte ha en kod, däremot ska anläggningen där varorna märks (applicering sker) ha en anläggningskod som tillverkningsanläggning med lager.

Första händelsen som ska registreras efter applicering och aggregering är även i detta fall ”ankomst”.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vid avsändande av tobaksvaror, från en tillverkningsanläggning eller ett lager, till laboratorier, återvinningscentraler, nationella myndigheter, internationella offentliga organisationer, ambassader och militärbaser ska meddelande 3.8 användas. Se kapitel II avsnitt 3 punkt 3.8 i bilaga II 2023/448.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/448 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (eur-lex.europa.eu)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vid avsändande av tobaksvaror, från en tillverkningsanläggning eller ett lager, till laboratorier, återvinningscentraler, nationella myndigheter, internationella offentliga organisationer, ambassader och militärbaser ska meddelande 3.8 användas. Se kapitel II avsnitt 3 punkt 3.8 i bilaga II 2023/448.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/448 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (eur-lex.europa.eu)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

En aktör som bedriver både partihandel och detaljhandel behöver, förutom en kod som ekonomisk aktör, ha två identifieringskoder för de anläggningar som fungerar som både lager och butik. En anläggningskod med anläggningstyp "Fristående lager" och en kod med anläggningstyp "Försäljningsställe".

Ni ska göra följande registreringar. Om leveranser går till anläggningskoden som är lager så ska ankomstmeddelande (meddelande 3.4 Ankomst av tobaksvaror till en anläggning) skickas. När försäljning görs till andra företag skickas utleveransmeddelande (meddelande 3.3 Avsändande av tobaksvaror från en anläggning) samt ekonomiska transaktioner (4.2 order, 4.1 faktura, 4.3 betalning). Även eventuell omlastning (3.5) ska registreras. När försäljning görs till privatperson ska en leverans (3.3) göras från den egna anläggningen som är lager till den egna anläggningen som är butik (första försäljningsställe). Antingen i samband med att försäljning till privatpersonen görs, eller vid ett samlat tillfälle per dag eller vecka (innan försäljning).

Om leveranser går till anläggningskoden som är butik, behöver ingen ankomstregistrering göras.

När försäljning ska göras till en kund som är detaljhandlare måste en ankomstregistrering (meddelande 3.4) göras för att det ska finnas ett lager att sälja från. Ankomstregistreringen görs som en "retur"-transaktion - där du anger din anläggningskod som "försäljningsställe" som avsändare och din anläggningskod som "lager" som mottagande. Därefter kan försäljningen som ni gör som partihandlare till den kund som är detaljhandlare (första försäljningsställe) registreras. Transaktionerna skickas till routern.

Om du som partihandlare säljer varor till detaljhandlare eller andra partihandlare måste dessa aktörer ha identifieringskoder (dels som ekonomisk aktör och dels för sin anläggning) så att det i meddelandet kan anges till vem sändningen gått.

Även de ekonomiska transaktionerna ska registreras.

Se även bland annat fråga 9.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, det är mycket viktigt att alla händelser registreras i rätt ordning, dvs. i den ordning som de sker.

Europeiska kommissionen har tagit fram en lathund som visar de vanligaste logistiska händelserna som ska rapporteras.

Även de ekonomiska transaktionerna ska registreras.

EU:s Spårbarhetssystem för tobaksvaror Informationsblad (ec.europa.eu)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kommissionen har genom upphandling utsett Dentsu International Switzerland AG som leverantör av den sekundära databasen. Mer information om och från leverantören finns på EU-kommissionens webbplats.

Dentsu International har även lagt upp en webbplats för ekonomiska aktörer.

Läs mer:

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Tobaksvaror får inte tillhandahållas konsumenter eller detaljhandlare på marknaden, om unik identitetsmärkning och säkerhetsmärkning saknas. För att fastställa detta krävs ingen särskild utrustning, båda märkningarna ska vara synliga på styckförpackningarna.

Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak omfattas av reglerna från den 20 maj 2024, med övergångsbestämmelser som innebär att andra tobaksvaror tillverkade före den 20 maj 2024 får fortsätta säljas fram till och med den 20 maj 2026.

I Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, kapitel 4 finns mer information om spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (artikelnummer 19064)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Från den 21 december 2023 så är det id-utfärdaren som genererar de mänskligt läsbara koderna som hör till de unika identitetsmärkningarna på styckprodukter. För att koderna ska vara universellt unika behöver den mänskligt läsbara koden bestå av alla delar som utfärdas av id-utfärdaren; id-utfärdarens identifieringskod (QCALL – fem tecken), serienummer (9 tecken) och varukod (4 tecken) totalt 18 tecken. Produkter tillverkade med tidigare utfärdade koder där tillverkaren anger mänskligt läsbar kod kan vara 14 tecken. Produkter med 14 tecken lång mänskligt läsbar kod kommer över tid att försvinna.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Uppgifterna i spårbarhetssystemet ska vara korrekta och hållas aktuella. Det innebär att om det sker en förändring ska du uppdatera uppgifterna hos den svenska id-utfärdaren. Det kan t.ex. vara uppgift om företagsnamn, adresser, kontaktperson, etc. Om verksamheten upphör ska även detta meddelas den svenska id-utfärdaren och identifieringskoden avaktiveras.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om den som har tillstånd till detaljhandel överlåter rörelsen får även lagret av tobaksvaror ingå i överlåtelsen om förvärvaren har tillstånd till detaljhandel. Se 5 kap. 8 § andra stycket i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Men som i föregående fråga måste den nya företagaren uppdatera uppgifterna hos den svenska id-utfärdaren. Detta svar förutsätter att tobaksvarorna inte förflyttas från den adress de levererats till.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Svensk lagstiftning gäller för tobaksvaror som tillgängliggörs för konsumenter på försäljningsställen som är geografiskt lokaliserade i Sverige, vilket är fallet för butiker lokaliserade på flygplatser som ligger i Sverige. Det innebär att tobaksvaror som säljs i dessa butiker ska vara anmälda i EU-CEG för försäljning i Sverige samt vara försedda med unika id-märkningar utfärdade av den svenska id-utfärdaren. Alla åtgärder ska registreras vilket innebär att tobaksvarorna ska vara spårbara till taxfreebutiken. Tobaksvarorna ska vara i övrigt vara märkta enligt reglerna för märkning i 3 kapitlet lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 3 kapitlet förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter och Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Läs mer

