Egenkontrollprogram för alkoholservering på särskilda boenden

Lyssna

På den här sidan finns information om egenkontrollen vid alkoholservering på särskilda boenden. Här finns råd kring vad ett egenkontrollprogram kan innehålla och vilka frågor det bör besvara.

Egenkontroll krävs vid alkoholservering på särskilda boenden, som regleras i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med särskilda boenden avser alkohollagen:

 • Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.
 • Särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

I kontrollen ingår att ta fram ett egenkontrollprogram med bland annat serveringsverksamhetens rutiner och dokumentation om hur serveringsverksamheten kan kontrolleras.

Programmet kan exempelvis ange vem som är serveringsansvarig, vilka serveringstider man har och vad alkoholdryckerna kostar. Vidare kan det i programmet också stå hur personalen ska inhämta information om alkohollagens bestämmelser, hur åldersgränsen ska kontrolleras och hur man kan hantera situationer med oordning och onykterhet. Ett egenkontrollprogram ska alltså stödja kontrollen men bör även fungera som ett underlag för kommunen vid tillsyn. Egenkontrollen ska ske kontinuerligt. Programmet för egenkontroll ska vara uppdaterat och aktuellt.

Några goda råd och viktiga frågor

 • Hur dokumenteras egenkontrollen?
 • Vilka interna åtgärder finns om serveringsrutinerna inte följs?
 • När och hur utbildas personalen och vilken information ingår i utbildningen?
 • Hur dokumenteras utbildningstillfällena?
 • Får personal under 18 år särskilt stöd i arbetet med servering?
 • Hur bokförs inköp och försäljning?
 • Hur informeras de boende och deras besökare om exempelvis åldersgränser?
 • Hur genomförs ålderskontrollen?
 • Hur avgör personalen att det endast är den boende och dennes besökare som serveras, inte allmänheten?
 • Hur hanterar personalen en situation där den boende vill dricka alkohol trots att läkaren avråder från det?

Läs mer

Regler och rutiner kring servering av alkohol