Ansvar för rökfria miljöer

Lyssna

Lagen om tobak och liknande produkter förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler. Här kan du läsa mer om vem som ansvarar för vad om de rökfria miljöer som regleras i lagen om tobak och liknande produkter.

Kommunen har tillsynsansvaret för de rökfria miljöerna. Kommunens tillsynsansvar innebär bl.a. att kontrollera att den ansvarige för de rökfria miljöerna följer lagens krav samt lämnar information och råd till den ansvarige. Här kan du läsa mer om vem som ansvarar för att de olika rökfria miljöerna följer lagens krav och vad den som ansvarar behöver göra.

Ansvaret för att rökförbudet följs

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att ta ansvaret. Bestämmelserna om ansvar finns i 6 kap. 8-9§§ i Lagen om tobak och liknande produkter.

Rökfria miljöer i allmänhet

Ansvaret ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs, nämligen ägaren eller den som på annan grund (exempelvis i egenskap av hyresgäst eller arrendator) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus.

På en lekpark som allmänheten har tillträde till är det exempelvis vanligen kommunen som har ansvar för att se till att rökförbudet följs och när det gäller en uteservering är det den som driver serveringsverksamheten som är ansvarig.

Entréer

När det gäller lokaler och utrymmen inomhus där det råder rökförbud, är det ofta naturligt att den som ansvarar för rökförbudet inne i lokalen (exempelvis en matbutik eller en vårdcentral) också ansvarar för entrén. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum (där vanligtvis ingen butiksinnehavare har ansvar för området i omedelbar anslutning till entrén), har dock normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet vid entrén följs. Samma sak gäller entrén till ett kontorskomplex.

Krav på den som ansvarar för rökförbudet

I lagen har införts en bestämmelse som ålägger den som är ansvarig för rökförbudet att genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.

Kraven i bestämmelsen gäller samtliga rökfria lokaler, utrymmen och områden utomhus. Vid tillämpningen måste man dock tänka på att vissa utomhusmiljöer inte alltid är tydligt avgränsade. Ibland är det antagligen inte ens möjligt att göra en tydlig avgränsning utomhus. Sådana gånger är det inte heller rimligt att kräva en tydlig markering av var rökning är förbjuden. Däremot måste den ansvarige i sådana fall tydligt informera om rökförbudet genom skyltning.

Formellt ligger det på den ansvarige att självständigt göra en bedömning av rökförbudets räckvidd och på kommunen att vid sin tillsyn avgöra om den ansvarige gjort en korrekt bedömning av detta.

Det finns ingen skyldighet för den ansvarige att informera om var rökning får ske.

Skyltning

Den som har ansvar för rökförbudet måste tydligt informera om förbudet genom skyltning. Av förarbetena till lagen framgår att man tänker sig att kravet på skyltning ska kunna uppfyllas genom ganska enkla lösningar. Enda kravet på skyltningen är att den är tydlig. Den som ansvarar för rökförbudet får själv avgöra hur skyltningen lämpligen bör ske utifrån de särskilda förhållanden som råder i de olika rökfria miljöerna.

Avvisning

Den ansvarige, eller en företrädare för denne, som ser någon som röker där rökning inte är tillåten ska vid behov informera eller tillrättavisa personen om rökförbudet. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas, dvs. uppmanas att lämna platsen. Bara poliser och ordningsvakter har dock rätt att fysiskt avlägsna en person från platsen. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.