För att minska skador och dödsfall i så stor utsträckning som möjligt behövs olika insatser på flera nivåer i samhället, till exempel genom att

  • förebygga narkotikabruk och minska efterfrågan på narkotika, se narkotikaförebyggande arbete
  • begränsa tillgången till narkotika, bland annat genom att Folkhälsomyndigheten föreslår reglering av nya psykoaktiva substanser
  • erbjuda skademinimerande åtgärder (även kallat harm reduction) och läkemedelsassisterad behandling.

Här kan du läsa om åtgärder som hör till den tredje punkten, och som har genomförts i Sverige eller är under utveckling.

Naloxon för att häva överdoser

Naloxon är ett läkemedel som häver överdoser av opioider, till exempel heroin, metadon och fentanyl. Att öka tillgängligheten till naloxon bidrar till att minska antalet dödsfall till följd av överdoser.

Ett antal regeländringar infördes 2018 för att göra naloxon mer tillgängligt för personer i riskzonen för överdos, samt närstående och personal inom räddningstjänsten. Socialstyrelsen har i samarbete med Folkhälsomyndigheten också tagit fram informationsmaterial och samtalsstöd om naloxon för dessa personer.

Socialstyrelsen: Informationsmaterial om naloxon

I januari 2019 infördes en ny rekommendation i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende om att hälso- och sjukvården bör erbjuda naloxon och utbildning till personer med risk för opioidöverdos.

Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Sprututbyte för att minska smitta och ohälsa och nå personer som injicerar droger

Personer som injicerar droger har en ökad risk att smittas av infektionssjukdomar såsom hiv och hepatit B och C. Sjukdomarna kan spridas när man delar kanyler och sprutor. På en sprututbytesmottagning kan personer som injicerar droger byta sina använda injektionsverktyg mot nya.

Huvudsyftet är att begränsa smitta, men verksamheten gör också att personer som injicerar kan få tillgång till testning, vaccination och behandling. Dessutom kan den fungera som en ingång för att möta en ibland svårnådd och utsatt grupp, etablera kontakt och motivera till behandling.

År 2019 erbjöd 16 av 21 regioner i Sverige sprututbyten. Socialstyrelsen har nyligen gjort en uppföljning av verksamheten.

Socialstyrelsen: Ändringar i lagen om utbyte av sprutor och kanyler

I dag finns också effektiva mediciner för att behandla hepatit C, och WHO har fastställt målet att eliminera hepatit C i världen till 2030. Det finns även effektiva mediciner för att behandla hiv.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats hividag.se.

Läkemedelsassisterad behandling för att behandla opioidberoende och minska antalet dödsfall

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO, även kallat substitutionsbehandling) består av behandling med läkemedel som utgör narkotika och som godkänts för behandling av opioidberoende. Behandlingen bör även innehålla psykologisk eller psykosocial behandling alternativt sociala stödinsatser.

Behandlingen har flera syften: förebygga återfall, förbättra sociala funktioner och minska medicinska komplikationer, smittspridning och dödlighet. Eftersom majoriteten av de narkotikarelaterade dödsfallen innefattar opioider, är behandlingen viktig för att minska antalet dödsfall.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende rekommenderas läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin för personer med opioidberoende.

Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Sedan 2006 har allt fler patienter fått recept på något av de läkemedel som används inom behandlingen. År 2018 fick runt 4 000 patienter läkemedel för opioidberoende – tre procent mer än 2017.

Information om överdosrisker för att öka kunskapen

Socialstyrelsen har i samverkan med Folkhälsomyndigheten tagit fram ett informationsmaterial och samtalsstöd om överdosrisker.

Socialstyrelsen: Informationsmaterial om överdosrisker med opioider

Informationsmaterialet är tänkt att ge personer som använder opioider mer kunskap om riskfyllda situationer. Därmed har de större möjlighet att minska sin risk för överdos.

Samtalsstödet riktar sig till dem som i arbetet möter personer som använder opioider. Stödet kan användas inom socialtjänsten, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelses verksamheter, vid till exempel utskrivning eller utbildningar.

Läs mer om överdosprevention i en EMCDDA-publikation:

Preventing overdose deaths.

Så många fick narkotikarelaterad vård 2018

Drygt 35 000 personer fick narkotikarelaterad vård under 2018 (en person kan förekomma i flera källor och då räknas mer än en gång). 69 procent var män. Majoriteten var 15–44 år vid start av behandling, och den största åldersgruppen var 15–29-åringar (39 procent). Bland dem som fick institutionsvård var medelåldern lägre än för dem som behandlades inom öppenvård och sjukhusbaserad slutenvård samt inom Kriminalvården.

De flesta patienterna hade använt flera olika droger, och en primärdrog kunde inte identifieras. När en primärdrog angavs var det oftast en opioid, följt av hypnotika, lugnande medel och cannabis.

Läs mer

Den svenska narkotikasituationen 2019