Uppföljning av orsaker till lägre vaccinationstäckning

De senaste åren har begränsade utbrott skett kring mässling och röda hund i områden där vaccinationstäckningen lokalt är lägre och där vaccinationsprogrammet inte når alla grupper. I detta projekt har Folkhälsomyndigheten studerat tre riskgrupper med hjälp av TIP-metoden, och tagit fram ett kommunikations- och utbildningspaket.

I Sverige väljer de allra flesta att vaccinera sig enligt de nationella vaccinationsprogrammen och har därför ett gott skydd mot tio smittsamma sjukdomar. Under de senaste åren har begränsade utbrott dock skett kring importfall av mässling och röda hund. Utbrotten talar för att det finns områden där vaccinationstäckningen lokalt är lägre och där vaccinationsprogrammet inte når alla grupper. Orsaker kan vara antingen att inte alla nås av erbjudandet om vaccination eller att en del individer helt eller delvis väljer att avstå.

WHO-Europa har tagit fram en tvärvetenskaplig metod, Tailoring Immunization Programmes (TIP), som kan användas för att identifiera faktorer som främjar eller hindrar vaccination. Utifrån det kan riktade insatser planeras för att förbättra förutsättningarna för vaccination, exempelvis möta kunskapsbehov.

En första studie gjordes 2013

Folkhälsomyndigheten genomförde under 2013 en pilotstudie utifrån TIP-metoden i samarbete med WHO-Europa, den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Karolinska Institutet samt Smittskyddsenheten och Barnhälsovården i Stockholms läns landsting.

Kvalitativa studier (intervjuer) gjordes med föräldrar, vårdpersonal och nyckelpersoner för att få bättre kunskap kring främjande och hindrande faktorer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) och för att få ökad kunskap om hur föräldrar resonerar kring vaccinationer.

Studien fokuserade på tre riskgrupper med låg eller misstänkt låg vaccinationstäckning:

Studien visar att det i de tre grupperna finns olika behov av kunskap om och förståelse för sjukdomarna och vaccinationerna inom programmet. Utifrån resultatet har målgruppsanpassade insatser tagits fram, för att öka vaccinationstäckningen och därigenom förebygga att sjukdomarna sprids.

Kommunikation och utbildning i Rinkeby och Tensta

Under 2015 har ett kommunikations- och utbildningspaket tagits fram, som stöd till de berörda målgrupperna bland föräldrar och vårdpersonal i Rinkeby och Tensta. En grupp föräldrar och nyckelpersoner (kunskapsspridare) har under september 2015 genomgått en utbildning i frågor som rör barns hälsa, vaccinationer och barnsjukdomar. Efter utbildningen kan föräldrarna välja att dela med sig av informationen samt svara på frågor från andra i området. Arbetet görs i nära samarbete med barnhälsovården, lokala organisationer nyckelpersoner i området och hälsokommunikatörer. Arbetet med projektet har delfinansierats genom medel från Vinnova.

Projekt för kunskap om barns hälsa och vaccinationer

Läs mer

Vinnovas sammanfattning av projektet

WHO:s sida om TIP

Rapport: Orsaker till lokalt låg täckning av MPR-vaccination i Sverige

Intervjuguider (PDF, 255 kB)

Uppsats: Views, attitudes and experiences about childhood vaccination among undocumented migrants in Sweden (PDF, 431 kB)

Gå till toppen av sidan