Produktkontroll av tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Du som är tillverkare, importör eller distributör av tobaksfria nikotinprodukter ska upprätta ett system för informationsinsamling om skadliga effekter samt vidta åtgärder när du upptäcker brister i en tobaksfri nikotinprodukt.

Vad omfattar samlingsbegreppet distributör?

Distributör är ett samlingsbegrepp för till exempel grossister, återförsäljare och detaljhandlare.

System för informationsinsamling om skadliga effekter

Du som är tillverkare, importör eller distributör av tobaksfria nikotinprodukter ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa. Informationen ska på begäran lämnas till oss.

Åtgärder vid brister i en tobaksfri nikotinprodukt

Du som är tillverkare, importör eller distributör av tobaksfria nikotinprodukter har en skyldighet när det finns tecken på att en tobaksfri nikotinprodukt är bristfällig eller inte är förenlig med lagen om tobaksfria nikotinprodukter att omedelbart:

  • vidta de åtgärder som krävs för att den berörda produkten ska bli förenlig med lagen om tobaksfria nikotinprodukter och anslutande föreskrifter,
  • dra tillbaka produkten. Med tillbakadragande avses varje åtgärd som förhindrar att en produkt i leveranskedjan säljs eller lämnas ut till konsumenter på marknaden, eller
  • återkalla produkten. Med återkallelse avses varje åtgärd för att dra tillbaka en produkt som redan har sålts eller lämnats ut till konsumenten.

När en åtgärd vidtas, ska ni omedelbart underrätta oss om produktens brister, vilken åtgärd som har vidtagits och resultaten av åtgärden. Observera att det kan finnas annan lagstiftning som innebär att du som tillverkare, importör eller distributör även kan behöva rapportera brister och åtgärder till en annan myndighet.

Du ska underrätta oss om produktens brister och de åtgärder som vidtagits via:

Anmälan av tobaksfria nikotinprodukter (tfn.folkhalsomyndigheten.se)