Riskgrupp för allvarlig sjukdom

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

En stor brittisk studie om covid-19 visar att hög ålder är den största riskfaktorn för att dö av sjukdomen. Dessutom har män ungefär dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka och dö. Risken för död och allvarlig sjukdom har också studerats i svenska data.

65 år och äldre

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder:

 • Den som är 60–70 år har mer än dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år. I svenska data ser man att det är främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt.
 • Den som är 70–80 år har sex gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år.
 • Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk 20 gånger högre än för en person som är 50–60 år.

Mer om att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Andra riskfaktorer

Här nedan har vi listat vissa sjukdomar eller tillstånd som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare:

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni
 • Downs syndrom

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Så håller du dig frisk

Det mest effektiva sättet att minska risken för allvarlig sjukdom är vaccination mot covid-19. Därför är det extra viktigt att Du som är 65 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp är vaccinerad. Det är också viktigt att så många som möjligt bland dina närmaste, både familj och vänner, är vaccinerade.

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport: Uppdatering av tidigare rapport gällande identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19

Gravida och covid-19

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19. Ovaccinerade gravida bör vara extra försiktiga för att inte bli sjuka i covid-19 och noggrant följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer om covid-19 för gravida

Läs mer