Ansökan ska innehålla

  1. uppgift om sökandes namn, fullständiga adress, telefonnummer och ev. e-postadress
  2. kopia av registreringsbevis från bolagsverket för sökanden (org.nr)
    uppgift om gatuadress till de lokaler som används för hantering av ämnet/ämnena
  3. uppgift om vilka ämnen ansökan avser
  4. samt en uppskattning av den mängd som kommer att hanteras under kommande tolvmånadersperiod, samt en sammanställning över den mängd som hanterats de föregående tolv månaderna
  5. uppgift om ev. produktnamn, innehållsdeklaration
  6. samt användningsområde
  7. firmatecknares underskrift

Blanketten är en ifyllbar pdf-fil som kan fyllas i på datorn för att sedan skrivas ut, skrivas under och postas till oss.

Blankett för ansökan om tillstånd

Undantag från krav på tillstånd

Ändrade förhållanden

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Förordning (SFS 1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor skall utan dröjsmål meddela Folkhälsomyndigheten om ändringar av de förhållanden som angivits vid ansökan om tillstånd.