Kommunens och Polismyndighetens tillsyn över handel med tobak och liknande produkter

Lyssna

Här hittar du som jobbar med tillsynsfrågor på kommunen eller länsstyrelsen information om de regler om handel med tobaksvaror som kommunerna och Polismyndigheten har tillsyn över.

Tillsyn över detaljhandeln

Kommunerna har tillsynen över handeln med tobaksvaror i detaljhandeln. Det innebär att de ska se till att detaljhandlarna följer reglerna i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt i anslutande föreskrifter. Dessa regler gäller till exempel hälsovarningar, produktpresentationer samt identitets- och säkerhetsmärkning på fysiska försäljningsställen.

Kommunerna och Polismyndigheten utövar också tillsyn över att lagen följs när nya tobaksvaror tillhandahålls på fysiska försäljningsställen och i fråga om tillståndsplikten. Andra tillsynsområden de ansvarar för är egenkontroll och egenkontrollprogram, näringsidkarens informationsansvar till personalen, styckförpackningarna av cigaretter, rulltobak och portionsförpackat snus samt att åldersgränsen upprätthålls.

Kommunerna och Polismyndigheten utövar också tillsyn över handeln med tobaksvaror i partihandeln. Det innebär att de ser till att även partihandlarna följer reglerna om tillståndsplikten, egenkontroll och egenkontrollprogram, näringsidkarens informationsansvar till personalen, att försäljningen av tobaksvaror endast sker till detaljhandlare som har tillstånd samt att åldersgränsen upprätthålls. I tillsynen över partihandeln har även Folkhälsomyndigheten tillsynsansvar. Vi ser bland annat till att reglerna för märkningen och produktpresentationen följs.

Rätt till upplysningar och tillträde

Kommunerna och Polismyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för deras tillsyn. Kommunerna och Polismyndigheten har även rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av tobakslagen eller anslutande föreskrifter, för att göra undersökningar och ta prover. För dessa varuprov betalas inte ersättning.

Handel med tobaksvaror till konsumenter

Vid handel med tobaksvaror till konsumenter gäller följande:

 • Åldersgräns 18 år.
 • Krav på utformningen av vissa tobaksförpackningar.
 • Krav på styckförsäljning av cigaretter, rulltobak och portionsförpackat snus.
 • Tobaksvarans förpackning ska vara märkt på ett korrekt sätt.
 • Krav på att den som bedriver tillståndspliktig försäljning bedriver egenkontroll och att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram.
 • Tobaksvarans ingredienser ska vara inrapporterade till Folkhälsomyndigheten.
 • En ny tobaksvara ska vara anmäld till Folkhälsomyndigheten.

Krav på åldersgräns och skylt

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.

På försäljningsstället ska det dessutom finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om 18-årsgräns.

Rätt att utföra kontrollköp

Kontrollköp är en tillsynsmetod för att kontrollera att försäljningsstället följer 18-årsgränsen vid tobaksförsäljning. Det är kommunerna som har rätt att utföra kontrollköp.

Information om kontrollköp för folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Styckförsäljning och förpackningskrav

En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter. Cigaretter får inte tillhandahållas konsumenter i ett mindre antal än 20 stycken.

En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram. Rulltobak får inte tillhandahållas konsumenter med en mindre mängd tobak än 30 gram.

En styckförpackning med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Portionsförpackat snus får inte tillhandahållas konsumenter med mindre antal än 20 portioner.

Tillverkare och importörer ansvarar för korrekt märkning

Om en förpackning till en tobaksvara saknar hälsovarning eller kombinerad hälsovarning, eller om den är uppenbart oriktig, får varan inte säljas till konsumenter i Sverige. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att förse förpackningen med korrekt hälsovarning eller kombinerad hälsovarning.

Handlaren ansvar för att en felmärkt tobaksvara inte säljs i butiken.

Förpackningen till en tobaksvara eller själva tobaksvaran får inte heller antyda att produkten är mindre skadlig än andra liknande produkter, innehålla information om nikotin, tjära eller kolmonoxid eller likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.

Detaljerade regler

Det finns skillnader i kraven på märkning för olika typer av tobaksvaror.

Vägledning för kommunernas tillsyn över märkning enligt lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter

Egenkontroll

Den som bedriver tillståndspliktig försäljning ska bedriva egenkontroll och det ska finnas ett lämpligt egenkontrollprogram för verksamheten.

Vägledning till kommunerna och handlarna om egenkontrollprogram

Tillverkare och importörer ska rapportera ingredienser

Tobaksvaror får bara säljas till konsumenter i Sverige om varan är rapporterad till Folkhälsomyndigheten. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att varan är rapporterad.

Handlaren ansvarar för att endast tobaksvaror som är rapporterade till Folkhälsomyndigheten säljs i butiken.

Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror

Anmälan av nya tobaksprodukter

Även en ny tobaksvara ska vara anmäld till Folkhälsomyndigheten för att få säljas till konsumenter. Det är tillverkaren och importören som ansvarar för att varan är anmäld.

En ny tobaksvara är en tobaksvara som:

 • inte tillhör någon av kategorierna cigaretter, rulltobak, piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, cigariller, tuggtobak, tobak för användning i näsan eller tobak för användning i munnen
 • släpps ut på den svenska marknaden efter den 19 maj 2014.

Försäljning av tobaksvaror

Om försäljningen bryter mot reglerna

Om försäljningen av tobaksvaror bryter mot reglerna för försäljning, så kan en kommun eller Polismyndigheten i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Kommunen kan också återkalla försäljningstillståndet.

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och uppgå till flera tusen kronor.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Följande bestämmelser finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter:

 • 7 kap. 3 §. Beskriver kommunernas tillsynsansvar och de områden de har tillsyn över.
 • 7 kap. 4 §. Beskriver kommunernas och Polismyndighetens tillsynsansvar.
 • 7 kap. 17 och 18 §§. Beskriver kommunernas och Polismyndighetens rätt till upplysningar, t.ex. att ta varuprov och tillträde till olika områden.
 • 7 kap. 22 och 23 §§. Beskriver kommunernas rätt att genomföra kontrollköp.
 • 5 kap. 17 §. Beskriver kravet på åldersgräns och tydlig skyltning.
 • 5 kap. 14 §. Beskriver reglerna för styckförsäljning av cigaretter, rulltobak och snus.
 • 3 kap. 1 §. Beskriver tillverkarnas och importörernas ansvar att förse förpackningen med korrekt hälsovarning.
 • 3 kap. 3 §. Beskriver kraven på tobaksvarors produktpresentation.
 • 2 kap. 2 §. Beskriver tillverkarnas och importörernas ansvar att rapportera om ingredienserna (i tobaksvaror) till Folkhälsomyndigheten.
 • 2 kap. 3 §. Beskriver tillverkarnas och importörernas skyldighet att till Folkhälsomyndigheten anmäla nya tobaksvaror.7 kap. 9 och 10 §§. Beskriver tillsynsmyndighetens befogenhet att bland annat besluta om vite eller återkalla ett försäljningstillstånd.
 • Följande bestämmelser finns i föreskrifterna HSLF-FS 2016:45
 • 1 kap. 4 §. Beskriver bland annat vad som räknas som en ny tobaksvara.

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (riksdagen.se)

Föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror (HSLF-FS 2016:45)