Version 17
Vaccinerade hushållkontakter till ett indexfall rekommenderas få förhållningsregler och testas dag 5 från indexfallets provtagningsdatum oavsett symtomstatus.

Version 16
En strukturell förändring av vägledningen är gjord där rekommendationerna för smittspårning av covid-19 har delats in i tre grupper av exponerade kontakter; 1) Patienter, brukare eller personal inom vård och omsorg, 2) Den vuxna allmänheten och 3) Barn och unga, skol- och fritidsmiljö. I samband med en förändrad provtagningsindikation för påvisning av pågående-covid-19 beskrivs rekommendationer för testning av vaccinerade personer som får symtom efter att ha utsatts för smitta. Vidare rekommenderas barn som är nära kontakter och symtomfria ett testtillfälle istället för två samt att de kan delta i sina fritidsaktiviteter.

Version 15
Rekommendationer kring hantering av utbrott i skol- och fritidsmiljö har utvecklats med fokus på när symtomfria barn och elever, som identifieras som nära kontakter, kan behöva stanna hemma för att hindra smittspridning. En ytterligare uppdatering är att symtomfria personer, som identifieras som nära kontakter i en smittspårning, bör undvika nära kontakt med andra under 7 dagar från exponeringstillfället. Inga av dessa uppdateringar berör fullvaccinerade personer.

Version 14
Endast personer som är fullvaccinerade för minst två veckor sedan undantas från smittspårning.

Version 13
Uppdatering av rekommendationer för Miljö 2. Riskländer för import av SARS-CoV-2.

Version 12
Nya rekommendationer avseende smittspårning av barn och elever i skol- och fritidsmiljö under Miljö 4. Andra riskmiljöer för allmänheten. Även nya rekommendationer för vaccinerade personer i samband med smittspårning under avsnitt för Tidigare bekräftade fall, vaccination, serologi och smittspårning.

Version 11
Alla som identifieras som nära kontakter till ett indexfall i en smittspårning rekommenderas att testas. Förtydligande under Miljö 4. Andra riskmiljöer för allmänheten samt i stycket om internationell smittspårning.

Version 10
Nya rekommendationer om testning i samband med smittspårning av nära kontakter till indexfall som identifieras på framförallt arbetsplatser i Miljö 4. Andra riskmiljöer för allmänheten.

Version 9
Smittspårningen av nära kontakter rekommenderas sträcka sig 48 timmar bakåt från det att indexfallet fick symtom.

Version 8
Världsläget när det gäller spridning av nya varianter av SARS-CoV-2 är i nuläget osäkert. Därför anses allt resande utanför Sverige som en risk för att få in smitta med nya varianter. Rekommendationen för resenärer är att hålla sig hemma och undvika nära kontakter med andra personer i 7 dagar efter vistelser utanför Sverige. Man har inte rätt att söka smittbärarpeng för dessa 7 dagar.

Personer som fått vaccin mot covid-19 undantas inte från smittspårning eller förhållningsregler då det ännu saknas tillräckligt med information om hur vaccination påverkar smittspridningen.

Version 7
Nya undantag för vissa resenärer och hushållskontakter som reser till Norge under Miljö 2. Riskländer för import av SARS-CoV-2.

Version 6
Resenärer som någon gång de senaste 14 dagarna befunnit sig i (ej transit) ett riskland för covid-19 anses vara misstänkta fall. Ett riskland definieras som ett land där den epidemiologiska situationen är sådan att import av fall därifrån skulle kunna innebära en risk att situationen försämras i Sverige. Se en lista på aktuella riskländer.

Version 5
Personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg som någon gång från 12 december delat hushåll med en asymtomatisk resenär anses också vara misstänkta fall och ska ges förhållningsregler.

Version 4
I den uppdaterade versionen har en riskmiljö kallad Miljö 2. vissa utlandsvistelser lagts till. Alla resenärer som någon gång från 12 december och senare befunnit sig i Storbritannien (ej transit) anses vara misstänkta fall av covid-19.

Version 3
I den uppdaterade versionen av vägledning har vi tagit bort att barn i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan undantas från förhållningsregler som avser inskränkningar i skolgång. Skrivningar om provtagning av asymtomatiska barn, antigen och antikroppstest, undantag för samhällsviktiga yrken samt tidsangivelser för smittspårning av asymtomatiska hushållskontakter har också förtydligats och/eller uppdaterats. Ett förtydligande har gjorts när förhållningsreglerna upphör om man använder sig av provtagning dag 5 för asymtomatiska hushållskontakter.

Version 2
I den uppdaterade versionen av vägledning har vi lagt till att hushållskontakter får liknande förhållningsregler som konstaterade fall. Det innebär att hushållskontakter till en person med konstaterad covid-19, ska stanna hemma. Vi har också komplettera med nya tidsangivelser för när internationell smittspårning ska påbörjas.

Version 1
Covid-19 är klassad som både en allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom och är därmed också en smittspårningspliktig sjukdom. I vägledningen framgår att den enskilda patienten är skyldig att vid allmänfarliga sjukdomar, så gott hen förmår, medverka till att minska risken för smittspridning. I det kan ingå utifrån den proportionalitetsprincip som gäller i smittskyddslagen, i förhållande till varje smittspårningspliktig sjukdom, att covid-19 smittade personer informerar sina närkontakter, även om vården har kvar ansvaret för smittspårningen. Gällande covid-19 finns också ett stort behov av att smittspårningen genomförs på snabbast möjliga sätt för att smittspridningen ska kunna brytas snarast.

Då smittspridningen av covid-19 kan vara ojämnt fördelad krävs det en regional anpassning av hur smittspårningsarbetet genomförs. En viktig aspekt är att i en situation med samhällssmitta fokusera resurser på kontakter som sker i miljöer där man vet att det finns en hög risk för smittspridning. Ett prioriterat arbete är att smittspåra i den händelse man får kännedom om fall av covid-19 i miljöer som inkluderar riskgrupper. Utökad smittspårning i hälso- och sjukvård samt omsorg ska alltid göras, oavsett vilken fas i pandemin regionen befinner sig, och sker med personal som har särskild kompetens för smittspårning.

Relaterad läsning

Vägledning och stöd för intressenter som vill bidra med testning och diagnostik av covid-19

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 24 november 2021
  • Uppdaterad: 24 november 2021
  • Artikelnummer: 21274