Vägledning för kommunernas tillsyn av hälsovarningar på cigarrer

Lyssna

I lagen (2018:808) om tobak och liknande produkter finns regler om att förpackningar till tobaksvaror ska förses med hälsovarningar. Cigarrer är en tobaksvara som ibland säljs styckevis med cellofanomslag. Vad kan du som jobbar på kommunen tänka på vid din tillsyn av försäljning av cigarrer med cellofanomslag?

Av 3 kap. 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) framgår bland annat att förpackningar till tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på marknaden ska förses med texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är förenade med bruk av tobak samt om rökavvänjning (hälsovarningar). Vidare framgår att om en förpackning till en tobaksvara saknar hälsovarningar, får varan eller produkten inte tillhandahållas konsumenter eller detaljhandlare på marknaden.

Syftet med bestämmelserna om hälsovarningar är främst att upplysa konsumenterna om riskerna med tobaksbruket.

Tobaksvaror kan förpackas i styck- eller ytterförpackningar, eller i förpackningar av bägge slag. Nedanstående definitioner av styck- och ytterförpackning hittar du i 1 kap. 4 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror. Av föreskrifterna framgår att:

  • en ytterförpackning är varje förpackning i vilken tobak eller relaterade produkter släpps ut på marknaden och som innehåller en styckförpackning eller ett antal styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar
  • med styckförpackning menas den minsta enskilda förpackning för tobaksvaror eller relaterade produkter som släpps ut på marknaden.

Kommunen utövar enligt 7 kap. 3 § p 2 LTLP tillsyn över hälsovarningar på fysiska försäljningsställen enligt 3 kap. 1 § LTLP och anslutande föreskrifter.

Det finns inget i författningstext som talar emot att cellofanomslaget som omsluter en cigarr skulle kunna betraktas som en styckförpackning, men det är kommunen som kan göra en bedömning i varje enskilt fall vid en eventuell tillsyn på försäljningsställen.

Det saknas vägledande domar på vad som är att betrakta som en styckförpackning. Det går därför inte med säkerhet att generellt säga att alla typer av cellofanomslag som omsluter en cigarr är att betrakta som en styckförpackning.

Vid bedömningen vid en eventuell tillsyn på försäljningsställen kan kommunen exempelvis väga in:

  • syftet med bestämmelserna om hälsovarningar
  • om cigarren säljs enbart omsluten av ett cellofanomslag
  • vilka övriga förpackningar cigarren saluförs i
  • om förpackningarna bedöms som styck- eller ytterförpackningar enligt definitionen i Folkhälsomyndighetens föreskrifter
  • om förpackningarna är märkta med hälsovarningar
  • om hälsovarningarna är korrekta enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter
  • om hälsovarningar saknas helt.

Som stöd vid sin bedömning och ett eventuellt beslut vid en tillsyn kan kommunen använda sig av definitionerna i 1 kap. 4 § (HSLF-FS 2016:46) och bestämmelserna i 1 kap. 2 § samma föreskrifter samt 3 kap. 1 § LTLP.

Om en kommun gör en bedömning att cellofanomslaget som omsluter en cigarr är en styckförpackning ska förpackningen vara försedd med hälsovarningar i enlighet med kraven i HSLF-FS (2016:46).

Vägledning för kommunernas tillsyn över märkning enligt lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter

Kommunen får i sin tillsyn meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att bestämmelserna i LTLP ska följas. Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. (7 kap. 9 § LTLP).

Om kommunen fattar beslut enligt LTLP ska de skicka en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och den länsstyrelse som berörs av beslutet (7 kap. 20 § LTLP).

Kommunen ska även underrätta Folkhälsomyndigheten om de i sin tillsyn får kännedom om något som kan ha betydelse för Folkhälsomyndighetens tillsyn (7 kap. 21 § LTLP).

Vägledning gällande kommunens underrättelser till Folkhälsomyndigheten