Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter på den svenska marknaden är anmälningspliktig. Du som säljer dessa produkter bör känna till att du har ett ansvar att säkerställa att de uppfyller lagkraven och endast säljs eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Du som säljer tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter på den svenska marknaden bör känna till följande:

 • Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe, det vill säga en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel, eller en webbplats för detaljhandel. Detaljhandel är försäljning till konsumenter.
 • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter är anmälningspliktig. Anmälan sker till kommunen. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning. Även vi får ta ut avgifter för vår tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning.
 • Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år.
 • Frågor om marknadsföring på eller i anslutning till ett fysiskt försäljningsställe ska du ställa till kommunen. Övriga frågor om marknadsföring bör du ställa till Konsumentverket.
 • Endast tobaksfria nikotinprodukter som uppfyller lagkraven får säljas till konsumenter i Sverige. Vid försäljning har du ett ansvar att säkerställa att produkterna uppfyller ställda lagkrav gällande exempelvis produktanmälan, årlig rapporteringsskyldighet samt att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och innehållsdeklaration. Information om anmälda tobaksfria nikotinprodukter visas i en offentliggjort förteckning.

Krav på tobaksfria nikotinprodukter

Konsumentverket.se

Offentliggjorda produktanmälningar av tobaksfria nikotinprodukter (tfn.folkhalsomyndigheten.se)

Anmälan om försäljning till kommunen

Detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter kräver en anmälan om försäljning till kommunen. Till anmälan om försäljning ska även ett egenkontrollprogram bifogas.

 • Näringsidkare som har ett fysiskt försäljningsställe i Sverige anmäler försäljning till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget.
 • Näringsidkare som saknar ett fysiskt försäljningsställe i Sverige anmäler försäljning i den kommun där företaget har sitt säte.
 • Näringsidkare som saknar såväl ett fysiskt försäljningsställe som säte i Sverige anmäler försäljning i den kommun där företaget har ett fast driftställe.
  • Fast driftställe avser en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs, eller att någon som är verksam för en näringsverksamhet i Sverige har fått och regelmässigt använder en fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare.
 • Näringsidkare som saknar säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige anmäler försäljning till oss.

För information om anmälan om försäljning till kommunen, kontakta den kommun där du anmäler försäljningen.

Anmälan om försäljning till Folkhälsomyndigheten

Du som är näringsidkare och vill bedriva detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter i Sverige, men som saknar ett säte eller ett fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige, ska anmäla detaljhandel till oss. För att din anmälan ska vara komplett ska du även bifoga ett egenkontrollprogram.

Ändras uppgifterna om din försäljning eller i ditt egenkontrollprogram ska du utan dröjsmål anmäla detta till oss. Du ska även anmäla till oss när du avslutar din försäljning till konsumenter i Sverige.

Frivilligt formulär vid anmälan

För att underlätta för dig att anmäla, detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter i Sverige, till oss, kan du använda följande frivilliga formulär:

Formulär för anmälan till Folkhälsomyndigheten om detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter (PDF, 77 kB)

Anmälan tillsammans med egenkontrollprogrammet skickar du till oss, antingen via e-post eller per post.

Egenkontroll och egenkontrollprogram

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter. Du ska också se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och vår tillsyn ska bifogas din anmälan om försäljning. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive oss.

Ålderskrav

I en näringsverksamhet får tobaksfria nikotinprodukter endast säljas, eller på annat sätt lämnas ut, till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska säkerställa att mottagaren har uppnått den åldern. Det ska även vara möjligt att kontrollera mottagarens ålder, exempelvis via uppvisande av giltig legitimation. Detta gäller alla typer av försäljning, även sådan som sker genom en automat, via distansförsäljning eller på liknande sätt.

Om det finns särskild anledning att anta att den tobaksfria nikotinprodukten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, exempelvis vid misstänkt langning till en underårig person, får produkten inte lämnas ut.

På försäljningsställen, vilket inkluderar webbplatser, ska det finnas ett tydligt och väl synligt meddelande med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Dekaler 18-årsgräns för beställning

Kontrollköp

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som tillhandahåller tobaksfria nikotinprodukter om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid kontrollköp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela sanktioner.

Information om kontrollköp för folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter