HPV-vaccinuppföljning

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) följs genom studier av vaccinationstäckning, vaccineffekt och biverkningar.

HPV-infektion är inte en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Effekten av HPV-vaccination följs därför genom att övervaka förekomsten av olika HPV-typer genom kliniska studier och HPV-relaterade sjukdomar genom registerbaserade studier.

Vaccinationstäckning

När HPV-vaccinet introducerades 2006 registrerades HPV-vaccinationer i Svevac med samtycke från den vaccinerade eller vårdnadshavare. Sedan 1 januari 2013 är det obligatoriskt att rapportera HPV-vaccinationer givna inom det nationella vaccinationsprogrammet till det nationella vaccinationsregistret.

HPV-vaccinationstäckningen har följts kontinuerligt under åren. Statistiken sammanställs två gånger om året och publiceras på Folkhälsomyndighetens webbsida. I slutet av 2018 var täckningsgraden för minst en vaccindos 84 procent bland flickor födda 2006.

Statistik för HPV-vaccinationer

Effekt av HPV-vaccination

Effekten av HPV-vaccination avseende förekomst av livmoderhalscancer kommer inte att kunna mätas förrän om flera decennier för dem som vaccineras i 10–12-årsåldern idag (minst 20 år) och därför är det nödvändigt att övervaka andra effektmarkörer som uppträder tidigare. Det gäller bland annat förekomst av olika HPV-typer bland sexuellt aktiva ungdomar, kondylom och allvarliga cellförändringar som är förstadier till livmoderhalscancer.

De nuvarande vaccinerna innehåller inte alla HPV-typer som är associerade med cancerutveckling, varför det är önskvärt att ha en kontinuerlig laboratorieövervakning med virustypning av cellförändringar och HPV-relaterade cancerformer.

I dag registreras HPV-vaccinationer som ges inom vaccinationsprogrammet i nationella vaccinationsregistret, gynekologiska cellförändringar registreras i det Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention. Dessa registreringar är viktiga förutsättningar för att kunna utvärdera vilken effekt vaccinationsprogrammet har på förekomsten av cellförändringar och livmoderhalscancer. Andra effekter såsom dödlighet i livmoderhalscancer, förekomst av andra HPV-relaterade cancerformer och sjukdomar samt omfattningen av sjukhusvård och kirurgiska ingrepp till följd av livmoderhalscancer och cellförändringar kommer också att utvärderas. Detta görs i registerbaserade studier där data från flera nationella hälsodataregister sambearbetas.

Studier om effekt av HPV-vaccination

De utvärderingar av effekter och säkerhet av HPV-vaccination som har publicerats med svenska data som grund har främst använt sig av vaccinationsdata på kvinnor födda 1998 och tidigare, det vill säga åldersgrupper som inte ingår i allmänna vaccinationsprogrammet. Anledningen till att dessa äldre åldersgrupper har utvärderats är att HPV-infektion inträffar och sprids först efter sexualdebuten och att dessa kvinnor snabbare uppnår ålder för screening (23 år) än flickor som vaccineras inom vaccinationsprogrammet. Data på effekter av HPV-vaccination blir tillgängliga tidigare för studier på äldre årskohorter.

Studieresultaten har visat följande:

(Referenser och länkar till studierna återfinns längre ner på sidan.)

 • Incidensen av kondylom hade minskat signifikant hos unga kvinnor 17–18 år fyra år efter att HPV-vaccin blev tillgängligt (1).
 • Sex år efter att HPV-vaccin började användas hade förekomsten av kondylom minskat både hos kvinnor i åldern 15-24 år och hos män i åldern 15-29 år (2).
 • Vaccinet skyddar mot kondylom med en effektivitet på 93 procent hos flickor som har vaccinerats före 14 års ålder (3).
 • Vaccineffekten mot kondylom är högre efter tre doser än två doser (4) (gäller för vaccination enligt 3-dosschema).
 • Vaccineffektiviteten mot allvarliga cellförändringar (CIN 2+) under perioden 2006–2012 var omkring 64 procent hos flickor som vaccinerades i åldern 13–16 år (5).
 • Kvinnor som vaccinerats mot humant papillomvirus (HPV) har deltagit i gynekologisk cellprovtagning i större eller i lika stor utsträckning som ovaccinerade kvinnor (6).
 • Förekomsten av HPV-typer 6, 16 och 18 har minskat signifikant (45–49 procent) hos flickor och unga kvinnor i åldrarna 13–20 år efter införandet av vaccin (7). I studien analyserades drygt 50 000 anonymiserade prover från klamydiascreening i Skåne (44 146 prover år 2008, 5 224 prover år 2012 och 5 815 prover år 2013) för 16 olika HPV-typer. Prover tagna 2008, innan HPV-vaccinationsprogram infördes, jämfördes med prover tagna efter införandet, 2012–2013.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har granskat en översikt som är baserad på 19 studier med sammanlagt 16 600 vaccinerade kvinnor (2016). Den visar att efter införandet av vaccinationsprogram mot HPV minskar förekomst av HPV-infektioner, kondylom och allvarliga cellförändringar på befolkningsnivå. Även grupper som inte själva är vaccinerade får ett indirekt skydd mot sjukdom när virus blir mindre vanliga (flockimmunitet).

SBU:s kommentar och sammanfattning av systematisk kunskapsöversikt om effekten av HPV-vaccinationsprogram

Uppföljning av biverkningar av HPV-vaccination

Läkemedelsverket ansvarar för uppföljning av rapporterade biverkningar.

Läkemedelsverkets information om vaccinering mot HPV
Läkemedelsverkets information om EMA:s granskning av HPV-vaccin

Studier om säkerhet av HPV-vaccination

Karolinska Institutet har tillsammans med Statens Serum Institut i Danmark utfört stora säkerhetsstudier innehållande svenska och danska uppföljningsdata.

Studieresultaten har visat följande:

 • Vaccinet är inte associerat med autoimmuna, neurologiska eller venösa tromboemboliska sjukdomar (8). Registerbaserad biverkningsstudie 2006-2011 omfattande över 1 miljon svenska och danska flickor 10–18 år varav 300 000 vaccinerade. Forskarna följde upp till 53 olika diagnoser som samtliga kräver sjukhus- och/eller specialistvård. Det rörde sig om bland annat blodpropp, allvarliga allergiska reaktioner, vissa neurologiska sjukdomar samt vissa autoimmuna sjukdomar, som diabetes typ 1. Ingen av dessa sjukdomar förekom i högre utsträckning i den vaccinerade gruppen än i den ovaccinerade.
 • I en svensk-dansk säkerhetsstudie från Karolinska Institutet och Statens Serum Institut undersöktes om HPV-vaccination är kopplad till ökad risk för multipel skleros (MS) och andra demyeliniserande sjukdomar (9). Nästan fyra miljoner flickor och kvinnor som var 10–44 år gamla mellan åren 2006–2013 följdes i nationella register. Genom att jämföra vaccinerade med ovaccinerade personer kunde forskarna visa att risken för att utveckla sjukdomarna inte var högre bland de flickor och kvinnor som blivit vaccinerade.
 • Ingen ökad risk för ny autoimmun sjukdom efter HPV-vaccination har observerats bland de som redan hade en autoimmun sjukdom innan de vaccinerades. Ungefär 70 000 flickor och kvinnor i Sverige, som var mellan 10–30 år under åren 2006–2012 och som hade en autoimmun sjukdom, var med i studien. 49 olika autoimmuna diagnoser var inkluderade, bland annat diabetes typ 1 och celiaki (10).

