Projekt för ny kunskap om stöd till barn 2012-2015

Lyssna

För att utveckla och utvärdera det stöd som erbjuds barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld stöttar Folkhälsomyndigheten 18 projekt, som alla samverkar med forskningsgrupper. Nedan finns en förteckning över samtliga 18 projekt med länkar till mer information om respektive projekt och respektive projekts slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

Övriga aktiviteter som ingått i utvecklingsarbetet 2011-2015

Under 2012 finansierade vi ytterligare 24 projekt som också avslutades samma år. Dessa projekt var i olika form fortsättningar på tidigare projekt som finansierats av de så kallade ANDT-medlen via länsstyrelserna. En sammanställning av erfarenheter och lärdomar från dessa projekt kommer att publiceras i slutet av projektperioden.

Under 2014 gav vi Karolinska institutet medel för analysera barns psykosociala familjesituation utifrån insamlade och bearbetade data från ursprungsprojektet 'Studie om mäns våld mot kvinnor med missbruksproblem'. Syftet var att sammanställa och publicera resultat som speglar barns psykosociala familjesituation där modern har missbruksproblem och i många fall blivit utsatt för manligt våld av partner och/eller släkting, bekant, eller myndighetsperson.

Rapport: Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem (su.diva-portal.org)

Läs om de 18 projektens arbete och slutrapporteringar