Hivprevention bland män som har sex med män (MSM)

Lyssna

Män som har sex med män (MSM) är en prioriterad preventionsgrupp för hivprevention eftersom ungefär en fjärdedel av hivfallen som rapporterats i Sverige under 2000-talet överförts via sex mellan män.

Begreppet MSM

Begreppet män som har sex med män (MSM) gäller sexuella handlingar män emellan. MSM omfattar därmed homo- och bisexuella män och andra män som, oberoende av sexuell identitet, har sex med andra män. Fokus är alltså på handlingarna, inte på individens sexuella identitet.

Nationell strategi mot hiv och aids

Det hiv- och STI-preventiva arbetet som är riktat till MSM har fortsatt hög prioritet, enligt den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Under 2000-talet har ungefär en fjärdedel av hivfallen som rapporterats i Sverige överförts via sex mellan män, och hälften av fallen gäller migranter som fick hiv före ankomsten till Sverige. Män med migrantbakgrund som har sex med män tenderar att ha förhöjd risk att få hiv även i Sverige.

Kunskapsunderlag

European MSM Internet Survey (EMIS) är en europeisk internetbaserad undersökning riktad till män som har sex med män. De svenska resultaten från EMIS-2017 visade att 32 procent haft analt samlag utan kondom, med en eller flera tillfälliga partner, under de senaste tolv månaderna. Totalt 18 procent hade aldrig använt kondom vid anala samlag med en tillfällig partner under de senaste 12 månaderna, och vid det senaste sextillfället var andelen 22 procent. Totalt 20 procent hade någon gång testats positivt för klamydia och 20 procent för gonorré.

Majoriteten av svarspersonerna tyckte att de har god kunskap om hiv och att de alltid har så säkert sex som de vill. Totalt 75 procent hade någon gång testat sig för hiv och 71 procent för annan STI än hiv. Det fanns dock socioekonomiska skillnader när det gäller STI-test, tillgång till pre-expositionsprofylax (PrEP) och postexpositionsprofylax (PEP), erbjudande om hepatitvaccin, tillgång och tillgänglighet till preventiva insatser och graden av socialt stöd.

Andra sexualvaneundersökningar bland MSM visar att yngre män har sämre kunskap om överföringsvägar och strategier för att skydda sig mot hiv jämfört med äldre. De har mindre erfarenhet av hivtestning och gör också andra bedömningar av överföringsrisker som kan leda till en högre risk för överföring av hiv och STI. Enligt svenska enkätundersökningar under de senaste tio åren är den självrapporterade hivprevalensen bland MSM 3–5 procent. Bland äldre homosexuella män i storstadsområden är det dubbelt så vanligt att leva med hiv. I storstadsområden såsom Malmö, Göteborg och Stockholm har hälso- och sjukvården större MSM-kompetens och kapacitet jämfört med mindre kommuner, enligt enkätresultaten. Där finns också fler uppsökande insatser för MSM.

Folkhälsomyndighetens arbete

Vi stödjer och tar även fram kunskap om utvecklingen av hiv och sexuellt överförda infektioner, sexvanor och hälsa bland MSM. Utöver det fördelar vi varje år statsbidrag till civilsamhällsorganisationer som arbetar med hiv- och STI-prevention, bland annat till förebyggande insatser för MSM. Insatserna innefattar bland annat hiv- och STI-testning, rådgivning om säkert sex och informationsinsatser. Civilsamhället har en viktig roll i det förebyggande arbetet för MSM.

Förbättringsområden

Rapporten EMIS-2017 pekar på ett antal förbättringsområden inom det hiv- och STI-preventiva arbetet. Förutsättningarna för en god hälsa bland MSM kan exempelvis förbättras genom:

  • ökad kondomanvändning i samband med anala samlag med tillfälliga partner
  • mer kommunikation om hiv och PrEP med tillfälliga partner
  • tätare STI- och hivtestning, oavsett boendeort
  • mer kunskap om och bättre tillgänglighet till PEP och PrEP i hela landet
  • mer kunskap om risker med hepatit och mer förebyggande insatser mot hepatit A, B och C
  • ökad vaccination mot hepatit A och B med hjälp av mer inriktad information om var man kan vaccinera sig
  • större möjligheter för hbtqi-personer att vara så öppna med sin sexuella identitet som de önskar, utan hot om diskriminering eller våld.

Läs mer