Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter bör du som näringsidkare känna till följande:

 • Försäljning till konsumenter avser detaljhandel. Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe, dvs. en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel, eller en webbplats för detaljhandel.
 • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är anmälningspliktig (se rubriken Anmälan om försäljning nedan).
  En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning. Storleken på avgifterna bestämmer varje kommun själv. Även Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning. Det finns ingen ytterligare reglering om storleken på avgifterna i förordning eller föreskrifter. Vid beslut om ytterligare reglering kommer vi att informera om detta.
 • Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år.
 • Det ställs krav på tobaksfria nikotinprodukter, exempelvis att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration, produkten ska vara anmäld och uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten samt krav på produktens innehåll.
 • Endast tobaksfria nikotinprodukter som uppfyller lagkraven får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Anmälan om försäljning

För detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter krävs en anmälan om försäljning.

 • En näringsidkare som har sitt säte eller ett fast driftställe för sin näringsverksamhet i Sverige, ska göra en anmälan om försäljning till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Kontakta den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget för mer information om anmälan.
 • Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte. Kontakta den kommun där företaget har sitt säte för mer information om anmälan.
 • Om ett fysiskt försäljningsställe saknas och företaget saknar ett säte inom landet, ska anmälan göras till den kommun där företaget har ett fast driftställe. Med uttrycket ett fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs, eller att någon som är verksam för en näringsverksamhet i Sverige har fått och regelmässigt använder en fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare. Kontakta den kommun där företaget har ett fast driftställe för mer information om anmälan.
 • Saknar näringsidkaren säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska anmälan göras till Folkhälsomyndigheten.

Anmälan om försäljning till Folkhälsomyndigheten

Du som är näringsidkare och vill bedriva detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter i Sverige, men som saknar ett säte eller ett fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige, ska anmäla detaljhandel till Folkhälsomyndigheten. För att din anmälan ska vara komplett ska du även bifoga ett egenkontrollprogram.

Ändras uppgifterna om din försäljning eller i egenkontrollprogrammet ska du utan dröjsmål anmäla det till Folkhälsomyndigheten. Du ska också anmäla till oss när du avslutar din försäljning till konsumenter i Sverige.

För att underlätta anmälan om detaljhandel till oss på Folkhälsomyndigheten kan du använda följande frivilliga formulär:

Formulär för anmälan till Folkhälsomyndigheten om detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter (PDF, 77 kB)

Anmälan tillsammans med egenkontrollprogrammet skickar du till oss, antingen via e-post eller per post.

Postadresser:

 • Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, Box 505, 831 26 Östersund
 • Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, 171 82 Solna

Egenkontroll och egenkontrollprogram

Du som näringsidkare, och som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter. Du ska också se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn ska bifogas din anmälan om försäljning. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

Det finns ingen ytterligare reglering om utformningen av egenkontrollprogram i förordning eller föreskrifter. Vid beslut om ytterligare reglering kommer vi att informera om detta.

Ålderskrav

I en näringsverksamhet får tobaksfria nikotinprodukter endast säljas, eller på annat sätt lämnas ut, till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska säkerställa att mottagaren har uppnått den åldern. Det ska även vara möjligt att kontrollera mottagarens ålder, exempelvis via uppvisande av giltig legitimation. Detta gäller alla typer av försäljning, även sådan som sker genom en automat, via distansförsäljning eller på liknande sätt.

Om det finns särskild anledning att anta att den tobaksfria nikotinprodukten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, exempelvis vid misstänkt langning till en underårig person, får produkten inte lämnas ut.

På försäljningsställen, vilket inkluderar webbplatser, ska det finnas ett tydligt och väl synligt meddelande med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Kontrollköp

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som tillhandahåller tobaksfria nikotinprodukter om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid kontrollköp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela sanktioner.

Läs mer