Spårbarhet av tobaksvaror

Lyssna

Styckförpackningar av cigaretter och rulltobak som säljs till konsumenter i Sverige ska vara försedda med en unik identitetsmärkning som bland annat gör det möjligt att identifiera, spåra och söka varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Spårbarhetssystemet togs i drift i maj 2019 i syfte att motverka illegal handel med tobaksvaror. Idag omfattas alla cigaretter och all rulltobak som tillverkas i eller importeras till Europeiska unionen, från 20 maj 2024 omfattas alla tobaksvaror, men det finns övergångsbestämmelser. För att motverka den illegala handeln ska styckförpackningar med cigaretter och rulltobak även förses med en säkerhetsmärkning.

Spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning av tobaksvaror

Direktiv och lagar som reglerar spårbarheten

Beslutet om att införa ett EU-gemensamt system för spårbarhet och säkerhetsmärkning togs i tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU) och specificerades i den kompletterande EU-lagstiftningen. Reglerna grundar sig på Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll.

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/40/EU (eur-lex.europa.eu)

Hur införandet av detta system för spårbarhet och säkerhetsmärkning ska genomföras har reglerats mer i detalj i tre olika förordningar och beslut; (1) Kommissionens delegerade förordning 2018/573 om centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingås som en del i ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (2) Kommissionens genomförandebeslut 2018/576 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror samt (3) Genomförandeförordning 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror:

Europeiska unionens officiella tidning: Lagstiftning (eur-lex.europa.eu)

Genomförande förordningen 2018/574 om tekniska specifikationer för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror har sedan dess korrigerats en gång. I mars 2023 publicerades även en ny genomförandeförordning 2023/448 om att ändra genomförandeförordningen 2018/574.

Ändringarna träder i kraft 21 december 2023.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/448 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (eur-lex.europa.eu)

Uppdateringar 2023-05-15

Sidorna om spårbarhet av tobak har uppdaterats med information om ändringsförordningen ’genomförandeförordning (EU) 2023/448 om ändring av genomförandeförordningen (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror’, som träder i kraft 21 december 2023. Viss uppdatering av information om Brexit. Det har även gjorts vissa förtydliganden om identifieringskoder, och även mindre språkliga rättningar och förtydliganden.

Läs mer på underliggande sidor

 • Spårbarhetssystemet för tobaksvaror

  Spårbarhetssystemet innebär i korthet att alla aktörer, anläggningar och maskiner som ingår i leveranskedjan av tobaksvaror har en unik identifieringskod. Alla tobaksvaror har en unik identitetsmärkning, även kallad spårbarhetsmärkning. Syftet med spårbarhetssystemet är att motverka illegal handel.

 • Nationell id-utfärdare

  En id-utfärdare har en central funktion i spårbarhetssystemet. Den nationella id-utfärdaren utfärdar unika identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner som finns i landet, samt unika identitetsmärkningar för tobaksvaror avsedda för den nationella marknaden.

 • Spårbarhetssystemet – det här gäller för tobakstillverkare och importörer

  Tillverkare och importörer av tobaksvaror ansvarar för flera viktiga delar i spårbarhetssystemet, bland annat för så kallad spårbarhetsmärkning. Tillverkare ansvarar även för att tillhandahålla utrustning till alla aktörer i distributionskedjan, utom detaljhandeln, för registrering av händelser.

 • Spårbarhetssystemet – det här gäller för partihandlare och distributörer

  Partihandlare och andra aktörer (distributörer) som deltar i handeln med tobaksvaror ansvarar bland annat för att registrera alla åtgärder som vidtas för de tobaksvaror som hanteras.

 • Spårbarhetssystemet – det här gäller för återförsäljare

  Återförsäljare eller detaljhandlare som säljer tobaksvaror ansvarar för att ha identifieringskoder för sig själv som aktör samt för sina anläggningar, samt att angivna uppgifter är korrekta och aktuella.

 • Regler och bestämmelser om spårbarhet av tobaksvaror

  Tobaksvaror ska vara spårbara, vilket regleras genom lagen om tobak och likande produkter (2018:2088), 3 kap 7-10 §§. Reglerna omfattar nu cigaretter och rulltobak. Från 20 maj 2024 omfattas alla tobaksvaror, men det finns övergångsregler. Folkhälsomyndigheten har tillsyn över att reglerna följs.