Internationellt narkotikasamarbete

Lyssna

Sverige är beroende av och påverkas i allt större utsträckning av omvärlden. Det är därför nödvändigt att aktivt driva och delta i narkotikafrågor internationellt. Det långsiktiga målet med vårt internationella arbete är att bidra till en folkhälsobaserad syn på narkotika som utgår från mänskliga rättigheter.

Vårt internationella arbete inom narkotikaområdet omfattar bland annat uppgiften att vara Sveriges kontaktpunkt (s.k. National focal point) mot EU:s narkotikabyrå EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

Folkhälsomyndigheten är även utsedd till nationell kontaktpunkt för den årliga rapporteringen Annual Report Questionnaire till FN:s narkotikakontor United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), avseende den svenska narkotikasituationen, inklusive nya psykoaktiva substanser.

Europeiskt narkotikasamarbete via EMCDDA

Syftet med EU:s narkotikabyrå European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) är att ge EU och dess medlemsstater en objektiv överblick över EU:s narkotikasituation och narkotikaproblem samt bidra till en faktabaserad grund för narkotikadebatten. För att kunna ge en bild av den aktuella narkotikasituationen samlar EMCDDA årligen in statistik i form av standardiserade tabeller och frågeformulär från alla EU:s medlemsländer, samt Norge och Turkiet. Varje land beskriver även landets aktuella narkotikasituation i text via tio temakapitel. I Sverige kommer underlagen från flera myndigheter och organisationer som exempelvis Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Tullverket. Folkhälsomyndigheten bidrar också med underlag i rapporteringen och har i vår roll som nationell kontaktpunkt ansvar för att samla in, sammanställa och rapportera uppgifterna från de svenska myndigheterna och organisationerna till EMCDDA.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (emcdda.europa.eu)

Alla länders temakapitel och statistik analyseras och samlas i en årlig europeisk narkotikarapport som visar narkotikautvecklingen inom hela EU, Norge och Turkiet. Rapporten publiceras på engelska, men översätts även till svenska och flera andra språk. Rapporten bidrar med ökad kunskap om hur narkotikasituationen ser ut, och beslutsfattare kan använda uppgifterna för att diskutera möjliga insatser och strategier för att förebygga och minska de negativa konsekvenserna av narkotikabruk. EMCDDA hjälper också yrkesverksamma inom området att fastställa bästa praxis och utveckla nya forskningsområden.

European Drug Report 2023: Trends and Developments (emcdda.europa.eu)

Den nationella narkotikasituationen i Sverige presenteras årligen även i en svensk sammanfattning, Den svenska narkotikasituationen, som vi tar fram baserat på underlaget från rapporteringen till EMCDDA.

  • Den svenska narkotikasituationen 2023

    Publicerad:

    Rapporten sammanfattar Sveriges narkotikasituation under 2022 (delvis 2023) och innehåller till största del uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterat in till…

Globalt narkotikasamarbete via UNODC

Syftet med FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) är att hantera frågor som rör kontroll av illegala droger, brottsprevention, människohandel och internationell terrorism i alla dess former. Detta sker bland annat genom forskning och spridning av information. Folkhälsomyndigheten är utsedd till nationell kontaktpunkt för rapporteringen Annual Report Questionnaire och har i uppdrag att samordna, samla in och rapportera underlag från Sverige till den årliga informationsinsamlingen som genomförs för att få en bild av läget. Frågorna i rapporteringen besvaras av Folkhälsomyndigheten, tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer i Sverige. Rapporteringen genomförs i UNODC:s webbaserade plattform med frågor som berör flera olika områden, som bland annat:

  • rättsliga och institutionella ramar
  • övergripande strategi för minskning av efterfrågan och tillgång till narkotika
  • omfattning och trender av narkotikaanvändning
  • omfattning och trender av odlingar och framställning av narkotika samt narkotikahandel och beslag under året
  • narkotikarelaterad vård och behandling.

Efter att samtliga myndigheter och organisationer genomfört rapporteringen har Folkhälsomyndigheten det slutliga ansvaret att skicka in uppgifterna till UNODC. Rapporteringen ska bidra till uppföljningen av medlemsstaternas arbete kring de tre internationella narkotikakonventioner som FN:s medlemsstater har skrivit under samt den politiska deklarationen och planen om internationellt samarbete med en integrerad och balanserad strategi för att tackla den internationella narkotikaproblematiken.

World Drug Report 2023 (unodc.org)