Riskgrupp för allvarlig sjukdom

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

En ny stor brittisk studie om covid-19 visar att hög ålder är den största riskfaktorn för att dö av sjukdomen. Dessutom har män ungefär dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka och dö.

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder:

 • Den som är 60–70 år har dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år.
 • Den som är 70–80 år har fem gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år.
 • Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk tolv gånger högre än för en person som är 50–60 år.

70 år och äldre

Här nedan har vi listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning.

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom

Enbart högt blodtryck ser inte ut att öka risken alls enligt den brittiska studien som nämns ovan, och finns därför inte längre med på listan. Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Mer information till äldre

Mer om nära kontakter och fysiskt avstånd

Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen analyserat det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Slutsatsen i uppdraget är att förbudet upphör efter den 30 september 2020. Här publiceras rapporten samt rekommendationer och informationsmaterial som stöd för att förebygga smittspridning på särskilda boenden för äldre.

Läs mer om att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Yngre än 70 år

Personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om hen har:

 • Någon eller några av de sjukdomar som nämns ovan eller någon annan sjukdom som ökar risken för att bli allvarligt sjuk om du får en infektion i luftvägarna.

Rådgör med din läkare

Du som har någon av ovanstående sjukdomar bör rådgöra med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport: Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19

Barn räknas inte som riskgrupp

Barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer.

Så håller du dig frisk

Om du tillhör en riskgrupp kan du fråga din läkare om råd kring behandling och vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Vi rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp:

 • Håll ett fysiskt avstånd till andra människor som du inte bor med.
 • Umgås utomhus. Risken för smitta är liten när man umgås utomhus - men tänk på att hålla ett avstånd till andra.
 • Undvik platser där många samlas, till exempel i affärer eller caféer.
 • Undvik resor med kollektivtrafiken, till exempel buss, spårvagn eller tunnelbana. Åk med egen bil eller färdmedel, till exempel flyg eller tåg, där man bokar plats.
 • Be om hjälp för att handla mat, hämta ut mediciner och för andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra

Känner du oro?

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor. Läs gärna mer om hur du kan hantera oro.