Förbud mot att sälja cigaretter, rulltobak och upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak

Lyssna

I 2 kap. 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) regleras förbudet mot karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och upphettade tobaksvaror. Detta innebär att detaljhandlare inte får tillhandahålla cigaretter, rulltobak eller upphettade tobaksvaror som innehåller tillsatser som ger karakteristisk smak.

Det här bör du som arbetar som kommunal tillsynshandläggare känna till

Vad är karakteristisk smak?

I tobaksproduktsdirektivet definieras karakteristisk smak som en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men som inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj och som är märkbar före eller under användningen av en tobaksvara.

Förbudet mot tobaksvaror med karakteristisk smak utesluter inte användningen av enskilda tillsatser, men innebär att tillverkare måste minska mängden av tillsatsen eller kombinationen av tillsatser i sådan utsträckning att tillsatserna inte längre leder till karakteristisk smak.

Hur bedöms en produkt ha karakteristisk smak?

Det finns en gemensam ordning inom EU för att bedöma om en tobaksvara har karakteristisk smak. Som hjälp vid bedömning om en tobaksvara har karakteristisk smak har Kommissionen inrättat en oberoende rådgivande panel med en teknisk grupp som gör sensoriska och kemiska analyser av produkterna.

Hur kontrolleras efterlevnaden av förbudet?

Endast Folkhälsomyndigheten har tillsyn över förbudet mot karakteristisk smak. Vår tillsyn omfattar därmed samtliga led, från tillverkare och importör till detaljhandeln. Att skydda unga från tobakens skadeverkningar är en prioriterad fråga för oss. Därför ingår tillsyn över regelefterlevnaden av detta förbud i vår tillsyns- och marknadskontrollplan för 2024.

Underrättelser från kommunerna

Kommunen ansvarar inte för tillsyn över förbudet i 2 kap. 1 § LTLP men kan i sin tillsyn över andra bestämmelser enligt LTLP i detaljhandeln uppmärksamma produkter med misstänkt karakteristisk smak. Då är det viktigt att kommunen underrättar Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Vägledning gällande kommunens underrättelser till Folkhälsomyndigheten