Fakta om HPV-vaccinationer

 • HPV-vaccin erbjuds till alla flickor i årskurs 5–6 som skydd mot cancer i främst livmoderhalsen. Huvudsyftet med HPV-vaccination är att minska förekomsten av livmoderhalscancer.
 • I Sverige drabbas varje år 550 kvinnor av livmoderhalscancer och 150 kvinnor dör i sjukdomen. På sikt beräknas vaccinet förebygga cirka 100 dödsfall i livmoderhalscancer årligen.
 • Globalt rapporteras ca 570 000 nya fall av livmoderhalscancer och 300 000 dödsfall per år. Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste orsaken till cancerdöd hos kvinnor i världen.
 • Fyrvalent och niovalent HPV-vaccin skyddar också mot kondylom som drabbar ca 20 000 svenskar varje år.
 • Mer än 100 miljoner personer världen över har vaccinerats mot HPV-infektion. I Sverige har över en halv miljon flickor och kvinnor vaccinerats med minst en dos HPV-vaccin.
 • Över 300 miljoner HPV-vaccindoser har getts i världen fram till år 2018.
 • I Sverige har totalt över 1,4 miljon doser av HPV-vaccin getts.
 • Över 90 länder har nationella vaccinationsprogram för HPV-vaccination.

Referenser

 1. Leval A, Herweijer E, Arnheim-Dahlström L, Walum H, Frans E, Sparen P et al. Incidence of genital warts in Sweden before and after quadrivalent human papillomavirus vaccine availability. J Infect Dis. 2012;206(6):860-6.
 2. Herweijer E, Ploner A, Sparén P. Substantially reduced incidence of genital warts in women and men six years after HPV vaccine availability in Sweden. Vaccine. 2018;36(15):1917-20.
 3. Leval A, Herweijer E, Ploner A, Eloranta S, Fridman Simard J, Dillner J et al. Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine Effectiveness: A Swedish National Cohort Study. J Natl Cancer Inst. 2013 Apr 3;105(7):469-74.
 4. Herweijer E, Leval A, Ploner A, Eloranta S, Fridman Simard J, Dillner J et al. Association of varying doses of quadrivalent human papillomavirus vaccine with incidence of condyloma. JAMA. 2014;311(6):597-603.
 5. Herweijer E, Sundström K, Ploner A, Uhnoo I, Sparén P, Arnheim-Dahlström L. Quadrivalent HPV-vaccine effectiveness against high-grade cervical lesions by age at vaccination: a population-based study. Int J Cancer. 2016 Jun 15;138(12):2867-74. Justerad genom erratum med DOI: 10.1002/ijc.30721.
 6. Herweijer E, Feldman A, Ploner A, Arnheim-Dahlström L, Uhnoo I, Netterlid E et al. The participation of HPV-vaccinated women in a national cervical screening program; populations-based cohort study. PLoS ONE. 2015 Jul 28;10(7):e0134185.
 7. Söderlund-Strand A, Uhnoo I, Dillner J. Change in population prevalences of human papillomavirus after initiation of vaccination: the high-throughput HPV monitoring study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014 Dec;23(12):2757-64.
 8. Arnheim-Dahlström L, Pasternak B, Svanström H, Sparén P, Hviid AP. Autoimmune, neurological, and venous thromboembolic adverse events after immunization of adolescent girls with quadrivalent human papillomavirus vaccine in Denmark and Sweden: cohort study. BMJ 2013 Oct 9;347:f 5906.
 9. Scheller N, Svanström H, Pasternak B, Arnheim-Dahlström L, Sundström K, Fink K et al. Quadrivalent vaccination and risk of multiple sclerosis and other demyelinating diseases in the central nervous system. JAMA. 2015 Jan 6;313(1):54-61.
 10. Grönlund O, Herweijer E, Sundström K, Arnheim-Dahlström L. Incidence of new-onset autoimmune disease in girls and women with pre-existing autoimmune disease after quadrivalent human papillomavirus vaccination: a cohort study. J Intern Med. 2016 Dec;280(6):618-626.

Fler vetenskapliga artiklar om HPV

Leval A, Sundström K, Ploner A, Dahlström LA, Widmark C, Sparén P. Assessing perceived risk and STI prevention behavior: a national population-based study with special reference to HPV. PLoS One. 2011;6(6):e20624.

Sturegård E, Johnsson A, Gustafsson E, Dillner J. Typning av kondylom viktig för uppföljning av HPV-vaccination. Läkartidningen. 2008;105(50):3648-50.

Gå till toppen av sidan