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du måste ha identifieringskoder för dig och din anläggning för att din leverantör ska kunna leverera tobaksvaror till dig och för att tobaksvarorna ska vara spårbara genom hela leveranskedjan.

Du behöver ansöka om identifieringskoder för ekonomiska aktörer (EOID) och anläggningar (FID), med anläggningstypen "Första försäljningsställe".

Alla uppgifter om din EOID och FID, dvs. företagsnamn, kontaktperson, registreringsnummer, adresser etc. måste vara korrekta och aktuella.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, att ansöka om identifieringskoder och tillståndsplikten är olika regler. Även om du har en identifieringskod måste du ha tillstånd för försäljning av tobaksvaror från kommunen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du kan antingen ansöka om identifieringskoder själv hos den nationella id-utfärdaren eller låta din leverantör ansöka om koder åt dig.

Om du ansöker själv går du in på id-utfärdaren ID Issuer webbsida.

Om en leverantör ansöker om identifieringskoder för din räkning måste leverantören själv vara registrerad och ha identifieringskoder. Vidare måste du godkänna att leverantören ansöker om koderna. Leverantören måste informera dig om all registreringsinformation, inklusive tilldelade identifieringskoder.

idissuer.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I EU:s genomförandeförordning definieras första återförsäljningsställe som den anläggning där tobaksvaror släpps ut på marknaden för första gången. Du har ett första återförsäljningsställe om det är det försäljningsställe där tobaksvarorna görs tillgänglig för konsumenter. Om tobaksvarorna görs tillgängliga för försäljning via varuautomater eller en hemsida på internet är det också ett första återförsäljningsställe.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Varje försäljningsställe måste ha en identifieringskod för den anläggningen (FID). Enligt EU:s genomförandeförordning måste varje anläggning, det vill säga varje plats, byggnad eller varuautomat, där tobaksvaror släpps ut på marknaden ha en identifieringskod.

Däremot ska du som aktör ha endast en identifieringskod för ekonomisk aktör (EOID).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, alla anläggning definieras som varje plats, byggnad, kontor eller varuautomat där tobaksvaror tillverkas, lagras, hanteras logistiskt eller ekonomiskt eller släpps ut på marknaden. Vid ansökan om identifieringskod för din anläggning som är ett kontor anger du anläggningstyp ”Annan” och i beskrivningen anger du ”Kontor”.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Säkerhetsmärkning

Lyssna

Föreskriften innehåller bestämmelser om vilka äkthetsdetaljer som ett säkerhetsmärke ska bestå av och med vilka metoder säkerhetsmärkningen ska tillämpas på styckförpackningarna med tobaksvaror.

HSLF-FS 2019:4 Föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, tillverkare kan ta fram ett eget säkerhetsmärke. Det ska bestå av de äkthetsdetaljer som anges i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2019:4) om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror.

HSLF-FS 2019:4 Föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Äkthetsdetalj är en detalj i en säkerhetsmärkning.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Säkerhetsmärkningen ska tillämpas på styckförpackningar med tobaksvaror med hjälp av någon av de metoder som anges i artikel 5 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576, dvs. man kan välja någon av följande metoder:

  1. fastsättning
  2. tryckning
  3. en kombination av fastsättning och tryckning.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror (eur-lex.europa.eu)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Säkerhetsmärkningen ska tillämpas på styckförpackningen med fastsättning, tryckning eller i kombination av båda. Säkerhetsmärkningen ska tillämpas på styckförpackningen på ett sätt som möjliggör identifiering och kontroll av äktheten hos en enskild tobaksvaras styckförpackning under hela den tid som tobaksvaran finns på marknaden och på ett sätt som skyddar den från att bli ersatt, återanvänd eller ändrad på något sätt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, tillverkare och importörer ansvarar för att styckförpackningar till tobaksvaror förses med säkerhetsmärkning.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, Svensk lagstiftning gäller för tobaksvaror som tillgängliggörs för konsumenter på försäljningsställen som är geografiskt lokaliserade i Sverige, vilket är fallet för butiker lokaliserade på flygplatser som ligger i Sverige. Det innebär att de ska ha säkerhetsmärkning som följer kraven i Folkhälsomyndighetens (HSLF-FS 2019:4) föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror.

HSLF-FS 2019:4 Föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns inget krav på att dessa produkter ska vara försedda med säkerhetsmärkning. Däremot kan det finnas lagstiftning i landet kunden befinner sig i som måste beaktas.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns inga sådana krav, men i Folkhälsomyndighetens val av äkthetsdetaljer har vi strävat efter att välja sådana som kan kontrolleras på plats utan att för den delen ge efter för en rimlig säkerhetsnivå.
Det finns god kontrollerbarhet för de synliga och delvis synliga äkthetsdetaljerna.

Äkthetsdetaljer är möjliga att kontrollera i olika mån av allmänhet och myndigheter.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan