Kommunen ansvarar för tillsynen av rökfria miljöer

Lyssna

Tillsynen av rökfria miljöer ska se till att syftena med lagen nås, det vill säga bland annat säkerställa att personer som besväras av rökning ska kunna vistas i de rökfria miljöerna utan att utsättas för rök. Kommunen ansvarar för tillsynen. För att sätta kraft bakom sina beslut kan kommunen använda sig av sanktioner.

Kommunen ansvarar för tillsynen över de rökfria miljöer som finns angivna i 6 kap. 2-3 §§ LTLP (se 7 kap. 3 § p. 4). Tillsynsansvaret innebär bland annat att kommunen ska kontrollera att den ansvariga parten följer lagens krav samt ge information och råd. Tillsynen sker normalt genom att kommunen inspekterar de rökfria miljöerna men det kan också vara en så kallad skrivbordstillsyn. Med skrivbordstillsyn menas att tillsynen utförs från kommunens kontor. Den ansvariga kan exempelvis få svara på frågor som kommunen skickar ut om hur den ansvariga arbetar med rökförbudet.

Den fysiska tillsynen innebär ett besök i den rökfria miljön. Folkhälsomyndigheten ser denna tillsynsform som den huvudsakliga medan skrivbordstillsynen är ett komplement.

Kommunen har inget ansvar för att upprätthålla rökförbudet, utan tillsynsansvaret handlar bara om att kontrollera att den ansvariga uppfyller sina skyldigheter. Om den ansvariga parten brister i sitt ansvar kan kommunen ge den förelägganden och förbud (7 kap. 9 § LTLP).

Förelägganden och förbud

Skulle det vid tillsynen finnas kritik mot den ansvarigas sätt att upprätthålla rökförbudet är lagens utgångspunkt att bristerna ska rättas till på frivillig väg. Kommunen kan dock ge förelägganden och förbud om:

  • bristerna inte rättas till frivilligt
  • det är uppenbart att de inte kommer att rättas till
  • det är brådskande.

Förelägganden och förbud får kombineras med viten, och de kan användas i samband med både fysisk tillsyn och skrivbordstillsyn (7 kap. 9 § andra stycket LTLP).

Kostnader och avgifter

Kommunen kan inte ta ut avgifter för att finansiera tillsynen av de rökfria miljöerna, så i praktiken blir den en kostnad för kommunen. Kommunen kan dock hålla kostnaderna nere på olika sätt, exempelvis:

  • Samverka med annan kommunal tillsyn – exempelvis samordna tillsynsbesök av rökförbudet med tillsyn enligt miljöbalken,
  • Samarbeta med annan kommun genom avtalssamverkan,
  • Komplettera tillsynsbesök med skrivbordstillsyn där den ansvarige för den rökfria miljön får inkomma med uppgifter om hur de arbetar med rökförbudet.