Aktuellt läge vecka 17

Mellan vecka 16 och 17 var ökningen störst för vaccinationstäckning med första dosen bland personer mellan 65 och 69 år. Även den gruppen har nu nästan nått 80 procent täckningsgrad. För de som är 70 år och äldre har nu minst 86 procent fått en första dos varför ökningen fortsätter i långsammare takt. Eftersom dosintervallen generellt förlängts så kommer det dock att dröja innan gruppen är färdigvaccinerad med två doser.

Bland personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) har täckningen med dos två nått 89 procent. Bland personer med omvårdande hemtjänst fortsätter vaccinationstäckningen att öka långsamt och 73 procent har nu fått 2 doser.

I diagram 1 nedan visas vaccinationstäckningen med en dos i alla grupper 65 år och äldre som linjer.

Diagram 1. Vaccinationstäckning med minst 1 dos i grupper av personer 65 år och äldre.

Diagram 1 visar linjer för vaccinationstäckning vecka 51 till 17 för grupperna SÄBO, hemtjänst, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år och 80 år och uppåt. Gruppen 65-69 år har vecka 17 nått en täckning på 80 % och övriga ligger runt 90 %.

Personer på särskilda boenden för äldre

Personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) ingick i fas 1 av vaccinationerna mot covid-19. De första vaccinationerna gavs vecka 52, 2020.

Täckningsgraden för första dosen ökade skarpt under årets första veckor och har sedan vecka 6 planat ut över 90 procent. Vecka 16 hade 94 procent i gruppen fått minst en dos. Täckningsgraden för andra dosen har också ökat över tid. Den har varit över 80 procent sedan vecka 7, och är nu 89 procent.

Under veckorna efter årsskiftet minskade incidensen i gruppen. Denna minskning sågs även generellt i befolkningen. När antalet fall i befolkningen började öka vecka 7, 2021, fortsatte dock incidensen bland personer på SÄBO att vara låg. Sedan dess har incidensen legat stabilt under 100 fall per 100 000 invånare. Det är svårt att säga i vilken utsträckning detta kan tillskrivas vaccinationerna, men dessa har sannolikt bidragit.

I diagram 2 nedan visas incidensen som staplar och andelen vaccinerade med en respektive två doser som linjer.

Diagram 2. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer som bor på SÄBO.

Diagrammet visar staplar för antal fall per 100 000 och linjer för vaccinationstäckning med en och två doser, per vecka från vecka 49 till 17. Täckningen har nått 94 % för en dos och strax under för två. Antalet fall låg vecka 17 på 33 per 100 000.

Personer med omvårdande hemtjänst

Med hemtjänst med personlig omvårdnad avses all hemtjänst utöver matinköp och trygghetslarm. Personer med hemtjänst omfattas av fas 1 av vaccinationerna mot covid-19.
Incidensen bland personer med omvårdande hemtjänst har minskat gradvis sedan årsskiftet 2020/2021. Vecka 51 2020 var incidensen i gruppen 563 fall per 100 000 invånare. Trots en ökning av det totala antalet fall i befolkningen från vecka 7, har inte någon motsvarande ökning synts bland personer med hemtjänst. Incidensen har sedan vecka 7 minskat gradvis och vecka 17 var incidensen 63 fall per 100 000 invånare.

Vecka 17 hade 88 procent av personerna i gruppen fått en dos vaccin, och 73 procent fått två doser.

I diagram 3 nedan visas incidensen bland personer med hemtjänst som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Diagram 3. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer med omvårdande hemtjänst.

Diagrammet visar staplar för antal fall per 100 000 och linjer för vaccinationstäckning med en och två doser, per vecka från vecka 49 till 17. Täckningen har nått 88 % för en dos och 73 % för två. Antalet fall låg vecka 17 på 63 per 100 000.

Personer 65 år och äldre

Personer som är 65 år och äldre, som inte bor på SÄBO eller har hemtjänst, ingår i fas 2. Vaccinationer inom denna fas påbörjades i de flesta regioner under vecka 9 2021. De äldsta vaccineras först enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19.

Personer 80 år och äldre

Från och med vecka 9 har ökningen varit stor och vecka 17 hade 92 procent i gruppen fått en dos och 61 procent två doser. Ökningstakten för första dosen har nu planat ut.

Incidensen har varierat mellan 50 och 80 fall per 100 000 invånare sedan vecka 3, 2021. Incidensen vecka 17 var 34 fall per 100 000 invånare.

I diagram 4 nedan visas incidensen bland personer 80 år och äldre (som varken bor på SÄBO eller har hemtjänst) som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Diagram 4. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer 80 år och äldre.

Diagrammet visar staplar för antal fall per 100 000 och linjer för vaccinationstäckning med en och två doser, per vecka från vecka 49 till 17. Täckningen har nått 92 % för en dos och 61 % för två. Antalet fall låg vecka 17 på 34 per 100 000.

Personer 75-79 år

Vaccinationstäckningen i gruppen ökade snabbare från vecka 11. Vecka 17 hade 90 procent i gruppen fått minst en dos. Sexton procent har fått två doser. Antalet fall i gruppen har ökat något varje vecka sedan vecka 5 till 15, liksom i befolkningen i stort, men vecka 17 sjunkit till 71 fall per 100 000 invånare.

I diagram 5 nedan visas incidensen bland personer mellan 75 och 79 år (som varken bor på SÄBO eller har hemtjänst) som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Diagram 5. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer 75-79 år.

Diagrammet visar staplar för antal fall per 100 000 och linjer för vaccinationstäckning med en och två doser, per vecka från vecka 49 till 17. Täckningen har nått 90 % för en dos och 16 % för två. Antalet fall låg vecka 17 på 71 per 100 000.

Personer 70-74 år

Vaccinationstäckningen i gruppen har nu nått 86 procent för minst en dos och 6 procent för två doser. Antalet fall har ökat varje vecka sedan vecka 5 fram till vecka 14, liksom i övriga delar av befolkningen. Sedan tre veckor har nu incidensen i gruppen börjat sjunka och var vecka 17 101 fall per 100 000 invånare.

I diagram 6 nedan visas incidensen bland personer mellan 70 och 74 år (som varken bor på SÄBO eller har hemtjänst) som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Diagram 6. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer 70-74 år.

Diagrammet visar staplar för antal fall per 100 000 och linjer för vaccinationstäckning med en och två doser, per vecka från vecka 49 till 17. Täckningen har nått 86 % för en dos och 6% för två. Antalet fall låg vecka 17 på 101 per 100 000.

Personer 65-69 år

Under vecka 17 har vaccinationstäckningen i gruppen fortsatt öka markant. Täckningsgraden för minst en dos steg från 66 till 78 procent. Antalet fall har ökat för varje vecka från vecka 6, då incidensen var 115 fall per 100 000 invånare, till vecka 14, då incidensen var 240 fall per 100 000 invånare. Sedan dess har antalet fall minskat och incidensen vecka 17 låg på 167 fall per 100 000 invånare.

I diagram 7 nedan visas incidensen bland personer mellan 65 och 69 år (som varken bor på SÄBO eller har hemtjänst) som staplar och vaccinationstäckningen i gruppen med en respektive två doser som linjer.

Diagram 7. Vaccinationer och bekräftade sjukdomsfall bland personer 65-69 år.

Diagrammet visar staplar för antal fall per 100 000 och linjer för vaccinationstäckning med en och två doser, per vecka från vecka 49 till 17. Täckningen har nått 78 % för en dos och 5% för två. Antalet fall låg vecka 17 på 167 per 100 000.