Frivilliga rökförbud

Lyssna

Det finns inget som hindrar fastighetsägare och andra som förfogar över lokaler/utrymmen/mark att införa rökfria miljöer utöver de som gäller enligt lag.

Frivilliga förbud har fördelen att de enklare kan anpassas till förutsättningarna i det enskilda fallet (prop. 2017/18:156 s. 91). Eftersom dessa områden inte omfattas av rökförbudet i lagen måste det dock i praktiken bygga på frivillighet att hålla dem rökfria – både från ägarens och från allmänhetens sida.

Avseende de nya rökfria utomhusmiljöerna tog regeringen ett införande på frivillig väg under övervägande. Man bedömde dock att en lagreglering i dessa fall hade flera vinster med sig. Däribland att skapa en större enhetlighet och förutsebarhet än vad som är fallet med frivilliga lösningar. Ett tvingande rökförbud bedömdes dessutom föra med sig en ökad medvetenhet om förbud i vissa miljöer – man vet exempelvis att rökförbud alltid gäller på busshållplatser (prop. 2017/18:156 s. 91).

Läs mer

Vägledning om samtliga rökfria miljöer