Hivprevention bland transpersoner

Lyssna

Transpersoner är en av målgrupperna i den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Forskning visar att transpersoner har en högre risk för hivinfektion globalt, men i Sverige finns begränsade data om detta.

Begreppet transperson

Transperson är ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet eller könsuttryck inte följer det juridiska kön som personen har tilldelats vid födseln. Begreppet inbegriper både binära och icke-binära transpersoner.

Nationell strategi mot hiv och aids

Transpersoner är en av målgrupperna i den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Forskning visar att transpersoner har en högre risk för hivinfektion globalt, men i Sverige finns begränsade data om detta. Enligt strategin behövs också mer kunskap om transpersoner och deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Sverige.

Kunskapsunderlag

Den nationella befolkningsundersökningen SRHR2017 visade bland annat att 29 av 58 transpersoner hade utsatts för sexuella trakasserier och 28 av 58 för annat sexuellt övergrepp. Undersökningen omfattade relativt få personer med transerfarenhet och resultaten behöver därför tolkas med försiktighet.

En webbaserad enkätundersökning om hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner i Sverige från 2014 visade att ungefär var femte respondent någon gång utsatts för våld på grund av sin transerfarenhet. Vidare hade över en tredjedel blivit utsatta för psykiskt våld under de senaste 12 månaderna, framför allt på allmän plats eller ett nöjesställe. Många hade utsatts för sexuellt våld, och 30 procent hade någon gång blivit tvingade till sex mot sin vilja.

År 2016 gjorde vi en intervjustudie om hur normer och strukturer inverkar på transpersoners sexuella hälsa. Intervjupersonerna uttryckte att de ville och behövde bli behandlade som andra. Många utsätts ofta för oförståelse, okunskap och kränkningar av familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal, och tvingades rättfärdiga och undervisa andra om sin könsidentitet. De tyckte att den sexuella hälsan påverkades negativt av oförståelse, ifrågasättande och diskriminering och kränkningar. Dessa hinder för sexuell hälsa framträdde i nära relationer, men framför allt i bemötandet från personal inom hälso- och sjukvården. Detta gör det svårare för transpersoner att få den vård och det stöd som de behöver, vilket leder till ojämlikhet.

Folkhälsomyndighetens arbete

Vi stödjer och genomför olika undersökningar för att följa utvecklingen av hiv och andra sexuellt överförda infektioner samt livskvalitet och hälsa hos transpersoner. Utöver det fördelar vi varje år statsbidrag till civilsamhällsorganisationer som arbetar med hiv- och STI-prevention. Statsbidraget går bland annat till insatser för homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation (hbtqi). Civilsamhället har en viktig roll när det gäller insatser för transpersoner.

Förbättringsområden

Det behövs mer kunskap om transpersoners sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Sverige, särskilt riskutsatthet när det gäller hiv och andra sexuellt överförda infektioner.

Läs mer