Internationellt narkotikasamarbete

Lyssna

Sverige är beroende av och påverkas i allt större utsträckning av omvärlden. Det är därför nödvändigt att aktivt driva och delta i narkotikafrågor internationellt. Det långsiktiga målet med vårt internationella arbete är att bidra till en folkhälsobaserad syn på narkotika som utgår från mänskliga rättigheter.

Folkhälsomyndighetens internationella arbete inom narkotikaområdet omfattar bland annat uppgiften att vara nationell kontaktpunkt (s.k. national focal point) mot Europeiska unionens narkotikamyndighet (European Union Drugs Agency, EUDA), tidigare EMCDDA.

Vi är också utsedd till nationell kontaktpunkt för den årliga rapporteringen Annual Report Questionnaire till FN:s narkotikakontor United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), avseende den svenska narkotikasituationen, inklusive nya psykoaktiva substanser.

Europeiskt narkotikasamarbete via EUDA

Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt mot EU:s narkotikamyndighet (EUDA), tidigare EMCDDA, och ansvarar bland annat för att samordna och rapportera information om trender, utvecklingar och data om den svenska narkotikasituationen, inklusive nya psykoaktiva substanser. Rapporteringen omfattar bland annat användning av narkotika, narkotikabeslag och narkotikarelaterad vård och dödlighet. Syftet med rapporteringen är att ge EU och dess medlemsstater en objektiv överblick över EU:s narkotikasituation och narkotikaproblem. Flera myndigheter och organisationer bidrar med underlag till rapporteringen: Brottsförebyggande rådet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Nationellt forensiskt centrum, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Alla länders rapportering analyseras och samlas i en årlig europeisk narkotikarapport som visar narkotikautvecklingen inom hela EU, Norge och Turkiet. Rapporten bidrar med ökad kunskap om hur narkotikasituationen ser ut, och beslutsfattare kan använda uppgifterna för att diskutera möjliga insatser och strategier för att förebygga och minska de negativa konsekvenserna av narkotikaanvändning.

European Drug Report 2024: Trends and Developments (euda.europa.eu)

Den nationella narkotikasituationen i Sverige presenteras årligen även i en svensk sammanfattning, Den svenska narkotikasituationen, som vi tar fram baserat på underlaget från rapporteringen till EUDA.

  • Den svenska narkotikasituationen 2023

    Publicerad:

    Rapporten sammanfattar Sveriges narkotikasituation under 2022 (delvis 2023) och innehåller till största del uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterat in till…

Ny europeisk narkotikamyndighet

För att bättre kunna möta nya och växande utmaningar på narkotikaområdet har mandatet för European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) reviderats, den nya förordningen trädde i kraft den 2 juli 2024. EMCDDA har därmed bytt namn till Europeiska unionens narkotikamyndighet (EUDA). Det nya mandatet ger myndigheten större befogenheter att utföra de uppgifter som krävs för att hantera nuvarande och framtida utmaningar. Insamling, analys och spridning av data kommer även fortsättningsvis att vara en central uppgift för EUDA. Men myndigheten kommer också bland annat utveckla kapacitet för hotbedömning, utfärda varningar, inrätta ett nätverk av forensiska och toxikologiska laboratorier och främja evidensbaserade insatser och bästa praxis.

European Union Drugs Agency (EUDA) (euda.europa.eu)

Globalt narkotikasamarbete via UNODC

Syftet med FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) är att hantera frågor som rör kontroll av illegala droger, brottsprevention, människohandel och internationell terrorism i alla dess former. Detta sker bland annat genom forskning och spridning av information. Folkhälsomyndigheten är utsedd till nationell kontaktpunkt för rapporteringen Annual Report Questionnaire (ARQ) och har i uppdrag att samordna, samla in och rapportera underlag från Sverige till den årliga informationsinsamlingen som genomförs för att få en bild av den globala narkotikasituationen. Frågorna i rapporteringen besvaras av Folkhälsomyndigheten, tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer i Sverige. Rapporteringen genomförs i UNODC:s webbaserade plattform med frågor som berör flera olika områden, som bland annat:

  • rättsliga och institutionella ramar
  • övergripande strategi för minskning av efterfrågan och tillgång till narkotika
  • omfattning och trender av narkotikaanvändning
  • omfattning och trender av odlingar och framställning av narkotika samt narkotikahandel och beslag under året
  • narkotikarelaterad vård och behandling.

Rapporteringen ska bidra till uppföljningen av medlemsstaternas arbete kring de tre internationella narkotikakonventioner som FN:s medlemsstater har skrivit under samt den politiska deklarationen och planen om internationellt samarbete med en integrerad och balanserad strategi för att tackla den internationella narkotikaproblematiken.

World Drug Report 2024 (unodc.org)