Regler kring servering av alkohol

Lyssna

Här finns regler som är viktiga att känna till för att få servera alkohol. Informationen riktar sig främst till dig som är verksamhetsutövare med serveringstillstånd och dig som vill ansöka om ett.

För att få servera alkoholhaltiga drycker eller alkoholdrycksliknande preparat behöver du ha tillstånd, som du ansöker om hos kommunen. Det finns undantag från de bestämmelserna. Det gäller bland annat för servering till boende eller besökare på vissa särskilda boenden.

Egenkontrollprogram för alkoholservering på särskilda boenden

För att få ett serveringstillstånd ska du:

  • vara minst 20 år,
  • vara personligt lämplig,
  • vara ekonomiskt lämplig, och
  • ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter.

Vad menas med servering av alkohol?

Begreppet servering innebär att alkoholdrycker serveras på ett serverings­ställe till gäster mot betalning.

Ansöka om serveringstillstånd

Du ansöker om serveringstillstånd i den kommun där serveringsstället finns. Kommunen fattar självständigt beslut utifrån ovanstående punkter. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstol. Det här ligger till grund för beslutet:

  • Personlig lämplighet: kommunen kan besluta att inte utfärda ett serveringstillstånd om du dömts för brott de senaste åren.
  • Ekonomisk lämplighet: hur du tidigare skött bokföringen. Att du har betalat sociala avgifter och skatter i tid.
  • Tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter: Du kan få göra ett kunskapsprov för att visa dina kunskaper. Provet görs i den kommun där serverings­stället finns. Alkoholhandläggaren på kommunen bedömer om du behöver göra provet.

Kunskapsprov inom alkohollagen

Information om serveringstillstånd som kommunerna beviljar samlas i ett centralt register som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Folkhälsomyndigheten sammanställer årligen statistik över serveringstillstånd och alkoholdrycksförsäljning.

Alkoholdrycksstatistik

Råd och stöd

Behöver du råd och stöd om serveringsverksamheten, så vänder du dig till kommunens alkoholhandläggare.

Skicka in en restaurangrapport

Alla med ett stadigvarande serveringstillstånd ska varje år lämna in uppgifter om försäljningen av alkohol, en så kallad restaurangrapport. Uppgifterna avser rapporteringsperioden 1 januari–31 december. Vid slutet av året skickar den kommun där serveringsstället finns, en förtryckt restaurangrapport till dig som tillståndshavare. Blanketten ska vara inlämnad senast 1 mars året efter rapporteringsperioden.

Rapportering av restaurangrapport och uppgifter för statistik och tillsyn

Rapportera via e-tjänst

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att föra statistik över verksamhet som bedrivs enligt alkohollagen. Du kan därför registrera din restaurangrapport direkt genom Folkhälsomyndighetens e-tjänst. Rapporten kan också skickas till kommunen på den adress som finns på den förtryckta blanketten. Vilka uppgifter som ska rapporteras in på restaurangrapporten kan du läsa om i Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:5 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgifter för statistik avseende servering av alkoholdrycker och alkoholdryckslikande preparat

Folkhälsomyndighetens e-tjänst för rapportering (atr.folkhalsomyndigheten.se)

Frågor om restaurangrapporten besvaras av kommunen där serveringsstället finns.

Läs mer

Tabell 1. Restaurangrapport.
Del i processen Anvisning
Vem ska rapportera? Tillståndshavare som har eller har haft ett stadigvarande serveringstillstånd någon gång 1 januari–31 december.
Hur rapporterar jag? Via Folkhälsomyndighetens e-tjänst för rapportering. Det går också att rapportera på den pappersblankett som du får av kommunen. Adress hittar du längst ner på blanketten.
E-tjänst för rapportering Lösenordet till e-tjänsten finns på den förtryckta blankett som skickas ut i slutet av året.
Rapporteringsperiod 1 januari–31 december
Senaste inlämningsdag 1 mars, året efter rapporteringsperioden.
Nollrapportering via e-tjänsten Om du inte har något att rapportera, behöver du ändå skicka in rapporten, det vill säga nollrapportera. När du gör det i e-tjänsten så får du frågan om det stämmer att du bara vill rapportera noll. Stämmer det så bekräftar du genom att klicka spara igen för att rapporten ska bli registrerad.

Restaurangrapporterna sekretessprövas alltid

De restaurangrapporter som skickas till Folkhälsomyndigheten är allmänna handlingar och kan därför begäras ut. Folkhälsomyndigheten gör alltid en sekretessprövning kring vilka uppgifter som kan lämnas ut vid begäran om utlämning av en restaurangrapport. Uppgifter om tillståndshavares personliga eller ekonomiska förhållanden lämnas inte ut om det kan innebära skada eller men för dig som tillståndshavare eller dina närstående. Sekretessen gäller inte beslutet i ärenden om tillstånd. För uppgifter i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Myndigheters ansvar och tillsyn

Det är kommunen som tillsammans med Polismyndigheten ansvarar för tillsynen över serveringsställena i kommunen. Länsstyrelsen ger råd och stöd till kommunerna i handläggningen. Det är också länsstyrelserna som bedriver tillsynen över kommunerna.

Folkhälsomyndigheten underlättar för kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare när det gäller att tillämpa reglerna på alkoholområdet. Det gör vi genom att ta fram föreskrifter, allmänna råd och vägledning om tillämpningen av alkohollagen.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Vi uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.