Aktuellt läge vecka 14

Mellan vecka 13 och 14 ökade vaccinationstäckningen för första dosen främst bland personer mellan 70 och 79 år, där ökningen var mellan 17 och 19 procentenheter. Bland personer mellan 65 och 69 år ökade täckningsgraden bara med fyra procentenheter. Detta tyder på att de äldsta fortfarande prioriteras för vaccination. Bland personer över 80 år ökade vaccinationstäckningen med fyra procentenheter, till 87 procent. Bland personer på särskilda boenden för äldre (säbo) har endostäckningen legat stabilt på 93 procent sedan vecka 10.

Incidensen, det vill säga antalet fall i relation till antalet personer i gruppen, har de senaste veckorna varit i stort sett oförändrad bland personer som ingått i fas 1 av vaccinationskampanjen (personer boende på säbo och personer med omvårdande hemtjänst), samt de äldsta i fas 2 (personer över 80 år). I dessa grupper var incidensen vecka 14 under 75 fall per 100 000 invånare. I de andra åldersgrupperna över 65 år har incidensen ökat varje vecka sedan vecka 7.

Personer på särskilda boenden för äldre

Personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) ingick i fas 1 av vaccinationerna mot covid-19. De första vaccinationerna gavs vecka 52, 2020.

I diagram 1 nedan visas incidensen som staplar och andelen vaccinerade med en respektive två doser som linjer.

Täckningsgraden för första dosen ökade skarpt under årets första veckor och har sedan vecka 6 planat ut över 90 procent. Vecka 14 var täckningsgraden 93 procent i gruppen. Täckningsgraden för andra dosen har också ökat över tid. Den har varit över 80 procent sedan vecka 7, och nådde 88 procent under vecka 14.

Under veckorna efter årsskiftet minskade incidensen i gruppen. Denna minskning sågs även generellt i befolkningen (läs mer i Folkhälsomyndighetens veckorapport om covid-19). När antalet fall i befolkningen började öka vecka 7 2021, fortsatte dock incidensen bland personer på SÄBO att vara låg. Sedan dess har incidensen legat stabilt under 100 fall per 100 000 invånare. Det är svårt att säga i vilken utsträckning detta kan tillskrivas vaccinationerna, men dessa har sannolikt bidragit.

Diagram 1. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer som bor på SÄBO.

Stapeldiagrammet visar antalet fall minskar varje vecka sedan årsskiftet. Andelen vaccinerade ökar från vecka 52, men planar ut vecka 3.

Personer med omvårdande hemtjänst

Med hemtjänst med personlig omvårdnad avses all hemtjänst utöver matinköp och trygghetslarm. Personer med hemtjänst omfattas av fas 1 av vaccinationerna mot covid-19.

I diagram 2 nedan visas incidensen bland personer med hemtjänst som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Incidensen bland personer med omvårdande hemtjänst har minskat gradvis sedan årsskiftet 2020/2021. Vecka 51 2020 var incidensen i gruppen 563 fall per 100 000 invånare. Trots en ökning av det totala antalet fall i befolkningen från vecka 7, har inte någon motsvarande ökning synts bland personer med hemtjänst. Incidensen har sedan vecka 7 legat under 150 fall per 100 000 invånare och minskat gradvis varje vecka. Vecka 14 var incidensen 74 fall per 100 000 invånare.

Vaccinationstäckningen bland personer med omvårdande hemtjänst har ökat gradvis sedan årsskiftet. Vecka 14 hade 83 procent av personerna i gruppen fått en dos vaccin, och 67 procent fått två doser.

Diagram 2. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer med omvårdande hemtjänst.

Stapeldiagrammet visar antalet fall minskar varje vecka sedan årsskiftet. Andelen vaccinerade ökar från vecka 1, 2021.

Personer 65 år och äldre

Personer som är 65 år och äldre, som inte bor på SÄBO eller har hemtjänst, ingår i fas 2. Vaccinationer inom denna fas påbörjades i de flesta regioner under vecka 9 2021. De äldsta bör vaccineras först enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19.

Personer 80 år och äldre

I diagram 3 nedan visas incidensen bland personer 80 år och äldre (som varken bor på SÄBO eller har hemtjänst) som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Vaccinationstäckningen i gruppen ökade långsamt från årsskiftet, men steg från och med vecka 9. Vecka 14 hade 87 procent i gruppen fått en dos och 43 procent två doser. Incidensen har varierat mellan 50 och 80 fall per 100 000 invånare sedan vecka 3 2021. Incidensen vecka 14 var 67 fall per 100 000 invånare. De senaste två veckorna har antalet fall minskat något, trots en generell ökning av antalet konstaterade fall i befolkningen. Möjligen kan detta delvis tillskrivas vaccinationstäckningen i gruppen.

Diagram 3. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer 80 år och äldre.

Alternativ text kommer inom kort.

Personer 75-79 år

I diagram 4 nedan visas incidensen bland personer mellan 75 och 79 år (som varken bor på SÄBO eller har hemtjänst) som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Vaccinationstäckningen i gruppen ökade långsamt från årsskiftet, men snabbare sedan vecka 10. De senaste två veckorna har täckningsgraden ökat med omkring 20 procentenheter per vecka. Vecka 14 hade 66 procent i gruppen fått en dos och 8 procent två doser. Antalet fall i gruppen har överlag ökat något varje vecka sedan vecka 5, liksom i befolkningen i stort.

Diagram 4. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer 75-79 år.

Alternativ text kommer inom kort.

Personer 70-74 år

I diagram 5 nedan visas incidensen bland personer mellan 70 och 74 år (som varken bor på SÄBO eller har hemtjänst) som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Vaccinationstäckningen i gruppen ökade med 17 procentenheter vecka 14 och nådde 33 procent för en dos och 4 procent för två doser. Antalet fall har ökat varje vecka sedan vecka 5, liksom i övriga delar av befolkningen. Vecka 5 var incidensen i åldersgruppen 67 fall per 100 000 invånare; vecka 14 var incidensen 152 fall per 100 000 invånare.

Diagram 5. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer 70-74 år.

Alternativ text kommer inom kort.

Personer 65-69 år

I diagram 6 nedan visas incidensen bland personer mellan 65 och 69 år (som varken bor på SÄBO eller har hemtjänst) som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Vaccinationstäckningen i gruppen fortsätter att öka långsamt och nådde vecka 14 tolv procent för en dos och 4 procent för två doser. Antalet fall har ökat varje vecka sedan vecka 6, då incidensen var 115 fall per 100 000 invånare. Vecka 14 var incidensen mer än dubbelt så hög, 240 fall per 100 000 invånare.

Diagram 6. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer 65-69 år.

Alternativ text kommer inom kort.