Pågående och kommande undersökningar om covid-19

Lyssna

Folkhälsomyndigheten genomför och beställer undersökningar och studier för att stärka kunskapsläget kring covid-19. Vi arbetar tillsammans med olika samarbetspartners i landet.

Seroepidemiologiska undersökningar

Folkhälsomyndigheten samlar periodvis in överskottsprover från öppenvården och blodgivare i upp till nio regioner för seroepidemiologiska undersökningar där förekomsten av antikroppar mäts. Proverna analyseras för antikroppar mot SARS-CoV-2 och syftet är att över tid följa hur stor andel av befolkningen som har antikroppar.

Immunologiska uppföljningar efter vaccination mot covid-19

Umeå universitet

För att kartlägga immunsvaret hos äldre individer efter vaccinering mot covid-19, och då speciellt vid särskilda boenden för äldre, har Folkhälsomyndigheten ett samarbete med Umeå universitet som är forskningshuvudman och leder studien. Huvudsyftet är att följa antikroppssvaret över tid hos cirka 2 000 brukare vid särskilda boenden för äldre.

Danderyds sjukhus

Vid Danderyds sjukhus pågår immunologiska uppföljningar av anställda vid sjukhuset efter vaccination och efter genomgången infektion. Studien kallas för COMMUNITY och omfattar över 2 000 deltagare. Folkhälsomyndigheten delfinansierar studien och är samarbetspart för att följa upp vaccineffekten. Uppföljningen sker genom att identifiera genombrottsinfektioner (positiva för SARS-CoV-2) och smittsamhet (isolering av levande virus från positiva prover) både hos vaccinerade individer och individer som tidigare har haft covid-19. Prover samlas in var fjärde månad och analyseras för antikroppssvar och T-cellssvar.

Publicerade artiklar

Helgenomsundersökningar

Sammanställningar av helgenomsundersökningar kommer att utföras regelbundet.

Studier om smittsamhet

Tillsammans med Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset genomför Folkhälsomyndigheten en studie för att över tid följa individer med nedsatt immunförsvar. Det som följs upp är virusnivåer vid covid-19-infektion och utveckling av antikroppssvar. Ett syfte är också att studera hur virus eventuellt förändras över tid hos patienter med långdragna infektioner.