Informationsinsamling

Observera att kravet på informationsinsamling börjar gälla 1 januari 2023.

Du som är tillverkare, importör eller distributör av tobaksfria nikotinprodukter ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa. Informationen ska på begäran lämnas till Folkhälsomyndigheten.

Det finns ingen ytterligare reglering om systemet för informationssamling i förordning eller föreskrifter. Om det beslutas om ytterligare reglering kommer vi informera om detta.

Åtgärder vid brister i en tobaksfri nikotinprodukt

Du som är tillverkare, importör eller distributör av tobaksfria nikotinprodukter har en skyldighet när det finns tecken på att en tobaksfri nikotinprodukt är bristfällig att omedelbart:

  • vidta de åtgärder som krävs för att den berörda produkten ska bli förenlig med lagen om tobaksfria nikotinprodukter och anslutande föreskrifter,
  • dra tillbaka produkten. Med tillbakadragande avses varje åtgärd som förhindrar att en produkt i leveranskedjan säljs eller lämnas ut till konsumenter på marknaden, eller
  • återkalla produkten. Med återkallelse avses varje åtgärd för att dra tillbaka en produkt som redan har sålts eller lämnats ut till konsumenten.

När en åtgärd vidtas, ska vi på Folkhälsomyndigheten omedelbart underrättas om produktens brister, vilken åtgärd som har vidtagits och resultaten av åtgärden. Observera att det kan finnas annan lagstiftning som innebär att du som tillverkare, importör eller distributör även kan behöva rapportera brister och åtgärder till en annan myndighet än Folkhälsomyndigheten.

För att underlätta för dig att underrätta oss om åtgärder vid brister, kan du använda följande frivilliga formulär:

Formulär för åtgärder vid brister i en tobaksfri nikotinprodukt (PDF, 163 kB)

Underrättelsen skickar du till oss, antingen via e-post eller per post.

Postadresser:

Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, Box 505, 831 26 Östersund

Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, 171 82 Solna

Det finns ingen ytterligare reglering om underrättelseskyldigheten i förordning eller föreskrifter. Om det beslutas om ytterligare reglering kommer vi informera om detta.

Förbjudna produkter som kan utgöra en allvarlig risk

Om vi på Folkhälsomyndigheten har rimliga skäl att anta att en tobaksfri nikotinprodukt kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa får vi förbjuda att produkten tillhandahålls till konsumenter på marknaden. Det gäller även om produkten uppfyller kraven i lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Vi på Folkhälsomyndigheten har inte förbjudit någon tobaksfri nikotinprodukt utifrån allvarlig risk för människors hälsa. Om vi skulle förbjuda en produkt på denna grund kommer information om produkten när ett förbud vunnit laga kraft.