HPV-vaccinuppföljning

Lyssna

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) följs genom studier av vaccinationstäckning, vaccineffekt och säkerhet.

HPV-infektion är inte en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Effekten av HPV-vaccination följs därför genom att övervaka förekomsten av olika HPV-typer genom kliniska studier och HPV-relaterade sjukdomar genom registerbaserade studier.

Vaccinationstäckning

När HPV-vaccinet introducerades 2006 registrerades HPV-vaccinationer i Svevac med samtycke från den vaccinerade eller vårdnadshavare. Sedan 1 januari 2013 är det obligatoriskt att rapportera HPV-vaccinationer givna inom det nationella vaccinationsprogrammet till det nationella vaccinationsregistret.

HPV-vaccinationstäckningen har följts kontinuerligt under åren. Statistiken sammanställs en gång om året och publiceras på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Statistik om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet

Effekt av HPV-vaccination

Effekten av HPV-vaccination avseende förekomst av cancer kommer att kunna mätas först många år senare för dem som vaccineras i 10–12-årsåldern och därför övervakas andra effektmarkörer som uppträder tidigare. Det gäller bland annat förekomst av olika HPV-typer bland sexuellt aktiva ungdomar, kondylom och allvarliga cellförändringar som är förstadier till livmoderhalscancer.

I dag registreras HPV-vaccinationer som ges inom vaccinationsprogrammet i nationella vaccinationsregistret, gynekologiska cellförändringar registreras i det Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention. Dessa registreringar är viktiga förutsättningar för att kunna utvärdera vilken effekt vaccinationsprogrammet har på förekomsten av cellförändringar och livmoderhalscancer. Andra effekter såsom dödlighet i livmoderhalscancer, förekomst av andra HPV-relaterade cancerformer och sjukdomar samt omfattningen av sjukhusvård och kirurgiska ingrepp till följd av livmoderhalscancer och cellförändringar kommer också att utvärderas. Detta görs i registerbaserade studier där data från flera nationella hälsodataregister sambearbetas.

Studier om effekt av HPV-vaccination

De första utvärderingar av effekter och säkerhet av HPV-vaccination som har publicerats med svenska data som grund har främst använt sig av vaccinationsdata på kvinnor födda 1998 och tidigare, det vill säga åldersgrupper som inte har ingått i allmänna vaccinationsprogrammet. Anledningen till att dessa äldre åldersgrupper har utvärderats är att HPV-infektion inträffar och sprids först efter sexualdebuten och att dessa kvinnor snabbare uppnår ålder för screening (23 år) än flickor som vaccinerats inom vaccinationsprogrammet.

Studieresultaten har visat följande:

(Länkar till studierna återfinns längre ner på sidan under rubriken Läs mer.)

  • Vaccinet är effektivt mot livmoderhalscancer. Risken för livmoderhalscancer var 88 procent lägre hos kvinnor som vaccinerades före 17 års ålder jämfört med ovaccinerade kvinnor. Bland kvinnor som hade vaccinerats mellan 17–30 års ålder var risken 53 procent lägre. Nästan 1,7 miljoner flickor och kvinnor i Sverige ingick i studien.
  • Incidensen av kondylom hade minskat signifikant hos unga kvinnor 17–18 år fyra år efter att HPV-vaccin blev tillgängligt.
  • Sex år efter att HPV-vaccin började användas hade förekomsten av kondylom minskat både hos kvinnor i åldern 15-24 år och hos män i åldern 15-29 år.
  • Vaccinet skyddar mot kondylom med en effektivitet på 93 procent hos flickor som har vaccinerats före 14 års ålder.
  • Vaccineffektiviteten mot allvarliga cellförändringar (CIN 2+) under perioden 2006–2012 var omkring 64 procent hos flickor som vaccinerades i åldern 13–16 år.
  • Kvinnor som vaccinerats mot humant papillomvirus (HPV) har deltagit i gynekologisk cellprovtagning i större eller i lika stor utsträckning som ovaccinerade kvinnor.
  • Förekomsten av HPV-typer 6, 16 och 18 har minskat signifikant (45–49 procent) hos flickor och unga kvinnor i åldrarna 13–20 år efter införandet av vaccin. I studien analyserades drygt 50 000 anonymiserade prover från klamydiascreening i Skåne (44 146 prover år 2008, 5 224 prover år 2012 och 5 815 prover år 2013) för 16 olika HPV-typer. Prover tagna 2008, innan HPV-vaccinationsprogram infördes, jämfördes med prover tagna efter införandet, 2012–2013.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har granskat en översikt som är baserad på 19 studier med sammanlagt 16 600 vaccinerade kvinnor (2016). Den visade att efter införandet av vaccinationsprogram mot HPV har förekomst av HPV-infektioner, kondylom och allvarliga cellförändringar minskat på befolkningsnivå. Även grupper som inte själva är vaccinerade får ett indirekt skydd mot sjukdom när virus blir mindre vanliga (flockimmunitet).

Förekomst av infektioner, kondylom och cellförändringar i befolkningen efter HPV-vaccinationsprogram (SBU.se)

Uppföljning av säkerhet av HPV-vaccination

Läkemedelsverket ansvarar för uppföljning av rapporterade misstänkta biverkningar.

Säkerhetsövervakning av vaccin (Läkemedelsverket.se)

Studier om säkerhet av HPV-vaccination

Karolinska Institutet har tillsammans med Statens Serum Institut i Danmark utfört stora säkerhetsstudier innehållande svenska och danska uppföljningsdata.

Studieresultaten har visat följande:

  • Vaccinet är inte associerat med autoimmuna, neurologiska eller venösa tromboemboliska sjukdomar. Registerbaserad biverkningsstudie 2006-2011 omfattande över 1 miljon svenska och danska flickor 10–18 år varav 300 000 vaccinerade. Forskarna följde upp till 53 olika diagnoser som samtliga kräver sjukhus- och/eller specialistvård. Det rörde sig om bland annat blodpropp, allvarliga allergiska reaktioner, vissa neurologiska sjukdomar samt vissa autoimmuna sjukdomar, som diabetes typ 1. Ingen av dessa sjukdomar förekom i högre utsträckning i den vaccinerade gruppen än i den ovaccinerade. Liknande studie genomfördes bland pojkar 10–17 år med samma resultat.
  • I en svensk-dansk säkerhetsstudie från Karolinska Institutet och Statens Serum Institut undersöktes om HPV-vaccination är kopplad till ökad risk för multipel skleros (MS) och andra demyeliniserande sjukdomar. Nästan fyra miljoner flickor och kvinnor som var 10–44 år gamla mellan åren 2006–2013 följdes i nationella register. Genom att jämföra vaccinerade med ovaccinerade personer kunde forskarna visa att risken för att utveckla sjukdomarna inte var högre bland de flickor och kvinnor som blivit vaccinerade.
  • Ingen ökad risk för ny autoimmun sjukdom efter HPV-vaccination har observerats bland de som redan hade en autoimmun sjukdom innan de vaccinerades. Ungefär 70 000 flickor och kvinnor i Sverige, som var mellan 10–30 år under åren 2006–2012 och som hade en autoimmun sjukdom, var med i studien. 49 olika autoimmuna diagnoser var inkluderade, bland annat diabetes typ 1 och celiaki.

WHO:s vaccinsäkerhetskommitté (Global Advisory Committee for Vaccine Safety (GACVS)) granskar och sammanställer regelbundet data om säkerhet av HPV-vaccin. HPV-vaccin bedöms vara ett mycket säkert vaccin. Inga bekräftade allvarliga säkerhetssignaler har förekommit.

Läs mer